2017 m. vasario 10 d.    
Nr. 6
(2223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Pašvęstojo gyvenimo diena

Vilniaus arkivyskupijoje

Vasario 2-ąją, švenčiant Kristaus Paaukojimą šventykloje, kartu minėta Pašvęstojo gyvenimo diena. Dėkota Dievui už seseris ir brolius vienuolius, kurie atsiliepė į Viešpaties pakvietimą ir Jam paaukojo savo gyvenimą, melsta naujų pašaukimų. Vilniaus arkivyskupijos vienuoliai ir vienuolės kartu su ganytojais Pašvęstojo gyvenimo dieną pradėjo kurijoje. Arkivyskupas Gintaras Grušas pasveikino vienuolius ir palinkėjo tvirtai viltis Dievo pažadais šiame ir būsimajame gyvenime. Kaip pavyzdį ganytojas minėjo garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kuris, nors ir nebūdamas vienuoliu, savo šventumu parodė visišką atsidavimą Dievui. Arkivyskupas paragino vienuolius prisidėti prie Šv. Kazimiero šventės ir Kaziuko mugės ir priminti žmonėms, kas iš tiesų yra šios šventės šeimininkas.


Pranciškonas Algirdas Malakauskis tapo naujuoju vyrų vienuolijų vyresniųjų pirmininku

Kun. Algirdas Malakauskis OFM
Vido Venslovaičio nuotrauka

Vasario 2 dieną, švenčiant Viešpaties Paaukojimo šventę ir Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną, Vilniuje vyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis, kuriame buvo išrinktas naujasis LVVVK pirmininkas. Jis pakeitė trejus metus konferencijai vadovavusį jėzuitą kun. Gintarą Vitkų. Naujuoju LVVVK konferencijos pirmininku tapo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras pranciškonas kun. Algirdas Malakauskis OFM.

Amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine jis davė 2001 metais, o 2002 m. birželio 23 d. įšventintas kunigu. A. Malakauskis tarnavo Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje, 2006–2012 metais buvo Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionaliniu dvasiniu asistentu, 2007–2013 metais ėjo Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyno gvardijono pareigas, o 2013–2015 metais buvo Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu. 2016 metų sausį jis buvo išrinktas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministru 2016–2022 metų kadencijai.


Vasario 11-oji – Pasaulinė ligonių diena

Ligonių patepimo sakramentas ir jo gydanti galia

Daiva MORDUSIENĖ

Bažnyčia turi sakramentą, kuris yra išimtinai skirtas sustiprinti tiems, kuriuos vargina ligos. Tai – Ligonių patepimas. Beje, II Vatikano Susirinkimas sugrąžino būtent Ligonių patepimo sakramento pavadinimą, nes anksčiau žmonių vadintas Paskutiniu patepimu nebuvo teisingas todėl, kad tai yra Sakramentas ne tik tų, kurie yra arti mirties, bet ir tų tikinčiųjų, kurie dėl ligos, senatvės ar kitų priežasčių atsiduria mirties pavojuje. Kaip rašoma „Katalikų Bažnyčios katekizme“, „šventuoju Ligonių patepimu ir kunigų malda visa Bažnyčia paveda ligonius kenčiančiam ir pašlovintam Viešpačiui, kad juos stiprintų ir gelbėtų; dar paragina juos savo noru jungtis su Kristaus kančia ir mirtimi ir tuo įnešti dalį Dievo tautos gerovei“. Seniausi liturginiai tekstai, kalbantys apie Ligonių sakramentą, yra ligonių aliejaus šventinimo tekstai. Ipolito Romiečio „Traditio Apostolica“ tekste rašoma: „Pašventink, Viešpatie, šį aliejų ir suteik jam šventumą, kad juo pateptieji tai ir priimtų. Kaip tu patepdavai karalius, kunigus ir pranašus, taip dovanok tvirtumą tiems, kuriems to reikia, ir sveikatą – kurie jos reikalingi“. Kalbama apie tai, kad yra du patepimai: privatus (pats ligonis save pasitepa arba jo artimieji jį patepa) ir liturginis (ligonį patepa vyskupas arba kunigas). Pirmasis naudotas esant nesunkiai, o antrasis – sunkai ligai ir nebuvo daroma aiškaus skirtumo tarp abiejų šių patepimų. Galime spėti, kad Ligonių patepimas buvo plačiai paplitęs dar nuo III amžiaus, nors liudijimų apie tai beveik nėra. Eucharistijos metu vyskupas kalbėdavo aliejaus šventinimo maldas, o tada aliejus įgaudavo gydančios galios, nes šventinant buvo šaukiamasi Šventosios Dvasios.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija