2016 m. spalio 14 d.    
Nr. 38
(2206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Šv. Pranciškaus Asyžiečio diena su padėkos malda

Iš tikinčiųjų ir valdžios atstovų
sulaukęs sveikinimų su vardadieniu
kun. Francas Kuklys prisipažino,
jog kaimo dvasininkui toks retas
nuoširdus dėmesys paglosto širdį

Iš kairės: kun. Algirdas Petras
Kanapka, klier. Liutauras Vilėniškis,
kun. Vytautas Kajokas ir klebonas
kun. Francas Kuklys

Kleboną sveikina rajono
meras Algirdas Neiberka

LANKELIŠKIAI. Nors Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė (spalio 4 dieną) šiemet buvo eilinę savaitės dieną, tačiau vidudienio šv. Mišioms į nuošalią Švč. Trejybės parapijos bažnyčią susirinko žmonių daugiau net negu įprastai sekmadieniais. Pajevonio ir Lankeliškių parapijas aptarnaujantis klebonas kun. Francas Kuklys maloniai nustebo sulaukęs svečių – rajono mero Algirdo Neiberkos bei Šeimenos seniūno Ginto Bakūno – dalyvavimo ir sveikinimo su vardadieniu. Su gėlėmis savo kleboną pagerbė ir parapijos „Carito“ atstovės. Kun. F. Kuklys su gimimo diena pasveikino uolų bažnyčios tarną Laimutį Radzevičių, įteikė jam rožių. Klebonas išvardijo daug parapijos žmonių, kurie savo užaugintomis gėrybėmis ir auka parėmė Kauno kunigų seminariją. Už geradarius buvo aukojamos šv. Mišios. Jas aukojo Alvito ir Skardupių parapijų klebonai kunigai Vytautas Kajokas ir Algirdas Petras Kanapka, dalyvavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Homilijoje kun. moral. teol. dr. A. P. Kanapka įtaigiai komentavo Šv. Pranciškaus dienai skirtą Evangeliją. Kunigas kvietė įsigilinti į Jėzaus žodžius apie maldą, nuolankią širdį ir romumą ir pastebėjo, kad tik priimtas ir suprastas Dievo žodis teikia ramybę ir išryškina krikščionio tapatybę – būti tarnu Dievo garbei, o to pavyzdys yra šventasis Pranciškus iš Asyžiaus.

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija