2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Būti Kalėdų džiaugsmo ir vilties skelbėjais

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus pagerbia Kūdikio
Jėzaus atvaizdą Vatikano prakartėlėje

Pasitinkant jau visiškai priartėjusią mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo šventę, galima pastebėti, kad rengdamasis jai Advento metu popiežius Pranciškus gana dažnai paliesdavo džiugią ir viltingą Šv. Kalėdų temą savo prasmingais apmąstymais. Gruodžio 14 dieną bendrojoje trečiadienio audiencijoje, kurioje tikinčiųjų buvo pasveikintas su 80-uoju gimtadieniu, Šventasis Tėvas, pratęsdamas katechetinių pokalbių ciklą apie krikščionišką viltį artėjančių Kalėdų prasme, įsimintinai aiškino remdamasis Senojo Testamento pranašo Izaijo raginimu šventiškai pasitikti iš blogio išvaduojantį Viešpaties atėjimą ir norėjo dar kartą patvirtinti, kad Dievo įsikūnijimas Betliejaus Kūdikyje nėra atotrūkis Šventojo Rašto nuosekliame mokyme, bet visiškas senųjų pranašysčių išsipildymas.


Popiežiaus 80-ojo gimtadienio minėjimas

Mindaugas Buika

Per bendrąją audienciją tikintieji
sveikina Šventąjį Tėvą, minintį
savo jubiliejinį gimtadienį

Šventiniai pusryčiai su benamiais

Nekeisdamas savo įprastos kasdienės darbotvarkės – susitikimų su aplinkinių valstybių vadovais ir katalikiškų sąjūdžių delegacijomis – bei likdamas ištikimas nusistovėjusiai tradicijai, popiežius Pranciškus savo jubiliejinį 80-ąjį gimtadienį paminėjo su grupe Romos benamių. Ankstyvą gruodžio 17-osios, šeštadienio, rytą į Šventojo Tėvo rezidenciją, Šv. Mortos svečių namus Vatikane, jo pasveikinti išmaldininko (eleminizarijaus) arkivyskupo Konrado Krajevskio (Konrad Krajewski) lydimi buvo atvykę aštuoni benamiai – dvi moterys ir šeši vyrai. Šie vargšai, priklausantys skirtingoms tautoms, – keturi italai, du rumunai, vienas moldavas ir vienas iš Peru – Popiežiui įteikė tris puokštes žydinčių saulėgrąžų žiedų, kurie tuoj pat buvo nunešti į Šv. Mortos namų koplyčią. Čia jis kasdien aukoja šv. Mišias. To nuoširdaus susitikimo metu individualūs pokalbiai su svečiais buvo pratęsti Šv. Mortos namų valgykloje prie pusryčių stalo. Šventasis Tėvas desertui pasiūlė jo gimtosios Argentinos saldumynų. Beje, tą šeštadienį visose Romos „Carito“ institucijose, kur globojami vargšai ir benamiai, buvo minimas popiežiaus Pranciškaus gimtadienis su jo atsiųstais tortais, pyragais ir kalėdinėmis dovanėlėmis. Tai buvo tikra Romos varguolių šventė.


Leiskime užgimti Kristui

Kun. Vytenis Vaškelis

Kartais Dievas taip pasinaudoja valdančiųjų leidžiamais įstatymais, kad galėtų tiesiogiai įvykdyti savo planus. Antai dėl ciesoriaus Augusto išleisto įsakymo surašyti visus valstybės gyventojus, Juozapas su savo nėščia sužadėtine Marija keliavo iš Nazareto į Betliejų. Kai Jai atėjo laikas gimdyti, jie nebuvo įleisti net į Betliejaus užeigą, todėl jų priebėga buvo tvartas su gyvuliais. Ten nebuvo naujagimiui skirtos nepriekaištinga švara spindinčios lovelės, todėl Marija savo bei Dievo Tėvo Sūnų paguldė ėdžiose.

Dievas pasinaudojo Šventosios Šeimos kelione į Betliejų, kad visi žinotų, jog Tas, kuris yra Pradžia ir Pabaiga, įsikūnijo ne ištaiginguose gimdymo namuose, bet tarp savo žemesnės kategorijos kūrinių, beje, negalinčių nusidėti... Taigi Dievui gyvuliai yra savaip artimesni už tuos žmones, kurių paranojiškas užsispyrimas tarnauti tik sau, o ne Jam yra beveik tapatus demonams, kadaise neatšaukiamai atsižadėjusiems savo Kūrėjo. Dievo Sūnaus gimimas tvarte – liudijimas, kad kryžiaus paslapties atodanga prasidėjo, nes Jis atėjo, kad sugėdintų tuos, kuriems išdidumas yra gyvenimo būdas, ir išaukštintų tuos, kurie Jėzui savo darbais teikia pirmumą ir Jo artumoje natūraliai save laiko mažais ir imliais priimti malonę bei augti joje...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija