2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Popiežiaus 80-ojo gimtadienio minėjimas

Mindaugas Buika

Per bendrąją audienciją tikintieji
sveikina Šventąjį Tėvą, minintį
savo jubiliejinį gimtadienį

Popiežius Pranciškus prie pusryčių
stalo bendrauja su benamiais, atėjusiais
jo pasveikinti su 80-uoju gimtadieniu

Gruodžio 17 dieną, minėdamas
savo 80-metį, popiežius
Pranciškus su Romos kardinolais
aukojo šventąsias Mišias

Šventiniai pusryčiai su benamiais

Nekeisdamas savo įprastos kasdienės darbotvarkės – susitikimų su aplinkinių valstybių vadovais ir katalikiškų sąjūdžių delegacijomis – bei likdamas ištikimas nusistovėjusiai tradicijai, popiežius Pranciškus savo jubiliejinį 80-ąjį gimtadienį paminėjo su grupe Romos benamių. Ankstyvą gruodžio 17-osios, šeštadienio, rytą į Šventojo Tėvo rezidenciją, Šv. Mortos svečių namus Vatikane, jo pasveikinti išmaldininko (eleminizarijaus) arkivyskupo Konrado Krajevskio (Konrad Krajewski) lydimi buvo atvykę aštuoni benamiai – dvi moterys ir šeši vyrai. Šie vargšai, priklausantys skirtingoms tautoms, – keturi italai, du rumunai, vienas moldavas ir vienas iš Peru – Popiežiui įteikė tris puokštes žydinčių saulėgrąžų žiedų, kurie tuoj pat buvo nunešti į Šv. Mortos namų koplyčią. Čia jis kasdien aukoja šv. Mišias. To nuoširdaus susitikimo metu individualūs pokalbiai su svečiais buvo pratęsti Šv. Mortos namų valgykloje prie pusryčių stalo. Šventasis Tėvas desertui pasiūlė jo gimtosios Argentinos saldumynų. Beje, tą šeštadienį visose Romos „Carito“ institucijose, kur globojami vargšai ir benamiai, buvo minimas popiežiaus Pranciškaus gimtadienis su jo atsiųstais tortais, pyragais ir kalėdinėmis dovanėlėmis. Tai buvo tikra Romos varguolių šventė.

Po pusryčių Šv. Mortos namų valgykloje popiežius Pranciškus pakvietė jį aplankiusius benamius kartu su juo eiti į Apaštališkųjų rūmų Šv. Pauliaus koplyčią, kurioje buvo susirinkę Romoje gyvenantys kardinolai aukoti tai jubiliejinei sukakčiai skirtas šv. Mišias. Pamaldų pradžioje visų koncelebrantų vardu sveikindamas joms vadovavusį Šventąjį Tėvą „su džiugia 80 metų sukaktimi“, Kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Andželas Sodanas (Angelo Sudano) nurodė, jo nuomone, šiam atvejui labai tinkamus 118-osios psalmės žodžius: „Ši diena Viešpaties duota – linksminkimės ir džiūgaukime“. Trumpame pasisakyme jis priminė tuos, kurie prisidėjo prie iškilios popiežiaus Pranciškaus asmenybės formacijos, įskaitant brangius tėvus Marijų ir Mariją Bergoljus (Mario ir Maria Regina Bergoglio). Prisiminta ir 2013 metų kovą vykusi konklava, kurioje kardinolai išrinko popiežių Pranciškų vadovauti Bažnyčiai šiuo ypatingu istoriniu laiku. „Šiandien mes norime su jumis aukoti šventąsias Mišias ir taip padėkoti Viešpačiui, kad jus pasirinko šiai misijai ir už tą meilę, su kuria tą misiją kasdien įgyvendinate“, – sakė kardinolas A. Sodanas.

Atminties malonės meldimas

Šventojo Tėvo sakytos homilijos, komentuojant tos dienos Evangelijos skaitinį, kuriame apibūdinama Jėzaus kilmė (Mt 1, 1–17), pagrindinis bruožas buvo atminties prasmingumo apmąstymas. „Atmintis yra malonė – tokia yra šios dienos liturginio skaitinio prasmė, – sakė popiežius Pranciškus. – Turime prašyti tos malonės, kad neužmirštume, kas esame, iš kur einame, apmąstyti mūsų protėvių tikėjimo kelią, kad galėtume žengti į ateitį teisinga kryptimi“. Tas apmąstymas turi būti dar intensyvesnis ir budrus laukiant Kalėdų ir žinant, kad istorijoje bei mūsų gyvenime būta nuostabių ištikimybės momentų džiugioje tarnystėje Viešpačiui. Bet būta nuodėmių, neištikimybės, ir tie tamsybės proveržiai rodo, koks yra didelis išganymo poreikis. Anot Šventojo Tėvo, tai suvokdami mes su pasitikėjimu išpažįstame: „Esu nusidėjėlis, bet tu gali mane išgelbėti, kad gebėčiau žengti pirmyn, eiti krikščionišku keliu į paskutinį susitikimą“. Ir šis žinojimas, kad mus, suklupusius, Viešpats gali pakelti, didina vilties džiaugsmą. Baigdamas savo jubiliejinio gimtadienio šv. Mišių homiliją, popiežius Pranciškus meldė Viešpaties kiekvienam padėti atrasti atminties malonę.

Po šv. Mišių dėkodamas dalyvavusiems, minint garbingą sukaktį, Šventasis Tėvas minintis drąsiai palietė ir senatvės klausimą. Tam, kaip jis sakė, paskatino vieno Vatikano bendradarbio jam padovanota Cicerono knyga „Apie senatvę“ („De senectute“). Popiežius Pranciškus pripažino, kad sąvoka „senatvė“ gali pasirodyti nemaloni ar net bauginanti. Bet jis priminė, kaip pirmajame susitikime su jį išrinkusiais kardinolais sakė, kad „senatvė – išminties sostas“. Šventasis Tėvas prisiminė jo mėgstamą vokiečių poetą Fridrichą Hiolderliną (Friedrich Holderlin) ir pacitavo: „Rami yra senatvė ir pamaldi“ („es ist ruhig, das Alter, und fromm“). Taigi, senatvė, kupina išminties, ramybės ir pamaldumo, yra džiugus ir viltingas metas, nauja gyvenimo pradžia. „Melskitės, kad tokia būtų ir mano senatvė“, – prašė popiežius Pranciškus.

Daugybė sveikinimų ir vertinimų

Vatikano informacijos tarnyba pranešė, kad gruodžio 17 dieną Šventąjį Tėvą iš viso pasaulio pasiekė daugiau kaip 70 tūkstančių sveikinimų ir linkėjimų su jubiliejiniu gimtadieniu. Internetu atsiųsti sveikinimai buvo įvairiausiomis kalbomis, bet daugiausia anglų, ispanų ir italų kalbomis. Buvo nemažai sveikinimų lotynų kalba (iš religinių lyderių). Pranešama, kad popiežių Pranciškų ypač sujaudino atsiųstas mielas popiežiaus emerito Benedikto XVI sveikinimas, kurį palydėjo ir skambutis telefonu. Benediktas XVI perdavė tris nedideles asmeninio pobūdžio, bet labai prasmingas dovanėles. Tarp ekumeninių sveikinimų ypač svarbus Maskvos stačiatikių patriarcho Kirilo laiškas. Jį Šventasis Tėvas laišku ir relikvijos dovana praėjusį mėnesį buvo pasveikinęs su 70-uoju gimtadieniu. Patriarchas Kirilas pripažino popiežiaus Pranciškaus įnašą gerinant Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių santykius.

Šventasis Tėvas sulaukė daug sveikinimų iš įvairių valstybių vadovų. Pranešama, kad pasveikino Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir premjeras Saulius Skvernelis ir pakartojo kvietimą atvykti į Lietuvą. Italijos prezidentas Serdžijus Matarela (Sergio Mattarella) sveikinime priminė Šventojo Tėvo raginimą Europai rodyti solidarumą vargšams ir ypač migrantams. JAV prezidentas Barakas Obama (Barack Obama) paskelbtame sveikinime pripažino, kad popiežius Pranciškus „savo mokymu apie užuojautą, viltį ir taiką įkvėpė daugybę žmonių visame pasaulyje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne tik nusiuntė sveikinimo telegramą, bet ir paskambino telefonu, pabrėždamas asmeninį Šventojo Tėvo indėlį stiprinant Rusijos ir Vatikano santykius, paminėjo, kad jie ženkliai pagerėjo. Pranešama, kad telefono pokalbyje apsikeista nuomonėmis dėl sunkios krikščionių padėties karinių konfliktų aplinkoje ir kad jų sprendimui reikalingos politinės pastangos bei tarptautinis dialogas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija