2017 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(2222)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Džiaugsminga 2017-ųjų pradžia

Kun. Donatą Litviną (centre),
einantį Primicijų šv. Mišių aukai,
sutinka ir palydi parapijos klebonas,
kanauninkas Jonas Paulauskas (kairėje)

Primicijų šv. Mišių koncelebracijai
vadovauja primicijantas

GARGŽDAI. Džiugiais, palaimingais įvykiais, renginiais prasidėjo 2017 metai Šv. arkangelo Mykolo parapijai. Sausio 8 dieną kunigystės šventimus Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje priėmė parapijietis, dabar jau kunigas Donatas Litvinas. Sausio 22 dieną pirmąsias iškilmingas šv. Mišias jis aukojo Gargždų bažnyčioje.

Kunigas Donatas mokėsi Gargždų „Kranto“ vidurinėje mokykloje, bendravo su ateitininkais, prisijungė prie kuopos Gyvojo Rožinio kalbėtojų ir, kaip jis pasakoja, malda tapo jo kasdienybės stiprybe ir būtinybe. „Piligriminiai žygiai iš Kryžių kalno į Šiluvą, kasmetinis vykimas į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, ministrantų dienos, stovyklos, susitikimai su kunigais ir kitais tikinčiais žmonėmis man ir mano pašaukimo išgryninimui darė didžiulę įtaką“ – sakė kun. D. Litvinas. Dvejus metus mokėsi Telšių vyskupijos licėjuje. Ten įsigijęs vidurinį išsilavinimą, įstojęs į Klaipėdos universitetą, greitai pajuto, kad tai – ne jo kelias. Tada paliko universitetą, padirbėjo zakristijonu Gargždų parapijoje ir tvirtai apsisprendęs įstojo į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją. Kai grįždavo atostogų į parapiją, pasikalbėjus su Donatu, matėsi, kad jis laimingas, visas šviečia, jaučiasi esąs savo vietoje. Studijos seminarijoje buvo sėkmingos, apsigynė religijos mokslų magistro laipsnį ir įsigijo popiežiškojo Laterano universiteto teologijos bakalauro diplomą.

Kun. D. Litvinas sakė: „Mano, kaip kunigo, tikslas yra, kad žmonės, nors ir palyginus trumpą, bet prasmingą, pilnavertį gyvenimą nugyventų čia, žemėje, ir pasiektų lamingą amžinybę. Manau – viena iš kunigo misijų yra būti tarsi kelionės į laimingą amžinybę treneriu. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių būtų tikinčių, pažintų Kristų, kaip tą, kuris suteikia tikrą gyvenimo prasmę ir tikslą. Norėčiau, kad žmonės labiau „išnaudotų“ kunigus pačia geriausia prasme, nes kunigas yra skirtas žmonėms. Norėčiau, kad neapsiribotų tik sakramentų šventimu, bet prašytų įvairių renginių parapijose, katechezių, kursų, seminarų. Norėčiau, kad kunigas būtų reikalingas organizuojant renginius parapijoje, šventes, kurios išeitų už bažnyčios sienų, o susidūrę su neaiškumais, sunkumais, problemomis eitų drąsiai pas kunigą ir klaustų, aiškintųsi, o ne apkalbinėtų, kaltintų ar per žiniasklaidą ieškotų teisybės“.

Po diakonato ir kunigystės šventimų kun. D. Litvinas paskirtas darbuotis Telšių vyskupijos kurijos sekretoriumi. Netenka krikštyti, tuokti, laidoti ar atlikti kitus patarnavimus, kuriuos įprastai atlieka diakonai ar kunigai, dirbantys parapijoje. Vis dėlto darbas kurijoje padeda pamatyti, pažinti, kuo gyvena visa vyskupija, su kokiais džiaugsmais ir sunkumais susiduria parapijų klebonai, kunigai, tikintieji.

Nors sekmadieniais Gargždų bažnyčioje aukojamos ketverios šv. Mišios, 12 val. į Sumą gausiai rinkosi žmonės. Bažnyčia buvo pilnutėlė. Atvyko Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, 18 kunigų, klierikų net iš Kauno kunigų seminarijos. Kunigui Donatui šv. Mišių koncelebracijai asistavo diakonas Gediminas Paulius, atliekantis tarnystę Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijoje, ir Kauno kunigų seminarijos trečio teologijos kurso klierikas Vincas Lizdenis. Primicijose pamokslą sakė Telšių Švč. Mergelės Marijos į Dangų Ėmimo parapijos klebonas, dekanas, prel., bažn. t. dr. Juozas Šiurys. Koncelebravo Telšių kunigų seminarijos rektorius, teol. dr., kun. Ramūnas Norkus, Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Vytautas Gedvainis, asmeninis Apaštalinio nuncijaus sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos klebonas, teol. lic. kun. Rolandas Karpavičius, toje pačioje parapijoje besidarbuojantis diakonas Gediminas Paulius, kurijos sekretorius Antanas Budreckas, klierikai bei vietiniai kunigai.

Parapijiečiai suaukojo lėšų ir jaunam kunigui padovanojo puošnią Mišių taurę, arnotą. „Didžiausias džiaugsmas ne tik man, bet ir visai parapijai buvo tai, kad Primicijose apsilankė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir kvietė tikinčiuosius melstis už kunigus, o aš asmeniškai esu jam labai dėkingas už pasitikėjimą, kurį išreiškė įšventindamas mane į kunigus. Dėkoju Dievui už mūsų parapijos kleboną, kanauninką, dekaną Joną Paulauską, kuris nuo pirmų mano pašaukimo žingsnių buvo tarsi antrasis tėvas. Jis nuolat rodė didžiulį rūpinimąsi, dėmesį, domėjosi mano studijomis, formacija ir visapusiškai mane palaikė“, – kalbėjo kunigas Donatas.

Apsidžiaugėme pamatę, jog per apaštalinį nuncijų arkivyskupą Pedrą Lopesą Kvintaną (Pedro López Qvintana) kun. D. Litvinui suteiktas popiežiaus Pranciškaus apaštalinis palaiminimas ir sveikinimas. Visa tai ir įteikė asmeninis nuncijaus sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas.

Po Primicijų palaiminimo parapijiečiai skirstėsi linksmai nusiteikę, pasišnekučiuodami. Tas sekmadienis visiems buvo didžiulio džiaugsmo, palaimos diena ir džiaugsminga 2017-ųjų pradžia visai bendruomenei. Primicijose Gargžduose dalyvavo kun. Antanas Budreckas, irgi įšventintas sausio 8 dieną Žemaičių Kalvarijoje. Bažnyčią praturtino du nauji kunigai. Žvelkime į juos su pagarba, viltimi, linkėkime ir melskime Dievo palaimos kasdienybėje.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija