2016 m. rugsėjo 30 d.    
Nr. 36
(2204)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Pašventinti naujos bažnyčios pamatai

Telšių vyskupas Jonas Boruta
įleidžia kapsulę į kertinį
būsimos bažnyčios pamatų akmenį

SLENGIAI. Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje rugsėjo 21-oji – apaštalo ir evangelisto šv. Mato šventės diena. Ji tapo ypatinga ir istorine 2015 metų sausį Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ dekretu įkurtos Slengių parapijos, netoli Klaipėdos, tikintiesiems. Rugsėjo 21-osios pavakarę iškilmingai pašventinti jų iniciatyva ir Vėžaičių bei Slengių parapijų klebono rūpesčiu statomos naujosios bažnyčios pamatai ir kertinis akmuo. Prieš šeštą valandą didelis būrys tikinčiųjų ne tik iš Slengių, bet ir iš aplinkinių parapijų susirinko prie netoli esančių Slengių kaimo kapinių, prie statomos naujos bažnyčios pamatų, kuriuos ir kertinį bažnyčios akmenį iškilmingai pašventino Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas J. Boruta SJ. Pašventinimo apeigose dalyvavo, o vėliau šalia būsimosios bažnyčios įrengtoje laikinoje palapinėje šv. Mišias kartu su vyskupu aukojo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, vyskupo vikaras, Klaipėdos dekanato dekanas kan. Vilius Viktoravičius, Vėžaičių ir Slengių parapijų klebonas kun. Viktoras Daujotis, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas, Šventosios parapijos klebonas kan. Zenonas Degutis, Pajūrio parapijos klebonas kun. Antanas Mačius, Plikių parapijos klebonas kun. Vytautas Liesis, Gargždų parapijos vikaras kun. Donatas Žukauskas, liturgijoje patarnavo Telšių vyskupijos kurijos sekretoriai diakonai – Antanas Budreckas ir Donatas Litvinas – ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir propedeutinio kurso klierikai, giedojo Gargždų parapijos jaunimo choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio.

Sukalbėjęs bažnyčios pamatų ir kertinio akmens laiminimo maldą Telšių vyskupas J. Boruta SJ pakvietė iškilmių dalyvius nuoširdžiai melstis už gyvųjų akmenų – parapijiečių – Bažnyčią. Jis, šventindamas bažnyčios pamatus, meldėsi už gyvąją Bažnyčią – tikinčiųjų bendruomenę, kuri iš savo tikėjimo ir sutelktumo turi troškimą ir deda pastangas pasistatyti maldos namus. Pamoksle vyskupas priminė bažnyčios, kaip Dievo namų, atsiradimo svarbą ir reikalingumą ir džiaugėsi, kad Slengių parapija, besiformuojanti ir auganti kaip tikinčių žmonių bendruomenė, yra tikra gyvų akmenų Bažnyčia, ir drąsino visus aktyviai pagal savo galimybes prisidėti prie bažnyčios statybos ir darbų tęstinumo. Vyskupas ragino visus aplink save matyti kuo daugiau šviesos ir gėrio. Ganytojas kvietė ir ragino kurti dangų, o ne pragarą. Jo teigimu – žmogaus pajėgumas prisidėti prie kilnių darbų – artimo meilės, bažnyčios statybos ar kitos kilnios veiklos – yra dvasinio gyvenimo požymis ir gražus, kilnus pavyzdys. Kritika, pyktis, nepasitenkinimas, nuolatinis gyvenimas nematant nieko šviesaus ir gražaus savo aplinkoje, negebėjimas būti dėkingiems už iš Dievo malonės gaunamas dovanas – pragaro kūrimo tikrovė. Ganytojas pasidžiaugė visais, kurie iki pat rugsėjo 21 dienos įvairiais būdais prisidėjo prie bažnyčios statybos, nes jie tikrai stengiasi kurti dangaus patirtį. Netgi statomos Slengių bažnyčios adresas – Dangaus gatvė, 12.

Po iškilmingų šv. Mišių statomos bažnyčios prieigose buvo perskaitytas ir pasirašytas pamatų ir kertinio akmens pašventinimo aktas. Aktą pasirašė Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ, jo generalvikaras kan. R. Saunorius, bažnyčios architektas Audrius Klioštoraitis, Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas, Slengių parapijos klebonas kun. Viktoras Daujotis, kuris po visų pamaldų išsakė ir nuoširdžias padėkas visiems prisidėjusiems prie statomos bažnyčios kūrimo vylėsi, kad pradėti darbai sėkmingai bus tęsiami. Klebonas pasidžiaugė nuoširdžia Klaipėdos rajono mero ir visos administracijos parama ir pagalba, vardino firmas, jų vadovus ir pavienius asmenis, kurie pagelbėjo šiame sunkiame ir svarbiame darbe. Kunigas nuoširdžiai dėkojo visiems, kurie savo malda nuolat lydi šiuos darbus ir atlieka labai svarbią misiją. Dėkojo jis visiems, tą vakarą susirinkusiems, ir pakvietė pabendrauti prie arbatos puodelio bei apsilankyti koncerte „Saulėtasis sodžius“ Slengių kaime, Židonių sodyboje.

Metalinė, sandari kapsulė su pasirašytu pašventinimo aktu buvo įleista su kertiniu akmeniu į būsimos bažnyčios pamatus ir ten įmūryta. Į susirinkusiuosius kreipėsi Klaipėdos rajono meras V. Dačkauskas ir Sendvario seniūnijos, kurios teritorijoje statoma naujoji bažnyčia, seniūnė Loreta Kuprienė. Jie pasidžiaugė vykdomais bažnyčios statybos darbais, seniūnė išsakė padėką Telšių vyskupijos ganytojui, kuris patikėjo žmonėmis, davė leidimą pradėti statyti naują bažnyčią ir palaimino pradėtus darbus. Seniūnė dėkojo ir anksčiau šios bažnyčios statyba besirūpinusiems kunigams – dabartiniam Telšių vyskupijos Katedros administratoriui kun. Dariui Trijoniui ir Pajūrio (Šilalės rajone) klebonui kun. Antanui Mačiui.

Po pamaldų ir išsakytų gražių žodžių, vysk. J. Borutos palaiminti ir jo pakviesti būti gyvaisiais Bažnyčios akmenimis, anot jo, jau dabar „įmūrytais“ į naujosios statomos bažnyčios sienas, visas iškilmių dalyvių būrys turėjo gražų ir prasmingą pabendravimo tarpusavyje vakarą.

Anot kai kurių kalbėjusiųjų, būtų džiugu, jei naujoji Slengių parapijos bažnyčia būtų pastatyta iki 2018 metų ir, švenčiant Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį, pašventinta. Džiugu, kad šį kilnų ir prasmingą darbą remia ir tikinčiųjų iniciatyvą palaiko Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai su visa administracija bei daugybė geros valios žmonių. Belieka su viltimi ir tikėjimu prašyti Viešpatį, kad jis laimintų visų, prie naujosios bažnyčios statybos prisidedančių, bendrą darbą, kad šis gražus palinkėjimas, kurį išsakius pasigirdo pritariantys susirinkusiųjų audringi plojimai, kuo greičiau taptų tikrove.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Viktoro NACO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija