2016 m. rugsėjo 30 d.    
Nr. 36
(2204)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Bažnyčiai – 80 metų

Dailininkas Raimondas Artiomkinas
prie bažnyčiai padovanoto Dievo
Motinos paveikslo. Dešinėje –
kan. dr. Algis Genutis

Groja ir dainuoja Lomių
kultūros namų saviveiklininkai

Atlaidų dalyviai prie 80-metį
šventusios Vaitimėnų bažnyčios

Tautodailininkas Alfonsas Maulius
su savo kūrybos drožiniais

Vaitimėniškės Jadvygos
Dirškuvienės mezginiai

Buvusių Vaitimėnų
parapijos kunigų arnotai

Klebonas kan. dr. Algis Genutis
su kadaise buvusia ilgamete
pročkele Stanislava Kuiziniene

Iškilminga procesija aplink bažnyčią.

Po pamaldų Vaitimėnų bendruomenės
salėje susirinkę atlaidų dalyviai

Kunigai (kairėje – Vaidas Gadeikis,
centre – kan. dr. Algis Genutis)
su choristais

Vaitimėnų Šv. Kryžiaus
Išaukštinimo bažnyčia

VAITIMĖNAI. Nedidelė medinė Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnytėlė, esanti Tauragės rajono teritorijoje, visai šalia Šilalės rajono ribos, jau daug metų aptarnaujama Šilalės parapijos kunigų. Šiuo metu šią šventovę aptarnauja Šilalės parapijos klebonas kan. bažn. t. dr. Algis Genutis. Kas sekmadienį šv. Mišios šioje šventovėje aukojamos popiet, užbaigus tos dienos pamaldas Šilalėje.

Rugsėjo 18-ąją Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia šventė savo gyvavimo 80-metį. Kadaise Vaitimėnuose ir kai kuriuose aplinkiniuose vienkiemiuose gyveno nemažai žmonių, apie tūkstantis gyventojų, o Tauragė ir Šilalė buvo tolokai, todėl vaitimėniškiai nutarė pasistatyti šventovę. Iš pradžių tai buvo nedidelė koplyčia, po truputį vis plečiama, didinama, kol 1936 metais buvo pastatyta dabartinė Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia, kuri šventadieniais bei atlaidų dienomis būdavo sausakimša tikinčiųjų. Deja, praūžęs karas bei visi kiti sovietmečio „vėjai“ išblaškė vaitimėniškius į visas puses... Šiandieną Vaitimėnuose nebėra nė šimto gyventojų. Buvę vietiniai žmonės paseno, išmirė, o jaunimas nenorėjo vergauti „kolchozuose“... Taip ir išsiblaškė kas kur beišmanė... Vaitimėnai ir toliau tuštėja... Tačiau sėslesni myli savo tėvų, senelių ir prosenelių kampelį... Tad ir Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidų dieną iš įvairių pusių suvažiavo buvę vaitimėniškiai į savo gimtąjį kaimą švęsti savo bažnytėlės 80 metų sukakties. Jaukiuose Vaitimėnų bendruomenės namuose buvo paruoštos teminės parodos: mezgėjos Jadvygos Dirškuvienės mezginiai, garsaus medžio drožėjo Alfonso Mauliaus darbai. Klebono kan. A. Genučio iniciatyva buvo surasti, išvalyti ir sutvarkyti šioje bažnyčioje dirbusių kunigų liturginiai rūbai ir demonstruojami parodoje. Veikli yra Vaitimėnų bendruomenė „Vaitimėnų šilas“, kuriai vadovauja Vidmantas Pilypas. Jis vedė šventę.

Tituliniai šios bažnytėlės atlaidai prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas kan. A. Genutis. Pirmiausia sugiedota giesmė „Viešpaties Angelas“ už šią bažnytėlę stačiusius, ją didinusius, gražinusius. Darniai giedojo Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios choras, vadovaujamas Antano Kazlausko, ir Šilalės kultūros namų ansamblis „Ex Cordis“, vadovaujamas Laimos Petkuvienės. Gražų Dievo Motinos paveikslą Vaitimėnų bažnyčiai padovanojo dailininkas Raimondas Artiomkinas iš Graužų kaimo.

Pasibaigus pamaldoms, prie Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios, paženklintos iš žalumynų nupintu skaičiumi 80, atlaidų dalyviai nusifotografavo. Bendruomenės salėje koncertavo Tauragės rajono Lomių kultūros namų meno kolektyvai, vadovaujami renginių organizatorės Lijanos Kiltinavičienės ir meno vadovės Ramunės Petravičiūtės-Kinderienės. Paskui įteikti apdovanojimai, padėkos, pasidalinta prisiminimais, pagrota, padainuota.

Vakarop vaitimėniškiai nuoširdžiai atsisveikino vieni su kitais, padėkojo iš toliau atvykusiems svečiams už gražų Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčios 80-mečio šventę. Padėkota ir klebonui kan. dr. A. Genučiui, kuris visapusiškai rūpinasi šios bažnyčios išlikimu, kaip gražiausiu vaitimėniškių dvasiniu simboliu...

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija