2016 m. spalio 14 d.    
Nr. 38
(2206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio–Krekenavos dekanate

Šv. arkangelo Mykolo atlaidai

Vaikai, mokytojų, auklėtojų
ir tėvelių padedami, šventoriuje
ir miesto aikštėje suklojo
ryškiaspalvius rudeninius kilimus
ir daržovių kompozicijas

RAMYGALA. Pirmąjį spalio sekmadienį čia vyksta tradiciniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai, o šiemet buvo paminėtos ir pirmosios Garbingosios Dievo Tarnaitės Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijų atvežimo metinės. Nors nuo ankstaus ryto smarkiai pliaupė lietus, bet į pamaldas parapijiečiai rinkosi jau besigiedrinant dangui. Atlaiduose dalyvavo ir šv. Mišias aukojo kun. jubil. Albinas Pipiras iš Pušaloto, Krekenavos Bazilikos rektorius kun. Gediminas Jankūnas, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras kun. Egidijus Tubelis. Prieš pagrindines šv. Mišias seserys kazimierietės vadovavo rožinio maldai. Baigiantis šv. Mišioms klebonas g. kan. Edmundas Rinkevičius su Angelų Sargų diena pasveikino ką tik pradėjusią Ramygalos nuovadoje dirbti inspektorę. Išskirtinio dėmesio sulaukė gimnazijos mokiniui Mantui Volkovui klebono įteikta padėka už gyvybės išgelbėjimą. Tai – mokinys, kuris buvo neabejingas nelaimės ištiktam žmogui, tam reikia ir didelės drąsos, ne tik susikaupti ir tinkamai suteikti pagalbą, bet ir atlaikyti skeptiškus komentarus ar replikas. Klebonas dėkojo ir seserims kazimierietėms iš Pažaislio, kurios savo parama ir malda lydi ramygaliečius. Už bažnyčioje parengtą vaikų dailės darbų parodą dėkota mokytojai Laimai Kiškienei, gimnazijos pradinių klasių mokytojoms – už papuoštą rudeniniais žiedais šventorių. Už bažnyčios altorių papuošimą padėkota floristei Aistei Jagminienei. Po padėkų vyko tradicinis sakralinės muzikos koncertas „Po angelo sparnu“. Norint išgirsti ar pajusti angelus, reikia klausytis muzikos, nes tai – angelų kalba. Šiemet atlaidų dalyviai klausėsi tarptautinių konkursų laureatės, nacionalinės premijos laureatės, operos ir baleto teatro primadonos, LMTA profesorės Irenos Milkevičiūtės, smuikininko, respublikinių bei tarptautinių konkursų laureato, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokyklos mokinio Beno Gocento ir LMTA koncertmeisterės Ramintos Gocentienės atliekamų kūrinių. Koncetrtą vedė Ramygalos kultūros centro meno vadovė Audronė Palionienė.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Atlaiduose ir maldos, ir giesmės, ir dainos

Svečias kun. Kęstutis
Timofejevas tarp klausytojų
Autorės nuotraukos

GARGŽDAI. Spalio 2 dieną Šv. arkangelo Mykolo parapija šventė titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus. Gargždų bažnyčia dar nauja, nebaigti apdailos, puošybos darbai, tačiau atrodė šventiškai. Visus įeinančius pasitinka šventiškai papuošta Šv. arkangelo Mykolo skulptūra, esanti virš didžiųjų bažnyčios durų. Viduje bažnyčia, arkangelo paveikslas, maldos tekstas „Šventasis arkangele Mykolai, globok, saugok, užtark mus“ papuošti vainikais. Visa tai – nuoširdžių, rūpestingų gargždiškių triūsas, nuopelnai. Tačiau ne visiems patinka tai, kas kilnu, prasminga. Prieš pat atlaidus atsirado piktavalių, kurie sudaužė šventoriuje prie bažnyčios sienos koplytėlėje buvusią Dievo Motinos Marijos skulptūrą. Pikti pragarui tarnaujančiųjų darbai pakenks tik jiems patiems. Koplytėlėje vėl nauja Marijos skulptūrėlė, kurią atlaidų dieną procesijos metu pašventino parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Atlaidus papuošė jaunimas

Šilalės parapijos jaunimas – adorantės
ir ministrantai – su kunigais ir svečiais

ŠILALĖ. Spalio 4-ąją minime šv. Pranciškų Asyžietį. Gražūs, kupini pamaldumo tituliniai Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai vyko spalio 9-ąją, sekmadienį. Nustebino juose dalyvavusio jaunimo gausa. Sumos šv. Mišiose, kurias aukojo neseniai į Šilalę paskirtas vikaras kun. Aivaras Pudžiuvelis (jis sakė homiliją), adorantėmis ir ministrantais buvo beveik pusšimtis mergaičių ir berniukų! Šitoks gausus jaunimo būrys prie altoriaus labai papuošė atlaidus. Tai – ilgametės pročkelės Irenos Judeikienės nuopelnas. Džiugu, kad jaunimas neatsisakė patarnauti Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaiduose. Darniai giedojo Šilalės bažnyčios choras, vadovaujamas ilgamečio vargonininko Antano Kazlausko. Vyko procesija aplink bažnyčią. Atlaiduose dalyvavo ir iš Šilalės krašto kilęs Seimo narys Stasys Šedbaras su žmona, Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas. Šilalės klebonas kan. dr. Algis Genutis padėkojo atlaidų dalyviams, o ypač – jaunimui, adorantėms ir ministrantams.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Pakrikštyti devyni parapijiečiai

DAINAVA. Spalio 1 dieną, šeštadienį, minint šventąją Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, 9 Kauno Gerojo Ganytojo parapijiečiai, gyvenantys nepasiturinčiose ir socialinės rizikos šeimose, šventė Krikšto sakramentą. Vaikus ir suaugusiuosius Krikšto sakramentui rengė parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Jis ir vadovavo apeigoms. Kunigas, kreipdamasis į susirinkusiuosius, išreiškė viltį, kad pakrikštytieji nuo šio be galo svarbaus momento pradės naują gyvenimo etapą, verždamiesi gilyn į Dievo glėbį, gilyn į išganymą, į vienybę su Dievu. Kartu kunigas ragino, kad šeimos atnaujintų vienybę su Dievu. Juk po Krikšto svarbu rengtis ir kitų sakramentų priėmimui. Po Krikšto apeigų kunigas pašventino Gailestingojo Jėzaus paveikslėlius ir angelo statulėles, kurie buvo įteikti kiekvienam sakramentą priėmusiam žmogui. Paskui parapijos konferencijų salėje vyko nuotaikinga agapė. Šia švente rūpinosi parapijos „Caritas“ narės, ją surengti padėjo rėmėjai. Ši šventė – puikus besibaigiančių Gailestingumo metų įprasminimas.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Dievui paaukoti džiaugsmai ir rūpesčiai

Prie Kristaus Karaliaus bažnyčios
altoriaus (iš kairės): kun. Sigitas
Bitkauskas, kan. Vytautas Prajara
ir vyskupas Juozas Matulaitis

KRIKŠTONYS. Rugsėjo 4 dieną Kristaus Karaliaus parapija šventė Švč. Mergelės Marijos, Ligonių Sveikatos, atlaidus. Šiemet, minint 50-ąsias šios parapijos steigėjo ir bažnyčios statytojo kun. Jono Reitelaičio mirties metines, galima pasidžiaugti jo paliktais darbais. Per 40 tarnystės parapijoje metų jis pelnė didžiulę žmonių pagarbą. Buvo ne tik nuoširdus sielovadininkas, bet ir audimo, siuvimo darbų mokytojas, gydytojas ir žolininkas, istorikas, monografijų leidėjas...

Šis gražus Dzūkijos kampelis toli gražu neprimena to meto, kai jaunas energingas kun. J. Reitelaitis 1927 metais gavo Vilkaviškio vyskupijos leidimą steigti Krikštonių parapiją. Šią vietą vadino rinkiniu kalnų su didžiulėmis akmenų kaimenėmis ir nedirbamomis viršūnėmis, kai kur apaugusiomis ėgliais. Kartu su darbščiais parapijos žmonėmis ją pakeitęs, pastatęs bažnyčią, kuri buvo vyskupo konsekruota Kristaus Karaliaus vardu. 1934 metais įvedė parapijoje ir Marijos, Ligonių Sveikatos, atlaidus. Tai padaryti jį įkvėpė malda prie Šiluvos Švč. Mergelės Marijos, Ligonių Sveikatos, statulos. Kunigas troško, jog Dievo Motina globotų ir Dzūkijos kaimų žmones.


Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Šv. Pranciškaus Asyžiečio diena su padėkos malda

Iš tikinčiųjų ir valdžios atstovų
sulaukęs sveikinimų su vardadieniu
kun. Francas Kuklys prisipažino,
jog kaimo dvasininkui toks retas
nuoširdus dėmesys paglosto širdį

LANKELIŠKIAI. Nors Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė (spalio 4 dieną) šiemet buvo eilinę savaitės dieną, tačiau vidudienio šv. Mišioms į nuošalią Švč. Trejybės parapijos bažnyčią susirinko žmonių daugiau net negu įprastai sekmadieniais. Pajevonio ir Lankeliškių parapijas aptarnaujantis klebonas kun. Francas Kuklys maloniai nustebo sulaukęs svečių – rajono mero Algirdo Neiberkos bei Šeimenos seniūno Ginto Bakūno – dalyvavimo ir sveikinimo su vardadieniu. Su gėlėmis savo kleboną pagerbė ir parapijos „Carito“ atstovės. Kun. F. Kuklys su gimimo diena pasveikino uolų bažnyčios tarną Laimutį Radzevičių, įteikė jam rožių. Klebonas išvardijo daug parapijos žmonių, kurie savo užaugintomis gėrybėmis ir auka parėmė Kauno kunigų seminariją. Už geradarius buvo aukojamos šv. Mišios. Jas aukojo Alvito ir Skardupių parapijų klebonai kunigai Vytautas Kajokas ir Algirdas Petras Kanapka, dalyvavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Homilijoje kun. moral. teol. dr. A. P. Kanapka įtaigiai komentavo Šv. Pranciškaus dienai skirtą Evangeliją. Kunigas kvietė įsigilinti į Jėzaus žodžius apie maldą, nuolankią širdį ir romumą ir pastebėjo, kad tik priimtas ir suprastas Dievo žodis teikia ramybę ir išryškina krikščionio tapatybę – būti tarnu Dievo garbei, o to pavyzdys yra šventasis Pranciškus iš Asyžiaus.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai

MARIJAMPOLĖ. Spalio 2 dieną, gražų pirmąjį mėnesio sekmadienį, tikintieji rinkosi į Baziliką švęsti titulinių Šv. arkangelo Mykolo atlaidų. Jie buvo ypatingesni nei kitais metais, nes kartu vyko padėkos šv. Mišios už birželio 5 dieną šventuoju paskelbtą Stanislovą Papčinskį, kuris XVII amžiuje Lenkijoje įkūrė marijonų ordiną. Atvyko svečias, marijonų kongregacijos vicegenerolas kun. Jozefas Riošas (Joseph Roesch) MIC. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo svečias iš Romos, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC ir kunigai. Procesijoje prieš iškilmių pradžią buvo nešamas naujojo šventojo paveikslas, giedama naujojo šventojo litanija, prašant jo užtarimo. Homilijoje svečias kreipėsi pabrėždamas reikšmę pasauliui ir Lietuvai šv. S. Papčinskiui 1673 metais Lenkijoje, Poznanėje, įkūrus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo marijonų katalikų vienuolių ordiną, kuris veikė daugiausia liaudies tikėjimo stiprinimo, švietimo ir kultūros srityje. Džiugi žinia, kad gimęs beveik prieš 400 metų ir ištikimas savo pašaukimui – tarnauti Dievui ir žmonėms – šis Dievo riteris šiais metais buvo paskelbtas šventuoju. To įvykio liudininkais buvo ir marijampoliečiai, dalyvavę iškilmingoje ceremonijoje Romoje. Prelegentas priminė marijonų ordino stovėjimo ant išnykimo ribos situaciją ir jo paskutinio baltųjų marijonų generolo kun. Vincento Senkaus MIC laišką palaimintajam J. Matulaičiui apie du karstus (vieną laiško autoriui ir antrąjį vienuolių ordinui, kuriame dėl caro valdžios vykdomos politikos bebuvo likęs vienas vienuolis). Taip čia, Marijampolėje, palaimintojo Jurgio pastangomis marijonų ordinas atgimė ir dabar aktyviai dirba įvairiuose pasaulio kraštuose. Homilijoje prelegentas apmąstė tos dienos Šventojo Rašto skaitinius, siedamas juos su jau šv. Stanislovo gyvenimu ir darbais, kai įvyko stebuklai. Jis atgaivino motinos įsčiose jau mirusį kūdikį. Į jį meldėsi ligoninėje mirštanti jauna moteris (nedirbo jos plaučiai, atsisakė ir kiti vidaus organai); ji buvo išgelbėta, ištekėjo ir yra dviejų vaikų motina. Dievui nėra negalimų dalykų! Paskui sakė homiliją svečias apie Šv. Dvasios dovanas, apie tai, kad mes esame silpni, bet pakviesti liudyti Kristų ir mums padeda Šv. Dvasia. Taip Ji padėjo ir šv. Stanislovui įvykdyti jo misiją. Šventajam buvo svarbi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vardo šlovė, kuriam Nekaltojo Prasidėjimo privilegija buvo labai brangi ir kuris, kaip ir jo įkurtas ordinas, apmąsto ir garbina Dievo motiną. Baigdamas pamokslą svečias kvietė ir linkėjo, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis kuo greičiau būtų paskelbtas šventuoju. Jis savo tikėjimu, gyvenimu ir darbais nusipelnė šio vardo, o mums reikia melstis ir tikėti. Dievas padarys stebuklą!


Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Įamžino Nobelio premijos laureatą

vyskupas Eugenijus Bartulis
ir kiti svečiai prie atminimo
lentos rašytojui H. Senkevičiui

VADAKTAI. Rugsėjo 22 dieną, ketvirtadienį, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Šv. Agotos bažnyčioje ir pašventino garsaus rašytojo, Nobelio literatūros premijos laureato, garsiojo istorinio romano „Quo Vadis“ autoriaus Henriko Senkevičiaus (1846–1916) atminimui skirtą lentą. Šv. Agotos bažnyčios sieną papuošusi atminimo lenta skirta 100-osioms lenkų rašytojo mirties metinėms. Ją stengtasi sukurti puošnią ir įsimintiną, tad ant jos iškalti ne vien žodžiai, bet pritvirtintas ir bronzinis Nobelio literatūros premijos laureato bareljefas. Renginyje dalyvavo 46 iškilių Lenkijos atstovų delegacija, vadovaujama Varšuvos universiteto profesoriaus, humanitarinių mokslų daktaro Jano Sklodovskio. 2016-ieji Lenkijoje paskelbti Nobelio literatūros premijos laureato H. Senkevičiaus metais. Tai suteikė galimybę lenkams atvykti bei susipažinti su Liaudos istoriniu regionu, kuriame kadaise lankėsi garsusis rašytojas ir aprašė romane „Tvanas“. Į Lietuvą atvažiavo kultūros, meno žmonių, dvasininkų, garbių visuomenininkų, kurie domisi H. Senkevičiaus literatūriniu palikimu ir jį tyrinėja, delegacija. Šiai kelionei rengtasi palyginti ilgai ir kruopščiai, išsamiai apgalvotas maršrutas, einantis per Panevėžio ir Radviliškio rajonus. Vadaktai, Rodai, Mitriūnai, Upytė, Bistrampolis – vietos, aprašytos ar paminėtos romane „Tvanas“. Lenkų delegacijai labai rūpėjo jas pamatyti. Visose aplankytose vietose Lenkijos delegacija buvo iškilmingai ir džiugiai sutinkama. Lenkams labai svarbu, jog dabartiniai H. Sienkievičiaus aprašytų vietovių gyventojai kuo daugiau žinotų apie šį rašytoją ir jo kūrybą, tad delegacijos narių iniciatyva buvo rengiami susitikimai su vietos žmonėmis ir pristatomas literatūrinis Nobelio premijos laureato palikimas, ypač akcentuojant jo sąsajas su Lietuva.


Vilniaus arkivyskupijoje

Trakų dekanate

Pašventino naujos bažnyčios kertinį akmenį

Arkivyskupas Gintaras Grušas pašventino
kertinį naujos bažnyčios akmenį

GRIGIŠKĖS. Spalio 2 dieną, sekmadienį, Šv. Dvasios parapijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pašventino kertinį naujos bažnyčios akmenį ir sveikino parapijiečius, prisiėmus gražų, tačiau nelengvą bažnyčios statybos darbą. Arkivyskupas linkėjo tapti tikra tikinčiųjų bendruomene, susibūrusia prie naujoje parapijos šventovėje lauksiančio Kristaus. Šv. Mišių pamoksle arkivyskupas kvietė prisiminti, kad tikroji Bažnyčia – gyva bendruomenė, o kertinis akmuo yra Kristus. Po šv. Mišių arkiv. G. Grušas, Trakų dekanas kun. Jonas Varaneckas, parapijos klebonas kun. Andžejus Andžejevskis, kun. Mariušas Maršalekas (Mariusz Marszalek) su bažnyčios statybos projekto autoriais ir vadovais, rėmėjais ir parapijiečiais iškilminga procesija žengė į naujos bažnyčios statybos vietą, kur buvo pašventintas ir į pamatus įmūrytas kertinis akmuo kartu su statybų pradžios akto kapsule.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija