2016 m. gruodžio 16 d.    
Nr. 47
(2215)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Mirė pirmasis atkurtojo Klaipėdos universiteto rektorius Stasys Vaitekūnas

Kožnas viens žmogus užgimdams pumpurui lygus,
Iš kurio žiedelis jo pirmiaus išsilukštin,
Ik po tam jis, peržydėjęs ir nusirėdęs,
Užaugin vaisius ir amžį savo pabaigia.

Prof. Stasys Vaitekūnas, parašęs
monografiją „Justinas Staugaitis.
Vyskupas. Politikas. Tautos
dvasios ir valstybės puoselėtojas“,
dar rudenį apie Telšių vyskupą
Justiną Staugaitį, minint 150-ąsias
jo gimimo metines, pasakojo
vyskupo kraštiečiams

Šios Kristijono Donelaičio „Metų“ eilutės mums primena liūdną, bet, deja, neišvengiamą tikrovę – visi atėjusieji privalo išeiti. Su tuo esame priversti susitaikyti. Ypač sunku, kai išeinama per anksti, kai ant darbo stalo lieka ir niekada nebebus pabaigta dar viena knyga, kai kartu su žmogumi išeina ir jo sumanymai, ketinimai, viltys, brandintos idėjos...

Akademikas habilituotas daktaras profesorius Stasys Vaitekūnas gimė 1941 m. kovo 9 d. Reibiniuose, Joniškio rajone. Vos gimusio vaiko gyvenimą paženklino karas, į skirtingas puses išblaškęs šeimą, o po karo nusileidusi geležinė uždanga, atskyrusi Lietuvą nuo pasaulio, taip ir neleido susitikti su tėvu. Karo ir pokario metų realybė užgrūdino talentingą jaunuolį. Jis visą gyvenimą, nepaisydamas sunkumų, tvirtai siekė mokslo aukštumų.

1948–1959 metais Stasys mokėsi Skaisgirio vidurinėje mokykloje, ją baigęs 1960–1965 metais studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. Po studijų 1965–1968 metais dirbo Lietuvos mokslų akademijos Geografijos skyriaus jaunesniuoju mokslo darbuotoju, netrukus apgynė geografijos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją. 1968 metais pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Ekonominės istorijos ir geografijos katedroje vyr. dėstytoju, docentu, 1986–1993 metais – Ekonominės ir politinės geografijos katedros vedėju. 1987 metais S. Vaitekūnas apgynė daktaro disertaciją (dabar habilituoto daktaro). Tais pačiais metais Vilniaus universitete jam suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

Nuo 1993 metų profesorius savo gyvenimą susiejo su Klaipėda, buvo išrinktas vos pirmus žingsnius pradėjusio žengti Klaipėdos universiteto rektoriumi ir ėjo šias pareigas dvi kadencijas – iki 2002 metų. Klaipėdos universitetas tapo neatsiejama profesoriaus gyvenimo dalimi. Jo rektoriavimo metais universitetas sparčiai augo, pelnė pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Įkurti nauji fakultetai, katedros, parengtos naujos studijų programos, kūrėsi universiteto miestelis. Būdamas rektoriumi 1995 metais profesorius įkūrė Socialinės geografijos katedrą, jis – pirmasis šios katedros vedėjas. Baigęs antrąją rektoriaus kadenciją S. Vaitekūnas 2003–2007 metais buvo Klaipėdos universiteto Senato pirmininku. Pastaruosius metus dirbo profesoriumi ir vyriausiuoju mokslo darbuotoju Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete.

1995–1996 metais profesorius buvo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, iki pat mirties aktyviai dalyvavo Lietuvos ir Klaipėdos miesto politiniame bei visuomeniniame gyvenime. Buvo nepaprastai darbštus, reiklus sau ir kolegoms, skatino inovacijas pedagoginiame ir moksliniame darbe: paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių publikacijų (apie 20 iš jų – mokslo monografijos ir knygos), po Nepriklausomybės atkūrimo parašė pirmuosius geografijos vadovėlius vidurinėms mokykloms, kėlė kvalifikaciją JAV, Kanados, Prancūzijos, Nyderlandų, Čekijos, Vengrijos, Vokietijos, Lenkijos, Italijos ir kitų šalių mokslo institucijose.

Plati profesoriaus mokslinių interesų sritis: gyventojų geografija ir demografija, politinė geografija ir geopolitika, regionų geografija, Europos Sąjungos geografija. Be tiesioginės mokslininko veiklos, profesorius aktyviai dalyvavo mokslo skatinimo ir populiarinimo veikloje. Jis buvo Žemaičių vyskupystės muziejaus tarybos narys, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos socialinių mokslų nostrifikavimo komisijos pirmininkas, mokslo žurnalo „Tiltai“ vyriausiasis redaktorius, kelių Lietuvos ir užsienio mokslinių žurnalų redakcijų kolegijų, įvairių tarptautinių organizacijų ir komisijų narys, aktyviai dalyvavo „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ leidyboje, buvo aistringas meno gerbėjas. Prof. S. Vaitekūnas 2007 metais apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, 2015 metais – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą.

Turime būti dėkingi už dovanotas akimirkas, už tai, kad tokį žmogų – didelį Klaipėdos universiteto ir visos Lietuvos akademinį autoritetą – turėjome šalia. Laikas profesoriaus Stasio Vaitekūno į užmarštį nenugramzdins. Jį visada prisiminsime kaip veržlų, dalykišką, pozityvų žmogų. Jo energija, optimizmas, dideli darbų užmojai, atsidavimas idealams, gebėjimas įkvėpti vilties ir pasitikėjimo kitiems liks su mumis. Liks priminimas, savotiškas testamentas mums visiems: branginti akimirką, dieną, kai gali padaryti didelį, kilnų darbą – realizuoti savo planus, svajones, sumanymus, nes kitos akimirkos tiesiog gali nebebūti...

Gruodžio 8 dieną miręs prof. Stasys Vaitekūnas buvo pašarvotas Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios koplyčioje. Laidotuvių šv. Mišios aukotos gruodžio 9 d. Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje.

Prof. S. Vaitekūnas gruodžio 11 dieną palaidotas Skaisgirio kapinėse, Joniškio rajone.

Klaipėdos universiteto informacija
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija