2017 m. kovo 24 d.
Nr. 12 (2229)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Bado akcija dėl teisingumo įgyvendinimo Lietuvoje

Vilnietis Alfonsas Butė paskelbė bado akciją, kurios tikslas – atkreipti valdančiųjų dėmesį į tai, kad įstatymų pakeitimais įteisinta teisminė praktika, kai neleidžiama pasinaudoti tripakope teismų sistema, prieštarauja tarptautinėms deklaracijoms ir LR Konstitucijos nuostatoms. Aukščiausiojo Teismo teisėjas verčiamas konkrečioje byloje vadovautis ne įstatymu ir savo sąžine, o žemesnės instancijos teismo teisėjo nagrinėtoje byloje suformuota nuomone apie įrodymus ir aplinkybes. Bado akcijos iniciatoriaus anksčiau darytos pastangos priminti Seimo nariams, kad jie yra Tautos atstovai, privedė jį prie sprendimo rizikuoti sveikata ir net gyvybe. Taip jis nori atkreipti piliečių dėmesį į tai, kad valstybė be teisingumo – tauta be ateities. Jis prašo visų mūsų maldos, kad Dievas suteiktų jėgų savo misiją atlikti iki galo...

A. Butė pradėjo vykdyti bado akciją priešais nacionalinę M. Mažvydo biblioteką, šalia LR Seimo, 2017 m. kovo 20 d.

Spausdiname kai kurias A. Butės kreipimosi į Lietuvos žmones ištraukas.

Mieli Lietuvos žmonės

Aristotelis: Platonas – draugas, bet tiesa – dar didesnis draugas, t.y. tiesa brangesnė už viską.

Karlas Monteskjė: Jeigu principai Valstybėje geri, tai ir blogi įstatymai veikia gerai. Jeigu principai blogi, tai ir geri įstatymai neveikia gerai.

Teisingumas yra Valstybės pagrindas (justitija est fundamentum regnorum), todėl neteisybės pašalinimui ir teisingumo principų įgyvendinimui šalyje alternatyvos nėra ir būti negali. Jokie valstybės pareigūnų pasiteisinimai ar paaiškinimai lėšų stoka ar kitomis aplinkybėmis negali tapti priežastimi, dėl kurios būtų aukojamas pasiryžimas įtvirtinti teisingumą valstybėje, nes būtent pats teisingumas ir yra valstybės pagrindas.

Lietuvos Konstitucijoje (111 str.) įtvirtinta tripakopė teismų sistema. Pagal Konstitucijos 30-ąjį straipsnį asmeniui suteikta teisė į teisminę gynybą kiekvienoje teismo instancijoje. Antroji – apeliacinė teisminė instancija yra pirmosios teismų instancijos priimtų sprendimų, nutarčių ir nuosprendžių kontrolės mechanizmo dalis. Paskutinė – kasacinė – jau įsigaliojusių teismų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių kontrolės mechanizmo instancija yra Lietuvos Aukščiausiasis teismas (LAT). Jokiomis aplinkybėmis Konstitucija nenumato tripakopės teismų sistemos pakeitimo į dviejų pakopų teisminę sistemą. Naudotis visa teisminės sudėties sistema ar pasitenkinti ir apsiriboti pirmąja ar dviem pakopomis turėtų būti asmens pasirinkimo dalykas.

2002 m. kovo 14 d. Seimo patvirtintame Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 1 str., aiškiai apibrėžta BPK paskirtis: „Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas“. (...)

Lietuvos Konstitucijoje (111 str.) įtvirtinta tripakopė teismų sistema, kuri privalo užtikrinti LR BPK ir LR CPK konstitucinės svarbos tikslų įgyvendinimą. Tačiau 2002 m. Seimo patvirtintas CPK 350 str. „Kasacinio skundo priėmimo tvarka“ trijų pakopų teisminę sistemą supaprastino jau iki dviejų pakopų teisminės sistemos. Nuspręsti, kieno kasacinis skundas bus nagrinėjamas, o kuris ne – paliekamas Aukščiausiojo teismo pirmininkui arba atitinkamo Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkų sudarytoms trijų teisėjų kolegijoms, kurios vadinamos atrankos komisijomis, kiekvienu atveju atskirai išduodančiomis leidimus kasacijai. Nuo LR CPK įsigaliojimo, t.y. nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 21 d., daugiau nei 8 metus, galiojo tiesiog diskriminacinė ir antikonstitucinė LR CPK 341 str. teisės akto norma, apribojusi paduoti kasacinį skundą, kuriame ginčijama suma neviršijo, t.y. buvo mažesnė nei (5000 litų) 1448 Eurai. Nuo 2011 m. birželio 21 d. Seimas pats susiprato ir šį apribojimą panaikino. (...)

Kasacinis teismas apie du trečdalius kasacinių skundų, kuriuose ginčo objektas – sutarčių ir jų sąlygų aiškinimas ar kitos faktinės aplinkybės, faktų buvimas ar nebuvimas – atsisako priimti motyvuodamas, jog tai yra fakto klausimai. Netgi priimtuose kasaciniuose skunduose, LAT fakto klausimų ir aplinkybių netiria ir nesiaiškina, dėl jų nepasisako. Pirmosios instancijos nustatytų faktinių aplinkybių iš esmės nenagrinėja nei apeliacinė instancija, nes, ypač paskutiniuoju metu, apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka. Apeliacinė instancija juos tik formaliai peržiūri. Tad visų aplinkybių joms esant ar nesant nustatymas, jų vertinimas lieka pirmosios instancijos teismo dispozicijoje ir priklauso tik nuo jo sąžinės, simpatijos ar antipatijos vienai iš šalių ar teisėjo suinteresuotumo bylos baigtimi. (...)

Iš to darytina išvada, jog kasaciją pavertus tik išskirtinai viešojo intereso gynimo instrumentu, privataus, t.y. asmenų teisės gynimo kontrolė palikta žemesnės instancijos teismų savivalei.

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos (toliau – VŽTD) 7 straipsnis skelbia: Visi žmonės yra lygūs prieš įstatymą ir nediskriminuojami, turi teisę į lygią įstatymo apsaugą. Nors Lietuvos Konstitucijoje (111 str.) ir įtvirtinta tripakopė teismų sistema, o pagal Konstitucijos 30-ąjį straipsnį asmeniui suteikta teisė į teisminę gynybą kiekvienoje teismo instancijoje po 2002 m. BPK ir CPK patvirtinimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai per nekonstitucinę struktūrą – teisėjų atrankos kolegiją – atsirenka, kurio asmens bylą nagrinėti, o kuriam neleisti pasinaudoti visa teisminės gynybos sistema.

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (toliau – TPPTP) 14-asis straipsnis skelbia: Kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo byla būtų nagrinėjama lygybės ir viešumo sąlygomis... LR Konstitucijos 117-asis straipsnis nustato: Visuose teismuose bylos nagrinėjamos viešai. Lietuvoje apeliacinės instancijos teismuose dauguma bylų nagrinėjama nekviečiant šalių, t.y. rašytinio proceso tvarka, neišklausant jų paaiškinimų, argumentų, netikrinant faktinių aplinkybių.

Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos patvirtinti Pagrindiniai teismų nepriklausomumo principai (toliau – PTNP) nustato: Teisėjai bylas nagrinėja nešališkai, vadovaudamiesi faktais ir įstatymais, be jokių apribojimų, netinkamos įtakos, paskatų, spaudimo, tiesioginio ar netiesioginio įsikišimo ar grasinimo, kylančio iš bet kurios šalies ar dėl bet kokių priežasčių.

Kaip jau minėta, Lietuvoje vienintelė kasacinė institucija – LAT – saistoma žemesnės instancijos teismų nustatytais faktais bei faktinėmis aplinkybėmis, kurios dažniausiai būna esminis ginčo tarp šalių dalykas.

Seimas, be Konstitucijos pakeitimo priimdamas 2002 m. CPK, BPK, panaikindamas iki tol buvusią, visiems prieinamą pirmąją kasaciją, o vietoje anksčiau visiems prieinamos galutinės kasacijos LAT įvesdamas griežčiausią visoje Europoje precedento neturinčią skundų atrankos sistemą, iki minimumo sumažino įsigaliojusių teismo sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių kontrolę, daugeliu atveju žemesnės instancijos teismus tiesiog paliko nekontroliuojamus. Tiesiog be triukšmo suspendavo Konstitucijos normas, užtikrinančias žmogaus teises ir tripakopę teismų sistemą. Todėl žmogaus teisių gynimo principai pagal Lietuvos Konstituciją, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją bei kitus Lietuvos Respublikos ratifikuotus tarptautinius aktus ir Lietuvos teismų sistema, ypač Lietuvos Aukščiausiasis teismas, – lyg skirtingų civilizacijų kūriniai, niekaip nereaguojantys į jokius argumentus, pasiūlymus keisti situaciją. Todėl darytinos išvados, jog:

teisinis reguliavimas Lietuvoje neatitinka VŽTD 7-ojo straipsnio nuostatos dėl lygios įstatymo apsaugos, nes LR Civilinio proceso kodekso 321 str., 322 str., 349 str. 1 d., 350 str. 1 d., 352 str. 3 d., 355 str. 1 d., 356 str. 1 d., įtvirtinę rašytinio proceso tvarką, kai proceso dalyviui, net prašant nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, teisėjas savo valia atima teisę dalyvauti procese (LR CPK 322 str.), prieštarauja EŽTK 6 str. 1 dalies, TPPTP 14 straipsnio ir LR Konstitucijos 117 straipsnio nuostatoms;

teisės akto norma, ribojanti Aukščiausiojo Teismo teisėjo galias iš naujo tirti ir aiškinti fakto klausimus, faktines aplinkybes, niekais paverčia net aukščiausiojo rango teisėjų nepriklausomumo principą, nes jie verčiami konkrečioje byloje vadovautis ne įstatymu ir savo sąžine, o kito, žemesnės instancijos teismo teisėjo nagrinėtoje byloje suformuota nuomone apie įrodymus ir aplinkybes, imperatyvi PTNP nuostata, kad teisėjas bylas nagrinėja be jokių apribojimų, Lietuvos teismų praktikoje netenka jokios prasmės.

Jeigu prisiminsime, kiek Lietuvos teisinės sistemos teisėjų vien per paskutinį dešimtmetį buvo atleista iš pareigų už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, už kyšininkavimą, už parašų klastojimą ir kitus nusikaltimus ar kitaip pažeminus teisėjo vardą, kurie iki tol Respublikos vardu rašė nuosprendžius ir sprendimus, kurie buvo nekontroliuojami jokiomis kontrolės priemonėmis, darosi aiškų, kodėl iš Lietuvos išvažiuoja žmonės, kodėl nėra ir nesusidaro vidurinioji klasė, kodėl vis didėja socialinė žmonių atskirtis. Paskutiniuoju metu vis garsiau galima išgirsti nuomonių visuomenėje, jog „prie rusų buvo geriau“. Iš šimtų tūkstančių Respublikos piliečių teismų salėse tiesiog buvo pasityčiota ir tariamai atiduodant prioritetą visuomeniniam interesui, kasacija jiems buvo neprieinama, o jų likimas buvo atiduotas žemesnės instancijos teisėjų savivalei. O gal vertėtų prisiminti teiginį, jog „nebaudžiamumas skatina nusikalstamumą“? Gal vertėtų prisiminti, jog tie patys žmonės, šaltakraujiškai kastuvais uždaužę jauną moterį, jau buvo teisiami už žmogžudystę, kad iki mirties buvo sumušę kitą žmogų? O kaip baigėsi teismų procesai Kėdainių rajono apylinkės teisme? Šiandieniniai nusikaltėliai, tiesiogine to žodžio prasme, teisėjų „vidiniu įsitikinimu“ nuo pelnytos bausmės buvo išsukti. O to paties teismo teisėjų „vidiniu įsitikinimu“, tik kitoje byloje, už tai, kad Šarūnas Paberalius, vairuodamas automobilį vienoje Kėdainių miesto gatvėje, manevruodamas prieš atsiradusią kliūtį, privertė stabdyti kitoje eismo juostoje važiavusį autobusą, o autobuse važiavęs keleivis išgriuvo ir susižeidė, po metų mirė nuo plaučių uždegimo, o Š. Paberalius buvo nuteistas už žmogžudystę, nors jo vairuojamas automobilis incidento metu su autobusu net nebuvo susilietęs. Kėdainių rajono teismo pirmininkas teisėjas Vitalijus Kondratjevas paskelbė jo tarptautinę paiešką. O gal todėl Š. Paberalius buvo nuteistas, jog Kėdainių „kniazius“ išsiaiškino, jog jis dirbo pas Uspaskichą VSD siuntimu ir apie jį rinko medžiagą? Tad kyla daugybė klausimų, kas yra mūsų valstybės pareigūnai ir kam jie dirba? Kiek jų tokių yra? Nejaugi šimtų tūkstančių Lietuvos žmonių, kurie nepriklauso švogerių, „kniazių“ ratui, interesų gynimas neturi visuomeninio ar viešojo intereso gynimo pobūdžio? Darosi baugu dėl Valstybės, dėl mūsų visų ateities. Juk iš tiesų, 1964 m. CPK, veikęs iki 2002 m., išskyrus išgarsėjusius CK straipsnius prieš disidentus, kurie iškart buvo panaikinti po Nepriklausomybės atkūrimo, net kelis kartus suteikė daugiau teisių žmogui, ginančiam savo pažeistus interesus, veikė kelis kartus efektyvesnė teismų kontrolė. Todėl kaip niekad šiandien verta prisiminti pradžioje laiško paminėtus posakius, kurie per tūkstančius žmonijos vystymosi metų primena, kad kiekvienai valstybei, kiekvienam žmogui yra svarbiausias teisingumas. Teisingumas yra valstybės pagrindas. Valstybės, kurios šias, akivaizdžias tiesas ignoravo, buvo pasmerktos žlugti ir žlugo, nes pirmiausia jos prarado savo piliečių pasitikėjimą, tikėjimą, o dar vėliau – ir palaikymą. Per patį banditizmo, reketo ir korupcijos metą BPK ir CPK surašytos ir patvirtintos normos neatsitiktinai orientuotos į greitą bylų išnagrinėjimą, tačiau nesuteikia Lietuvos žmonėms pakankamai teisių apginti savo pažeistus teisėtus interesus ir konstitucijos ginamas teises. Į galimus oponentų prieštaravimus, kad panaikinus kasacijos atranką reikėtų daugybės papildomų išlaidų Aukščiausiojo teismo teisėjų korpusui išplėsti, galiu atsakyti vienu sakiniu: Lietuvoje vienam milijonui gyventojų Aukščiausiojo teismo teisėjų yra net penkis kartus daugiau nei vidutiniškai paėmus kitose Europos valstybėse. O kol kas Seimo patvirtinti naujieji BPK ir CPK tempia šalį į prarają. Tai parodo mūsų piliečių nuotaikos, tai parodo išvykstantys ir emigruojantys mūsų šalies gyventojai.

2011 m. Seime teisės ir teisėtvarkos klausimais aš asmeniškai organizavau konferenciją. Joje, be Seimo, Vyriausybės, Teisėjų tarybos, policijos vadovų ir atstovų, dalyvavo ir LAT vadovybė, Teisėjų tarybos atstovai. Tačiau tai nė kiek neišjudino ir neturėjo įtakos, nepaskatino Seimo ir pačios teisinės sistemos bent minimaliai keistis. Kadangi pastangos priminti Seimo nariams, kad jie yra ne tik viešojo sektoriaus darbuotojai, bet ir Tautos atstovybė, neduoda vaisių kreipiantis įprastomis rašytinėmis formomis, tenka rizikuoti sveikata ir net gyvybe. Galbūt mano visiško bado akcija padės mūsų svarbiausiajai piliečių atstovybei viešajame sektoriuje suvokti, kad valstybė be teisingumo – tauta be ateities.

Mano, patyrusio visas mūsų teisinės sistemos ydas ir neteisybę, bado akcija, net jeigu baigsis mano mirtimi, nebus per didelė auka už Lietuvą, už Lietuvos žmones ir jų konstitucinių teisių atstatymą. „O Lietuva, mano Tėvyne, su kuo ir prieš ką tu eini...“ Dieve, suteik man jėgų savo misiją atlikti iki galo...

Alfonsas Butė,
bado akcijos iniciatorius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija