2016 m. spalio 14 d.    
Nr. 38
(2206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Žaizdos
kūne mūsų...


XXI Amžius


Valstybės kūrėjai

Vyskupo Justino Staugaičio minėjimas Seinuose

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Konferencijos Seinuose akimirka

Šiemet minime 150 metų nuo vyskupo Justino Staugaičio – vieno ryškiausių Lietuvos valstybės ir Katalikų Bažnyčios Lietuvoje veikėjų – gimimo. Renginiai, skirti šios asmenybės paminėjimui jau įvyko ir vis dar vyks ne tik įvairiose vietose, susijusiose su iškiliąja asmenybe, bet ir už Lietuvos ribų. Rugsėjo 23 dieną toks renginys vyko Seinuose, Lenkijoje. Būsimasis vyskupas Justinas Staugaitis čia 1885–1890 metais studijavo tuometinėje Seinų kunigų seminarijoje, vėliau kunigavo įvairiose šios vyskupijos parapijose, dirbo vikaru ir Varšuvoje. Rugsėjo 23 dienos rytą į buvusius Seinų kunigų seminarijos rūmus, esančius šalia buvusios senosios Seinų vyskupijos Katedros Bazilikos, rinkosi gausus būrys konferencijos ir parodos atidarymo dalyvių. Nuotraukų, dokumentų kopijų, atspindinčių vysk. J. Staugaičio gyvenimą ir veiklą, parodą surengė Seimo grupės, besirūpinančios šios iškilios asmenybės paminėjimu, nariai ir atstovai. Seinuose vykusioje konferencijoje dalyvavo vietinės lietuvių bendruomenės nariai, Seimo narių grupė, vadovaujama Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Raimundo Paliuko, Seinų klebonas ir dekanas kun. Zbignievas Bzdakas, Punsko klebonas kun. Česlovas Baganas, Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič ir darbuotojai, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, vyresnieji lietuvių „Žiburio“ mokyklos moksleiviai bei jų mokytojai, vyskupo J. Staugaičio giminaičiai.

Konferencija pradėta sveikinimo kalbomis ir bendra malda. Į susirinkusiuosius kreipėsi Lietuvos Respublikos konsulato vadovai, LR Seimo grupės atstovai, Telšių vyskupas, Seinų Bazilikos rektorius (jis vadovavo visų bendrai maldai, joje prisiminė ir garbųjį vyskupą). Sveikinusieji pasidžiaugė bendru darbu: Konsulato, Seinų parapijos, Lietuvių draugijos, LR Seimo dėka surengta ši paroda ir konferencija.

Konferencijos pranešimuose buvo nagrinėjama vyskupo, Vasario 16-osios akto signataro, moderniosios Lietuvos valstybės kūrėjo veikla ir nuveikti didžiuliai darbai. Pranešimuose nagrinėtas vysk. J. Staugaičio studijų Seinuose laikotarpis, jo politinė veikla, aptartas jo vyskupavimas Telšių vyskupijai, nuveikti milžiniški darbai.

Po konferencijos svečiai iš Lietuvos bei kiti dalyviai apžiūrėjo parodą ir senuosius Seinų kunigų seminarijos rūmus – buvusį dominikonų vienuolyną. Kartu priminta kita svarbi data – šiais metais sukanka 190 metų nuo Seinų kunigų seminarijos įkūrimo. Lankytasi Seinų Bazilikoje, pasimelsta prie stebuklingosios Seinų Dievo Motinos Švč. Trejybės statulos, kuri yra vainikuota popiežiaus pašventintomis karūnomis. Buvo meldžiamasi ir prie poeto, Seinų vyskupo Antano Baranausko, kuris palaidotas vienoje iš Bazilikos koplyčių, kapo.

Konferencijos dalyviai pietavo Lietuvos Respublikos Konsulate, kartu pietavo ir vietinė civilinė valdžia – apskrities viršininkas, miesto burmistras, Seinų muziejaus direktorius, Lietuvių draugijos pirmininkė bei atstovai. Pietų metu buvo išsakyta daug gražių žodžių apie lietuvių ir lenkų bendradarbiavimą Lenkijoje, pasidžiaugta nuveiktais darbais, išakytos padėkos už gražių santykių kūrimą bei pristatyti gražūs planai ateičiai. Visiems parodos ir konferencijos apie vysk. J. Staugaitį rengėjams ir dalyviams padėkojo vyskupo giminaičiai.

Po renginio ir gražaus pabendravimo pietų metu svečiai iš Lietuvos turėjo puikią galimybę aplankyti Seinuose esančią lietuvių mokyklą „Žiburys“. Telšių vyskupas J. Boruta SJ mokykloje susitiko su ten dirbančiais mokytojais ir besimokančiais mokiniais, svečiams buvo parodyta graži mokinių surengta programėlė. Konferencijos dalyviai iš Lietuvos buvo svetingai priimti ir lietuviškoje parapijoje Punske.

Prasminga šiais metais minėti šią iškilią asmenybę ir pristatyti ją šiuolaikinei visuomenei. Tokie minėjimai, konferencijos dar vyks Marijampolėje, Telšiuose lapkričio 18 dieną bei LR Seime. Iš praeities didvyrių ir ryškių asmenybių, tokių kaip vyskupas Justinas Staugaitis, semkimės sau stiprybės ir kurkime šalies dabartį ir ateitį.

Seimo kanceliarijos nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija