2016 m. gruodžio 16 d.    
Nr. 47
(2215)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Paminėtas buvęs klebonas, iškilus dvasininkas ir valstybininkas

Šv. Mišias Aukštosios Panemunės
Švč. Mergelės Marijos Vardo
bažnyčioje aukoję vyskupai Rimantas
Norvila ir Jonas Boruta su kunigais

Lapkričio 27 dieną Aukštojoje Panemunėje vyko iškilmingas vyskupo Justino Staugaičio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Šis iškilus dvasininkas čia klebonavo 1916–1926 metais. Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje 12 val. vyko iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, keletas kunigų iš Vilkaviškio ir Telšių vyskupijų. Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino Vilkaviškio vyskupijos ganytojas, o pamokslą sakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis tikintiesiems kalbėjo apie vysk. J. Staugaičio asmenybę, nuveiktus darbus, jo santykį su pal. Jurgiu Matulaičiu, kuris buvo jo pažįstamas nuo pradinės mokyklos laikų. Pamokslininkas kalbėjo apie vyskupo ir politiko J. Staugaičio paliktą didžiulį indėlį į to meto Lietuvos valstybingumo kūrimo darbą ir Katalikų Bažnyčios gyvenime paliktą nenuginčijamą svarbą iki šių dienų.


Mylinti yra tik gailestinga širdis

Kalba kun. br. Juozapas
Marija Žukauskas OFM

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos pasauliečiai pranciškonai paminėjo Gailestingumo jubiliejaus uždarymo šventę ir pranciškoniškojo pašaukimo dieną. Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC palaimino šį renginį ir ragino toliau būti gailestingumo apaštalais savo aplinkoje, nenusigręžti nuo visuomenės atstumtų žmonių ir jų problemų.

Šv. Mišias aukojo brolis pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas OFM. Pagrindinė Jo homilijos ir pranciškoniškojo liudijimo mintis – Dievo gailestingumas, atsivėrimas per žmogaus širdį, ypač per kančią. Remdamasis pavyzdžiais iš Biblijos, priminė, kaip pasireiškia gailestingumas. Dievas liepė pranašui Jonai eiti į Ninevę ir sakyti žmonėms, kad jų miestas bus sunaikintas dėl nuodėmių gausos. Šis iš pradžių išsisukinėjo nuo jam pavestos misijos. Tik kai sužadino Jono širdyje gailestį, tas ėmė pranašauti nineviečiams. Pranašui Mozei taip pat pagailo savo tautos, ir jis prašė Dievo, kad nesunaikintų. Abraomas meldėsi dėl Sodomos miesto išgelbėjimo. Jis maldavo Dievą nesunaikinti miesto, jei ras 50 teisiųjų. Vėliau šį skaičių vis mažina. Abraomo žodžiai atskleidžia vidinę gailestingumo gelmę. Ši istorija moko, kad melstume ir prašytume Dievo atleidimo už dideles nuodėmes. Aprašytose biblinėse scenose Dievas ieško žmogaus širdies ir ją persmelkia gailestingumu.


Pirmasis Advento sekmadienis – jaunų šeimų diena

Kun. Jonas Stankevičius pasakojo
apie Advento simbolį – vainiką

Lapkričio 27 dieną, sekmadienį, Kauno Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje jaunos šeimos su vaikais susirinko švęsti pirmąjį Advento sekmadienį. Šv. Mišias aukojo kun. Jonas Stankevičius. Giedoti giesmes vaikams ir tėveliams padėjo s. Virginija Juciūnaitė. Homilijoje kunigas atkreipdamas dėmesį į Evangelijoje skelbtus Viešpaties žodžius „Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats“ (Mt 24, 42), kalbėjo apie tai, kad esame raginami tvirtai žengti į žmogiškojo gyvenimo pilnatvę, kuri tampa įmanoma tik nuolatiniame santykyje su Jėzumi Kristumi. Kunigas įdomiai papasakojo apie Advento prasmę, svarbiausią šio laikotarpio simbolį – vainiką su keturiomis žvakėmis, simbolizuojančiomis savaites iki kūdikėlio Jėzaus gimimo. Vaikai, ypač vyresnieji, susidomėję klausėsi vainiko atsiradimo istorijos. Netrukus vaikučius kunigas pakvietė prieiti arčiau altoriaus. Ten buvo padėtas didelis, puošnus advento vainikas. Sustoję ratu, vaikai sudėjo pušies šakeles aplink vainiką, padarydami dar vieną – vaikų – Advento vainiką. Kunigas palaimino abu vainikus, o pirmąją advento žvakę uždegė tėtis Darius su vaikais (Jokūbu ir Kotryna), kurie su degančia tikėjimo šviesa savo širdyse ateinančio Kūdikėlio meldžia išgydymo malonės savo mamytei Živilei. Visuotinėje maldoje kartu su s. Ramute Budvytyte visi nuoširdžiai meldėsi daugybe intencijų, tarp jų – už visas mūsų parapijos šeimas, o ypač už tas, kurios šiuo metu patiria įvairius sunkumus, išbandymus. Dievo gailestingumo ir gydančios Jo malonės prašyta visiems sergantiems vaikučiams bei jų tėveliams. Šv. Mišių pabaigoje visai savaitei pasisėmusios dvasinės stiprybės šeimos neskubėjo skirstytis, nes s. Ramutė buvo paruošusi siurprizą ne tik vaikučiams, bet ir jų tėveliams. Visiems buvo įteikti originalūs rankų darbo krepšeliai, į kuriuos, pasak s. Ramutės, nuo pirmojo Advento sekmadienio visi vaikučiai ir tėveliai kviečiami kasdien vienas kitam padovanoti malonią smulkmenėlę, kuri kiekvieną pradžiugintų ir paruoštų šeimas dar nuoširdžiau laukti šv. Kalėdų. Visi buvo pakviesti savo šeimose sėti gėrį, širdžių šilumą ir meilę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija