2017 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(2222)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kunigui Stanislovui Stankevičiui suteiktas monsinjoro titulas

Alovės ir Ryliškių parapijų klebonas
mons. Stanislovas Stankevičius

Kapelionas kun. Stanislovas
Stankevičius su Alytaus šaulių rinktinės
šauliais prie Alovės bažnyčios
Ramunės Dzidzevičienės nuotrauka

Popiežius Pranciškus Alovės ir Ryliškių parapijų klebonui kun. Stanislovui Stankevičiui suteikė Jo Šventenybės kapeliono – monsinjoro titulą. Sausio 18 dieną šio titulo pažymėjimą monsinjorui įteikė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir perdavė Popiežiaus pasiuntinio Lietuvoje – Apaštalinio nuncijaus arkiv. Pedro Lopeso Kvintanos (Pedro López Quintana) sveikinimus.

Kunigai, priėmusieji šį titulą, turi teisę liturginėse apeigose dėvėti juodą sutaną su violetiniais šilkiniais apvadais, violetinę šilkinę juostą bei juodą biretą su violetiniais šilkiniais apvadais ir kuokšteliu (plg. „Acta Apostolica Sedes“, 61 [1969], p. 338). Be to, jų vardas, pavardė ir įnkardinacijos vieta kasmet skelbiami žinyne „Annuario Pontificio“, o tikinčiųjų bendruomenė į juos gali kreiptis pagerbiančiuoju kreipiniu – Jūsų Prakilnybe (monsinjore).

Kaišiadorių vyskupijos kunigas, o dabar monsinjoras S. Stankevičius yra gimęs 1934 m. gegužės 12 d. Rokiškyje, darbininkų šeimoje. Baigęs Rokiškio pradinę mokyklą, mokslus tęsė Rokiškio vidurinėje mokykloje. 1954 metais atliko karinę tarnybą tarybinėje armijoje Rylsko miestelyje, Kursko srityje. 1958 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1963 m. balandžio 10 d. ir paskirtas vikaru į Pivašiūnus, vėliau perkeltas klebonu į Krikštėnų parapiją. Nuo 1969 metų dirbo klebonu Punioje, o nuo 1976 m. vasario 24 d. eina Alovės parapijos klebono pareigas, 1986 m. balandžio 16 d. jam paskirta ir Ryliškių parapija, kur vadovavo parapijos naujos bažnyčios statybai (konsekruota 1995 metais). Visose darbo vietose buvo ir yra gerbiamas ir mylimas tikinčiųjų bei vertinamas platesnės visuomenės – 2007 m. gruodžio 14 d. buvo išrinktas Alytaus rajono savivaldybės garbės piliečiu. Mons. S. Stankevičius – tarsi Alovės krašto metraštininkas, mylimas ir labai savas žmogus. 54 metus pašventęs tarnystei Dievui ir žmonėms klebonas kilnumu, atviru ir nuoširdžiu bendravimu, gebėjimu laiku ištiesti pagalbos ranką, pelnė parapijiečių pagarbą ir pasitikėjimą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija