2017 m. kovo 31 d.
Nr. 13 (2230)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Pažinkime lietuvius šventuosius

Kan. Andriejus Sabaliauskas
supažindino su šventuoju
Juozapu Rapolu Kalinausku OCD

Pats tik Viešpats Dievas težino, kiek katalikų šventais paliko. Bažnyčia šv. skaito pačių mūčelninkų kelis kartus tūkstantį tūkstančių ir nemaž kitų ištikimų tarnų Viešpaties. Todėl, jei kas norėtų bent vardus visų šventųjų surašyti, dideles prirašytų knygas. Ką aš žinodamas, apsakymą darbų gaujos tarnų Dievo palikau kitiems, už mane stipresniems, o pats surašiau žyvatus tų tiktai šventųjų, kurių vardais mūsų krašto žmonės užvis geba vadintis. Už tikro gražu bus ne vienam žinoti, kuomi buvo jo užtarytojas, arba patronas, ką gero padarė ir kaip elgdamos šventu tapo... Motiejus Volončevskis Vyskupas („Žyvatai šventųjų. Gyvenimas šventųjų Dievo“).

Garbusis Žemaičių vyskupas labai taikliai apibūdino šventųjų ir palaimintųjų skaičių, o mums smalsu, kiek šventųjų išugdė Lietuvos žemelė. Gal tūlas žemaitis ar lietuvis įvardins tik porą – šv. Kazimierą ir gal palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Nuoširdžiai tikėdami, kartais savinamės ir šv. Antaną, pamiršdami, kad jis kilęs iš Portugalijos.

Gavėnios šeštadienio pašnekesiai Varnių parapijos klebono kun. Domo Gatauto iniciatyva šiemet varniškius supažindina su šventaisiais, kilusiais iš Lietuvos. Kovo 11-osios vakarą susirinkusius po šv. Mišių seniūnijos salėje kanauninkas Andriejus Sabaliauskas supažindino su beveik nežinomu lietuviu šventuoju Juozapu Rapolu Kalinausku. Ši pavardė daug kam asocijuojasi su vienu iš 1863 metų sukilimo vadų Konstantinu Kalinausku. Nelabai ir klystama, nes abu Kalinauskai buvo šio sukilimo vadai, abu buvo sekami, suimti ir kalinti. Tik Juozapui pavyko likti gyvam, bet teko ragauti karčios Sibiro tremtinio duonos. Lieka tik stebėtis ir apgailestauti, kad beatifikacijos bylą dėl paskelbimo palaimintuoju, vėliau ir šventuoju pradėjo ne tautiečiai, o kaimyninės Lenkijos tikintieji.

Būsimas šventasis Juozapas Kalinauskas gimė 1835 m. rugsėjo 1 d. Vilniuje, bajorų šeimoje. Jo tėvas Andriejus – Vilniaus universiteto profesorius, motina – Juzefa Polonska, mirusi net nespėjus pakrikštyti naujagimio Juozapo. Mažylio ir vyresnio brolio Viktoro auklėjimu rūpinosi jaunesnioji motinos sesuo, kurią A. Kalinauskas netrukus vedė, ir ji pagimdė dar tris vaikus. Kai po kelerių metų mirė ir ji, A. Kalinauskas vedė trečią kartą. Išsilavinusi, labai pamaldi, gailestinga – taip vėliau prisiminė J. Kalinauskas naująją pamotę, todėl mylėjo ją kaip tikrą motiną.

J. Kalinauskas buvo labai gabus, stropus ir pareigingas mokinys, tad nenuostabu, kad vos 15 metų jis aukso medaliu baigė Vilniaus bajorų institutą. Vėliau mokėsi agronomijos, bet suprato, kad ši specialybė yra ne jam, perstojo į inžinerinę mokyklą Peterburge, kurioje buvo rengiami carinės armijos karininkai, baigė ją leitenanto laipsniu. Vėliau J. Kalinauskas labai dėl to gailėjosi ir sakė, kad tuomet jam derėjo stoti į kunigų seminariją, kadangi to nepadarė, savo jaunystę laikė prarastą.

Gyvenimas svetur buvo kupinas vidinių krizių, kankino tėvynės, namų ilgesys. Apie skausmingus gyvenimo prasmės ieškojimus, apie galimą santuoką, liudija frazė viename iš laiškų namiškiams: „Mano bėda ta, kad ieškau dvasios, o randu materiją“. Peterburge J. Kalinauskas išgyveno ir religinę krizę. Čia gyvendamas nustojo eiti sakramentų. Vėliau jis rašė, kad apleisdamas religines praktikas sielos gelmėse vis dėlto jautė stiprų vidinio pamaldumo poreikį, nors nebuvo tam balsui klusnus.

Kaip gabus inžinierius buvo pasiųstas tiesti Odesos–Kursko geležinkelį. Nuošalios, mažai apgyvendintos vietovės po Peterburgo šurmulio atrodė tarsi ramybės oazė, tai leido daug ramiau žvelgti į gyvenimą, tapo abejingesnis jo teikiamiems malonumams. Buvo paprastas ir su pavaldiniais bendravo ne taip, kaip kiti karininkai. Jei kuris darbininkas susirgdavo ir nebuvo kam dirbti, J. Kalinauskas mundurą pakeisdavo darbiniu švarku ir dirbo lygiai su kitais.

Pasitraukęs iš tarnybos carinėje kariuomenėje, įsijungė į 1863 metų Lietuvos ir Lenkijos sukilimą, tapo karo ministru Vilniaus srityje. Tuo metu J. Kalinauskas vėl išgyveno sudėtingą dvasinių permainų laikotarpį. Po dešimties metų pertraukos atlikęs išpažintį, jis grįžo į Bažnyčios prieglobstį. Nuo tada kasdienė malda, išpažintis kas savaitę, Komunija buvo jau nebeatsiejama jo gyvenimo dalis.

1864 metų pavasarį buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme, tačiau tėvo pastangų dėka bausmė pakeista 10 metų tremtimi į Sibirą. J. Kalinauskas pateko į Usolės druskos kasyklas. Fizinis, emocinis ir dvasinis diskomfortas, kurį patyrė, dar labiau priartino prie Dievo, pagelbėjo naujai Jį atrasti, kančia išmokė melstis ir būti dar jautresniu kito žmogaus skausmui. Jis nusprendė kiekvieną atokvėpio minutę skirti pasiruošimui vienuolystei: tobulino užsienio kalbų įgūdžius (mokėjo jų daugiau nei dešimt), domėjosi Bažnyčios istorija, skaitė knygas, kurias jam siuntė namiškiai. Nepalaužiamas tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu, valios tvirtybė, dvasios gilumas buvo tos savybės, kurios padėjo jam ištverti sunkią tremtinio dalią, buvo atrama ir paguoda savo likimo broliams. Ne vienam mirštančiajam jis buvo šviesa, stiprinanti nemirtingumo viltį. Tremtiniai net sukūrė litaniją, kurioje skambėjo žodžiai: per Kalinausko užtarimą, gelbėk mus Viešpatie.

Paskelbus dalinę amnestiją, J. Kalinauskas liko Irkutske, tęsė dar Usolėje pradėtą pedagoginę veiklą, dalyvavo Rusijos Geografijos draugijos Sibiro skyriaus veikloje, kartais dalyvaudavo mokslinėse ekspedicijose. 1872 metais tremties bausmę buvo leista pabaigti Permėje ir Smolenske. Grįžimą lydėjo nemažai nusivylimų, viskas bylojo, kad jo bei jo bendražygių auka buvo beprasmė...

1874 metų pradžioje J. Kalinauskui Paryžiuje buvo patikėtas kunigaikščių Čartoriskių sūnaus Augusto auklėtojo darbas. 1877 metais ir mokinys, ir mokytojas tapo vienuoliais: Augustas Čartoriskis (2004 metais paskelbtas šventuoju) tapo saleziečiu, o J. Kalinauskas įstojo į karmelitų vienuoliją, priėmė Juozapo Rapolo vardą. Kiek vėliau vienuolyne jam buvo sudarytos sąlygos studijas baigti per trejus metus vietoj šešerių, atsižvelgiant į amžių, išsilavinimą, gyvenimiškąją patirtį. 1882 metais gavo kunigo šventimus ir netrukus buvo išrinktas vienuolyno vyresniuoju. Apvaizda lėmė, kad gyvenimo dalį jis praleido Vadovicuose (būsimojo šv. popiežiaus Jono Pauliaus II-Karolio Vojtylos) gimtinėje, pastatė vienuolyną. Išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas. Nors uždaro vienuolyno regula draudė susitikinėti su tikinčiaisias, tėvas Rapolas šią taisyklę nuolat laužė, nes negalėjo atsakyti žmonėms, kurie plūdo pas jį norėdami su juo pabendrauti, laukdami eilėje prie vienuolyno kartais po kelias paras.

Ilgą laiką sirgęs džiova, daug iškentėjęs, skausmingai pažinęs Dievo sukurtąjį pasaulį, išdalijęs save žmonėms, rodydamas jiems kelią į asmeninį nemirtingumą, tėvas Rapolas 1907 metais iškeliavo į amžinybę. Buvo palaidotas vienuolyno kapinėse. Netrukus jo kapas ėmė garsėti stebuklais. Žmonės plūste plūdo čia, tikėdamiesi jo pagalbos, pasiimdavo žiupsnelį žemės nuo jo kapo. Vienuoliams teko sunkus uždavinys išlaikyti tvarkingą jo kapą, tad po trejų metų jo palaikai buvo perkelti į vienuolyno koplyčią. Po maždaug dviejų dešimtmečių Vadovicuose, Kalinausko šventumo garsą liudijančiame vienuolyne, dešimtmetis Karolis Vojtyla priėmė Pirmąją Komuniją, iš karmelitų dvasingumo kilusį škaplierį, ant kaklo dėvimą Karmelio Marijos „saugantį apsiaustą“, kurį nešiojo visą gyvenimą ir su juo buvo palaidotas. Tėvo Juozapo Rapolo Kalinausko gyvenimo didvyriškumas ir šventumas ypač žavėjo Karolį Vojtylą, darė jam didelę įtaką nuo pat jaunystės.

1983 m. birželio 22 d. popiežius Jonas Paulius II paskelbė tėvą Rapolą Bažnyčios palaimintuoju, o 1991 m. lapkričio 17 d. Šv. Petro bazilikoje Romoje paskelbė šventuoju. Galime dižiuotis, kad turime šį šventąjį, tikrą lietuvį. Jo vardu pavadinta Vilniaus rajono Nemėžio gimnazija – trikalbė, puoselėjanti tautinių bendruomenių tradicijas ir kultūrą. Veikia ir Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia.

Džiūgauki, gimtasis Šventojo mieste, su joje esančia Aušros Vartų šventove, Džiūgauki, Vilniau! Džiūgauki, žemiškoji t. Rapolo Kalinausko tėvyne! (Jonas Paulius II, Kanonizacijos iškilmė, 1991 m. lapkričio 17 d.).

Parengė Alma Būdvytienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija