2016 m. spalio 14 d.    
Nr. 38
(2206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Šiluvos Marijos ašarų stebuklas atgaivino katalikų tikėjimą

Arkivyskupas Jozepas Kurcas

Vašingtone sekmadienį iškilmingai švęstos Šiluvos Marijos koplyčios JAV Nacionalinėje Nekaltojo Prasidėjimo šventovėje pašventinimo 50-osios metinės. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Jozepas Kurcas (Joseph E. Kurtz), koncelebravo Apaštališkasis nuncijus JAV arkivysk. Kristofas Pjeras (Christophe Pierre), Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, Vašingtono arkivyskupijoje ir užsienyje tarnaujantys lietuviai kunigai.

Arkiv. J. Kurcas padėkojo JAV lietuviams už Šiluvos koplyčios jubiliejaus paminėjimą, paliudytą ištikimybę tautiniam paveldui ir katalikiškam tikėjimui, priminė Marijos apsireiškimus Šiluvoje prieš daugiau kaip 400 metų. Arkivyskupas kvietė įsidėmėti Šiluvos Dievo Motinos žinios reikšmę ir svarbą, ypač jos graudaus verksmo priežastį. Marijos ašaros drėkino Šiluvos žemę todėl, kad katalikai prarado savo tapatybę ir tikėjimo uolumą. Po Marijos ašarų prasidėjo daug stebuklų, stulbinančiai greitai atstatyta bažnyčia tapo įstabia šventove. Tačiau didžiausias Šiluvos Marijos stebuklas buvo lietuviams sugrąžintas tikėjimas, padėjęs išmokti šlovinti Dievą; atgijęs didvyriškas ir drąsus tikėjimas, padėjęs atlaikyti persekiojimų išbandymus ir daugelio režimų pastangas sutrypti gilų katalikišką tikėjimą. Šiluvoje, kaip sakė arkiv. J. Kurcas, stebuklingu Marijos apsireiškimu buvo atgaivintas tikėjimas į Jėzų Kristų ir Katalikų Bažnyčią. Tas pats tikėjimas paskatino išeivijos lietuvius iš JAV ir Kanados pastatyti Šiluvos Marijos garbei koplyčią JAV Nacionalinėje Nekaltojo Prasidėjimo šventovėje Vašingtone. Šis tikėjimas, pasak arkivyskupo, vis iš naujo atgaivinamas kai aplankoma Šiluvos Marijos koplyčia. Arkiv. J. Kurcas, kurio proseneliai iš motinos pusės kilę iš Vilniaus krašto, perskaitė Šiluvos Marijos maldą, prašydamas Švč Mergelę Mariją, kad jos ašaros ir nūdiena sugraudintų, kaip kitados mūsų protėvius, atgaivintų Jos Sūnaus Jėzaus garbę mūsų širdyse ir suteiktų gyvo tikėjimo dvasią.

Šv. Mišių pabaigoje gausiai dalyvavusius Šiaurės Amerikos lietuvius pasveikino Šiluvos Marijos apsireiškimo vietą Lietuvoje prižiūrinčios Kauno arkivyskupijos ganytojas arkivyskupas L. Virbalas SJ. Jis atkreipė dėmesį į išeivijos lietuvių reikšmę: „Džiugu švęsti Šiluvos koplyčios penkiasdešimties metų jubiliejų Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinėje šventovėje Gailestingumo jubiliejaus metais. Čia turime ir Gailestingojo Jėzaus paveikslą... Mus subūrė Marija; Ji – Jėzaus ir mūsų Motina, kuri pasirodė Šiluvoje ir kvietė garbinti jos Sūnų. Lietuvoje išskiriame kelis regionus: Aukštaitiją, Žemaitiją, Sūduvą, Dzūkiją... Šiandien turėtume pripažinti, kad yra dar vienas regionas – Išeivija! Tai – ta ženkli dalis tautiečių, kurie ieško ne tik geresnių galimybių, bet įsiliedami į kitų šalių gyvenimą stengiasi praturtinti jas savo lietuviška kultūra. Ši Šiluvos koplyčia Vašingtone bei pastangos visų, kurie ją kūrė ir ja rūpinosi, liudija apie tai“.

Vašingtono Nacionalinė šventovė gražiai pristato Marijos gerbimo vietas, brangias įvairių šalių katalikams. „Labai svarbu, kad bet kokios tautybės žmonės ne tik galėtų išpažinti tikėjimą, bet, būdami praktikuojantys katalikai, turėtų galimybę puoselėti savo kalbą bei tradicijas, praturtindami krašto, kuriame gyvena, Bažnyčią“, – sakė arkiv. L. Virbalas SJ, su dėkingumu prisimindamas koplyčios statymo iniciatorių vysk. Vincentą Brizgį, koplyčios aukotojus, ypač „Lietuvos Vyčius“, ją kūrusius menininkus ir visus, surengusius jos pašventinimo 50-ųjų metinių šventę.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija