2017 m. kovo 24 d.
Nr. 12 (2229)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Giesmės ir dainos Šv. Kazimiero dieną

Šv. Mišiose Seinų katedroje

Ne pirmą kartą alytiškiams literatams tenka garbė dalyvauti Seinuose vykstančiuose renginiuose. Pirmąjį kovo sekmadienį Seinų Šv. Kazimiero draugija sukvietė tikinčiuosius paminėti Lietuvos ir Lenkijos globėjo Šv. Kazimiero dieną. Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Seinų bazilikoje. Jas lietuvių kalba aukojo klebonas kun. Petras Gucevičius. Melstasi prašant šv. Kazimiero užtarimo pas Viešpatį, saugant nuo blogio vaikus, jaunimą ir visą tautą. Pamoksle kalbėta apie galimybę gyventi Dievo meilėje, atsispirti šėtono gundymams. Dievas nurodė, kad sode Adomui ir Ievai tik nuo pažinimo medžio negalima valgyti vaisių, o nuo kitų leidžiama. Pasak kunigo, Dievas nori, kad nesukluptume klysdami, džiaugtumės gyvenimo pilnatve. Išgirdome daug patarimų, kaip dera išgyventi Gavėnios metą: derėtų malda, Kryžiaus kelias, reikėtų rimtyje pamąstyti apie tikėjimo sustiprinimą, būtina vengti alkoholio ir gyventi taip, kad būtume panašūs į Viešpatį.

Po šv. Mišių rinktos lėšos arkivyskupo Teofiliaus Matulionio atminimo įamžinimui Kaišiadoryse, kur jis yra palaidotas. Paskelbimo palaimintuoju dieną švęs visa Lietuva ir, be abejo, Šv. Kazimiero draugijos žmonės, ketinantys vykti į šventę Vilniuje.

Šv. Kazimiero dienos minėjimas buvo tęsiamas „Lietuvių namuose“. Prisirinko pilna salė klausytojų ir meninės programos atlikėjų. Su švente pasveikino Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius. Jis pristatė atvykusius svečius ir dainininkus, Seinų seniūną, Marijampolės chorą, Alytaus literatus ir kitus.

Sveikinimo žodį tarė Alfonsas Vitkauskas. Jis pagarbiai kalbėjo apie Šv. Kazimiero garbinimą Lietuvoje, pastatytus paminklus ir kitus atminimo ženklus. Emilija Krušinienė kalbėjo apie reikšmingą dvasinę, tautinę ir kultūrinę Šv. Kazimiero draugijos veiklą, ryšius su Lietuva, palinkėjo mokytojams sėkmingo darbo puoselėjant lietuvių kalbą, paskaitė savo kūrybos eilėraščius „Šv. Kazimierui“ ir „Vasario 16-oji“.

Maloniai nuteikė dainos. Etnografinis ansamblis „Gimtinė“, vadovaujamas Aldonos Babkauskienės, pagiedojo kantičkinę giesmę Marijai. Visa salė padėjo dainuoti poeto, vyskupo Antano Baranausko dainą „Dainu dainelę“. Širdį palietė dainos žodžiai: „Tenai Lietuva per amžius buvo, / Kaip sako mūsų senoliai“.

Gražiai skambėjo Seinų krašto vokalinės grupės, kuriai vadovauja Danutė Pakutkienė, dainos apie Tėvynės gamtą, taurią meilę, motulės liūdesį, laukiant sūnaus.

Dainavo ir Šv. Kazimiero draugijos vyrų kvartetas. Beje, jis yra gražiai dainavęs Alytuje, literatų klubo „Tėkmė“ renginyje. Šįkart kvartetas, vadovaujamas Gedimino Nevulio, užtraukė smagias liaudies dainas apie pavasarį pražydusias obelis, bernelio ir mergelės meilę, mėlynžiedį liną ir apie brangią Tėvynę bei nepaprastą jos grožį...

Gausiausias dainininkų būrys – Marijampolės choras „Lietuvninkas“, vadovaujamas Danutės Klevienės. 25 metus gyvuojančio choro repertuare yra daug dainų Lietuvai, gimtajai kalbai, Motinai, meilei. Sveikindama seiniškius, vadovė kalbėjo: „Visas gėles jums atiduočiau, bet dovanosime savo dainas“. Ir kvietė visus dainuoti taip, „kad pasauly Lietuva skambėtų“. Palietė širdį marijampoliečių dainos.

Dar neišdainuotos dainos nuskambėjo prie vaišių stalo. Nesinorėjo susirinkusiems skirstytis, gera buvo pajusti lietuviško žodžio ir dainos svarbą gyvenime, ėjimą tikėjimo ir vilties keliu, gerumo ir atvirumo dvasią tarp to krašto žmonių.

Emilija Krušinienė,
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė

Alfonso VITKAUSKO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija