2017 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(2222)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Su giedru žvilgsniu pasitiko 100 metų jubiliejų

Mons. K. Senkus, švenčiantis
100-ąjį gimtadienį, kaip ir visada
buvo nuoširdus ir linksmas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapija praėjusią savaitę džiaugėsi galėdama švęsti savo mylimo kunigo mons. Kazimiero Senkaus šimtmetį, kurio jis sulaukė sausio 24 dieną.

Sausio 28-ąją 12 val., šeštadienį, ilgą laiką dirbusio Italijoje ir Vokietijoje, bet jau 20 metų gyvenančio Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje monsinjoro pasveikinti susirinko parapijiečiai, jo giminės ir artimieji, kiti svečiai. Šv. Mišių aukai vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, šios parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis, kun. Gediminas Tamošiūnas iš Kaišiadorių ir svečias iš Vokietijos kun. dr. Domininkas Valentis.

Vysk. J. Kauneckas homilijoje kalbėjo apie pėdsakus, kuriuos Lietuvai ir Bažnyčiai paliko mons. K. Senkus. Tai – ne vien knygos, indėlis į giedojimo skatinimą, bet ir pagalba Lietuvai jos okupacijos metais bei atgavus nepriklausomybę. Jis kaip ir tą dieną Bažnyčios minėtas šv. Augustinas jau seniai skleidžia geruosius darbus pasauliui, palikdamas pėdsakus ir skatindamas jais sekti.


Monsinjoro Alfonso Svarinsko pagerbimas Viduklėje

Kun. Algirdas DAUKNYS,

Pranas LAURINAVIČIUS

Vysk. Jonas Kauneckas pašventino
skulptoriaus Osvaldo Neniškio
bareljefą mons. Alfonsui Svarinskui

„Mons. A. Svarinskas – mūsų krašto moralinis autoritetas, sielos vedlys, dvasinis mokytojas, kuklus, žmogiškas, šviesus, spinduliuojantis šiluma ir išmintimi, paprastas žmogus, didis patriotas, iškilus dvasininkas, lietuviškas Mozė, vedantis tautą į laisvę“, – buvo rašoma į Viduklę raginančiame atvykti kvietime.

Sausio 26-ąją (tą dieną 1983 metais jis buvo trečią kartą suimtas) Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčioje šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Jonas Kauneckas bei trylika aplinkinių parapijų klebonų ir kunigų bičiulių.

Kauno arkivyskupas L. Virbalas įžangos kreipimesi priminė, jog šią dieną Bažnyčia mini šv. Timotiejų ir Titą, šv. Pauliaus bendradarbius, kankinius. Bažnyčia mini ir pagerbia prieš 34 metus suimtą iškilų Bažnyčios sūnų mons. Alfonsą Svarinską. Jis nuolat kvietė būti tokiais tikėjimo liudytojais, kokiais buvo šie iškilūs Bažnyčios žmonės.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija