2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Mintys apie ateitį

Klaipėdos Universitete pristatyta nauja mons. prof. dr. Arvydo Ramono knyga

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Knygos „Krikščioniškoji
eschatologija. Doktrina
apie mirtį ir paskutiniuosius
dalykus“ viršelis

Lapkričio 25 dienos popietę Klaipėdos Universiteto (KU) salėje gausus akademinės bendruomenės atstovų būrys, nemažai Telšių vyskupijos dvasininkų, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas bei seminaristai, būrys Klaipėdos miesto gyventojų ir jaunimo atstovų pasitiko ką tik iš spaustuvės atgabentą ir dažais kvepiančią naujausią KU Jono Pauliaus II Krikščioniškų studijų centro vadovo mons. prof. habil. teol. dr. Arvydo Ramono parengtą ir išleistą knygą – „Krikščioniškoji eschatologija. Doktrina apie mirtį ir paskutiniuosius dalykus“. Susirinkusiuosius pirmiausia pasveikino renginėjo vedėja KU doc. dr. Vaineta Juškienė, o muzikos garsais į renginį įvedė fleitininkė Akvilina Baublienė ir smuikininkas Juozas Staniulis. Šie muzikai visą renginį puošė profesionalia muzika.

Pirmasis iš autorių pasveikinti atvykusiųjų į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupas, LKMA akademikas, doc. dr. Jonas Boruta SJ. Jis pasidžiaugė naująja knyga ir pasveikinęs autorių pasidalino savo mintimis apie gyvenimą ir mirtį. Vyskupo teigimu, kiekvienas žmogus pakviestas gyventi mąstant apie laimingą amžinybę. Žemiškasis gyvenimas yra trumpas ir viskas turi būti orientuota į amžinąjį gyvenimą, apie kurį atsakymo ieškome Dieviškame Apreiškime ir Bažnyčios doktrinoje. Amžinojo gyvenimo viltimi gyvendami žmonės pakviesti padėti vieni kitiems gyventi meilės dvasia, nusiraminti. Ši knyga gali būti puiki pagalba kiekvienam. Jos padedami žmonės turi puikią galimybę išmokti gyventi ir geriau suvokti, kas gi yra tie, amžinieji dalykai. Ši knyga mums reikalinga ir labai svarbi.

KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto dekanė, prof. habil. dr. Ingrida Baranauskienė pasidžiaugė profesoriaus veiklumu, nauja knyga ir dideliu būriu susirinkusiųjų į jos pristatymą. Būrys atvykusiųjų buvo toks, kad knygų pritrūko visiems norintiems, o tai liudija apie knygos aktualumą ir autoriaus darbo sėkmę.

Knygą nuodugniai išanalizavo ir pristatė KU doc. dr. kan. Vladas Gedgaudas, kuris yra autoriaus kurso draugas ir kraštietis. Kanauninkas aptarė knygos struktūrą, įvertino kiekvieną knygos skyrių atskirai, pasidalino asmeninėmis įžvalgomis, pateikė nemažai atrinktų citatų, kuriomis pagrindė ir iliustravo pristatymą.

KU doc. dr. Remigijus Oželis išryškino veikalo aktualumą – kalbėti apie mirtį yra būtina, norisi vis geriau suprasti, ką reiškia gyventi ir ką reiškia numirti. Knyga šiuo atveju tampa vadovu, gvildenant aktualias temas. Mirties ir mirimo, deja, negalima surepetuoti. Veikale aiškiai nusakoma tikrovė – gyvenimo ir mirties realybė, kalbama apie Dangų ir tikrą gyvenimą su Kristumi. Tas, kuris gyvena su Kristumi ne miršta, o užmiega Kristuje. Apie tai kalbama aptariamoje knygoje ir pateikiama tiesa, susisteminta LKMA akademiko, KU profesoriaus, mons. A. Ramono. Šis veikalas suteiks vilties gyventi prasmingai ir turėti laimingą amžinybę.

Renginio pabaigoje į visus kreipėsi knygos autorius mons. prof. dr. A. Ramonas ir padėkojo visiems susirinkusiems, jį palaikiusiems – vyskupui J. Borutai SJ, KU leidyklai, redaktoriams ir visiems, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie knygos atsiradimo. Profesorius priminė, jog parašyti knygą užtruko dvejus su puse metų, ir sakė, jog ji dedikuota autoriaus kunigystės dvidešimtmečiui.

Paskui renginio dalyviai pakviesti į agapę ir tarpusavio pabendravimą bei galimybę asmeniškai pasveikinti naujos knygos autorių ar gauti iš jo autografą.

Knygoje aptariama krikščioniškoji eschatologija. Tai – mokymas apie mirtį ir paskutiniuosius dalykus – pasaulio pabaigą, visatos perkeitimą, paskutinįjį teismą, dangų, pragarą. Krikščioniškasis tikėjimas nėra vien tik abstrakčių dogmų ar nuo realaus gyvenimo atsietų teorinių svarstymų sistema, bet realiai pasaulyje veikiančio ir istorinėje patirtyje sutikto Dievo liudijimas. Būtent šita Dievo patirtis skatina žmogų tikėti ateitimi ir jos siekti. Todėl tikėjimas yra tai, kas žmogui atveria ne tik aiškius ateities ir galimo gyvenimo horizontus, bet ir kviečia tos ateities ieškoti. Eschatologiją galima vadinti mokslu apie ateitį, apie viltį, apie amžinąjį gyvenimą, analizuojamą Velykinio Kristaus įvykio perspektyvoje. Knygoje daug dėmesio skiriama disciplinų sąsajoms. Šiandienos teologija, norėdama įtikinamai prakalbinti žmogų, negali likti „uždara“ tik savo tikėjimo teiginiuose, bet turi ieškoti sąlyčio taškų su kitais mokslais: psichologija, sociologija, astrofizika. Mirtis ir pomirtinis gyvenimas analizuojami remiantis Biblija, Bažnyčios mokymu bei įvairių mokslo sričių mokslininkų teiginiais. Monografijoje pateikiamos įvairių Stačiatikių bei Reformuotosios Bažnyčios teologų eschatologinės įžvalgos. Tai suteikia knygai ekumenizmo bruožų. Ypač daug dėmesio skiriama Jėzaus Kristaus gyvenimui aptarti, kuris grindžia krikščionišką tikėjimą amžinuoju gyvenimu. Juk Dangaus karalystė realiai yra prasidėjusi su Kristaus asmeniu ir bus ištobulinta amžių pabaigoje, kai laiko ir erdvės daugiau nebebus. Knygoje aprašomi reiškiniai ir įvykiai tik tiek, kiek įmanoma tai padaryti pasitelkus žmogišką kalbą, paliekama vietos ir tylai, Dievo didybei bei visažinystei.

Knygos viršelyje – freska Vatikano Siksto koplyčioje Mikelandželo „Paskutinis teismas“, o knygoje panaudotos G. Dore graviūros Dantės poemai „Dieviškoji komedija“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija