2016 m. gruodžio 16 d.    
Nr. 47
(2215)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Paminėtas buvęs klebonas, iškilus dvasininkas ir valstybininkas

Šv. Mišias Aukštosios Panemunės
Švč. Mergelės Marijos Vardo
bažnyčioje aukoję vyskupai Rimantas
Norvila ir Jonas Boruta su kunigais

Lapkričio 27 dieną Aukštojoje Panemunėje vyko iškilmingas vyskupo Justino Staugaičio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Šis iškilus dvasininkas čia klebonavo 1916–1926 metais. Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje 12 val. vyko iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, keletas kunigų iš Vilkaviškio ir Telšių vyskupijų. Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino Vilkaviškio vyskupijos ganytojas, o pamokslą sakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis tikintiesiems kalbėjo apie vysk. J. Staugaičio asmenybę, nuveiktus darbus, jo santykį su pal. Jurgiu Matulaičiu, kuris buvo jo pažįstamas nuo pradinės mokyklos laikų. Pamokslininkas kalbėjo apie vyskupo ir politiko J. Staugaičio paliktą didžiulį indėlį į to meto Lietuvos valstybingumo kūrimo darbą ir Katalikų Bažnyčios gyvenime paliktą nenuginčijamą svarbą iki šių dienų.

Po šv. Mišių vyskupams, kunigams ir tikintiesiems padėkojo ir į konferenciją pakvietė Aukštosios Panemunės parapijos klebonas, dekanas kan. Deimantas Brogys.

Paskui netoli bažnyčios esančioje Šv. Mato gimnazijoje vyko mokslinė konferencija. Visus susirinkusius į gimnazijos aktų salę pasveikino ir konferencija pasidžiaugė direktorius kun. Rytis Baltrušaitis. Į susirinkusiuosius kreipėsi ir savo mintimis apie vysk. J. Staugaitį pasidalino Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Jis kalbėjo apie aptariamos asmenybės pastangas dirbant didelį švietėjišką darbą, ypač išryškindamas jo įkurtos „Žiburio“ draugijos įtaką to meto visuomenėje.

Apie vysk. J. Staugaitį, pirmąjį Telšių vyskupijos ganytoju, ir jo nuveiktus darbus kalbėjo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas, dėstytojas kan. Andriejus Sabaliauskas. Per 17 ganytojo J. Staugaičio vyskupavimo metų buvo įgyvendinta daugybė projektų, įvyko keletas kongresų, sušauktas vyskupijos sinodas, įkurta nemažai naujų parapijų ir pastatyta bažnyčių, įkurta kunigų seminarija.

Po konferencijos surengtoje agapėje vyskupai, kunigai, vysk. J. Staugaičio giminaičiai ir Panemunės bendruomenės nariai bendravo tarpusavyje, dalinosi mintimis ir įžvalgomis.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija