2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Gailestingojo Jėzaus paveikslo kelionė po bendruomenes

Vikaras kun. Valdas Šidlauskas
parapijiečių šeimoje
su Gailestingojo Jėzaus paveikslu

Raseiniai. Popiežiui Pranciškui paskelbus šiuos metus Gailestingumo jubiliejaus metais, aktyviosios Raseinių parapijos Marijos legiono sesės, įsigilindamos į gailestingumo darbus, parapijos klebono kun. Vytauto Paukščio palaimintos, leidosi į kelionę po tikinčiųjų namus ir bendruomenes su Gailestingojo Jėzaus paveikslu. Jis po savaitę svečiavosi šešiolikoje aplankytų kaimų bendruomenių ir tikinčiųjų namų. Gailestingojo Jėzaus paveikslą lydėjo Marijos legionierės su parapijos vikaru kun. Valdu Šidlausku. Kunigas dvasiniame žodyje susirinkusiems primindavo paveikslo gimimo Vilniuje istoriją bei Jėzaus pasakytus žodžius sesei Faustinai.

Prieš atvykdama Marijos legiono seserų grupė susižinodavo, ar bendruomenėje yra tokių, kurie dėl sveikatos ar amžiaus negali lankyti bažnyčios, ir su kunigu pirmiausia aplankydavo ligonius ir senelius su šv. sakramentais. O po to su bendruomenės nariais ir kaimynais jungdavosi į maldą prie paveikslo, liudijo tikėjimą ir dalijosi žinia apie visiems liejamą nepaliaujamą Dievo malonę. Prie paveikslo buvo kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis, Gailestingumo litanija, giedamos giesmės, šlovinat Jėzų ir Gailestingumo Motiną Mariją. Gegužės ir birželio mėnesiais buvo jungiamasi į gegužines ir birželines pamaldas. Išvykdama grupė palikdavo literatūros su maldų tekstais, giesmėmis, knygučių apie išpažintį bei šv. Mišias. Tada visą savaitę bendruomenė sutartu laiku rinkdavosi kasdien pasimelsti prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Malda prie Gailestingumo paveikslo kiekvienuose namuose atverdavo tą vienybės versmę, į kurią būdavo įtraukiamas gausus būrys tos bendruomenės narių, kartu su sunkiai pasiekiančiais bažnyčią, sergančiais, reikalingais dėmesio ir paramos bei tais, kurie nepaliauja dalintis malda, ramybe ir džiaugsmu savo kaimynystėje.

Už paramą ir dėmesį nuoširdžiai tenka padėkoti parapijos klebonui, dekanui kun. Vytautui Paukščiui, vikarui kun. Valdui Šidlauskui, referentei Irenai Dambrauskaitei, kaimų bendruomenių vadovėms ir visoms šeimoms, kurios su didele meile priėmė Gailestingumo paveikslą.

Gruodžio 11 dieną Raseinių parapijos namuose vyko Marijos legiono ir aplankytų kaimų bendruomenių atstovų baigiamasis padėkos susitikimas ir agapė.

Elytė Radvilaitė,
Raseinių parapijos Marijos legiono vadovė

Salomėjos Brazinskaitės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija