2017 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(2222)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Džiaugsminga 2017-ųjų pradžia

Kun. Donatą Litviną (centre),
einantį Primicijų šv. Mišių aukai,
sutinka ir palydi parapijos klebonas,
kanauninkas Jonas Paulauskas (kairėje)

GARGŽDAI. Džiugiais, palaimingais įvykiais, renginiais prasidėjo 2017 metai Šv. arkangelo Mykolo parapijai. Sausio 8 dieną kunigystės šventimus Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje priėmė parapijietis, dabar jau kunigas Donatas Litvinas. Sausio 22 dieną pirmąsias iškilmingas šv. Mišias jis aukojo Gargždų bažnyčioje.

Kunigas Donatas mokėsi Gargždų „Kranto“ vidurinėje mokykloje, bendravo su ateitininkais, prisijungė prie kuopos Gyvojo Rožinio kalbėtojų ir, kaip jis pasakoja, malda tapo jo kasdienybės stiprybe ir būtinybe. „Piligriminiai žygiai iš Kryžių kalno į Šiluvą, kasmetinis vykimas į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, ministrantų dienos, stovyklos, susitikimai su kunigais ir kitais tikinčiais žmonėmis man ir mano pašaukimo išgryninimui darė didžiulę įtaką“ – sakė kun. D. Litvinas. Dvejus metus mokėsi Telšių vyskupijos licėjuje. Ten įsigijęs vidurinį išsilavinimą, įstojęs į Klaipėdos universitetą, greitai pajuto, kad tai – ne jo kelias. Tada paliko universitetą, padirbėjo zakristijonu Gargždų parapijoje ir tvirtai apsisprendęs įstojo į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją. Kai grįždavo atostogų į parapiją, pasikalbėjus su Donatu, matėsi, kad jis laimingas, visas šviečia, jaučiasi esąs savo vietoje. Studijos seminarijoje buvo sėkmingos, apsigynė religijos mokslų magistro laipsnį ir įsigijo popiežiškojo Laterano universiteto teologijos bakalauro diplomą.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Krikščionių bendrystė

Šilalės „Carito“ vadovė Morta
Jadvyga Romienė su kan. dr. Algiu
Genučiu ir evangelikų liuteronų
kun. Mindaugu Dikšaičiu

ŠILALĖ. Minint Maldos už krikščionių vienybę savaitę sausio 18–25 dienomis, ekumeninės pamaldos, kaip dvasinė bendrystė, tose vietose, kur gyvena skirtingų konfesijų krikščionys – katalikai, liuteronai, reformatai, – tampa vis prasmingesnės. Pamaldose skaitomi Šventojo Rašto skaitiniai, kalbamas Nikėjos Konstantinopolio „Tikėjimo išpažinimas“, „Tėve mūsų“ bei kitos bendros maldos. Tai stiprina dvasinę bendrystę ir konfesijų vienybę. Tokios ekumeninės pamaldos padeda suvokti, jog esame ne kažkokio „savojo“ Dievo garbintojai ir kūriniai. Mums visiems Jėzus Kristus yra vienas, tačiau dėl krikščionių susiskaldymo vis dar netampame bendra „avide“...

Šiemet (kaip ir ankstesniais metais) Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kan. dr. Algis Genutis su parapijoje dirbančiais vikarais kunigais Vaidu Gadeikiu ir Aivaru Pudžiuveliu didelį dėmesį skyrė maldų už krikščionių vienybę aštuondieniui. Kunigai šv. Mišiose kasdien sakė homilijas, atkreipdami dėmesį į krikščionių vienybę, stengdamiesi, kad Maldos už krikščionių vienybę savaitė priartintų įvairių krikščionių konfesijų tikinčiuosius prie vieno Dievo...


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Paminėjo jauno kunigo gimtadienį

Kun. Vaidą Gadeikį gimtadienio
proga sveikina Bažnyčios tarnai

ŠILALĖ. Dar tik keli mėnesiai, kai Telšių vyskupo Jono Borutos SJ dekretu iš Žemaičių Kalvarijos į Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią vikaro pareigoms paskirtas kun. Vaidas Gadeikis. Šis jaunas ir nuoširdžiai su parapijiečiais bendraujantis kunigas spėjo pelnyti šilališkių pagarbą bei pasitikėjimą. Be tiesioginių vikaro pareigų, kun. V. Gadeikis yra Šilalės parapijos Marijos legiono Apaštalų Karalienės legionierių dvasios vadas. Legionieriai labai patenkinti kunigu Vaidu, spėjusiu gražiai susigyventi su parapijos kunigais ir parapijiečiais. Neseniai jam sukako 33 metai, todėl dar jaunatviško gimtadienio proga kunigą Vaidą nuoširdžiai pasveikino Šilalės kunigai, parapijos legionieriai, „Carito“ atstovai vadovaujami pirmininkės Mortos Jadvygos Romienės.


Vilniaus arkivyskupijoje

Švenčionių dekanate

Ekumeninės pamaldos

ŠVENČIONYS. Sausio 21 dieną švenčioniškiai minėjo Maldos už krikščionių vienybę savaitę. Pamaldos prasidėjo 16.30 val. stačiatikių Švč. Trejybės cerkvėje. Joms vadovavo svečias iš Vilniaus diakonas Vitalijus. Padedant policijos ekipažui, maldininkai saugiai perėjo judrią Vilniaus gatvę, stabtelėjo prie savivaldybės pastato ir toliau žygiavo link miesto parko. Atėjusius prie katalikų Visų Šventųjų bažnyčios maldininkus palaimino klebonas kun. Medardas Čeponis ir visus pakvietė bendrai maldai. Maldoms už krikščionių vienybę vadovavo vikaras kun. Marijanas Apriško. Bažnyčioje lietuvių, lenkų, rusų ir baltarusių kalbomis skambėjo skaitomas šv. apaštalo Pauliaus laiško Korintiečiams skaitinys, parapijos choras giedojo psalmę, diakonas Vitalijus pagiedojo Evangeliją lietuvių ir rusų kalbomis, o kunigas Marijanas – lenkų ir baltarusių. Bendruomenės malda irgi skambėjo keturiomis kalbomis, po „Tėve mūsų“ maldos vieni kitiems linkėjo ramybės. Bendrų pamaldų dalyvius palaimino kunigai. Klebonas padėkojo svečiui diakonui Vitalijui, kunigui Marijanui, choristams, procesijos-eisenos dalyviams ir visiems susirinkusiems.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija