2017 m. balandžio 14 d.
Nr. 15 (2231)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Gavėnios rekolekcijos

Šv. Mišiose. Iš dešinės: parapijos
klebonas kan. Jonas Paulauskas,
rekolekcijų vadovas kun. Gintaras
Vincentas Tamošauskas OFM Cap.,
parapijos vikarai kunigai Donatas
Žukauskas, Audrius Undraitis

Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje kovo 31 – balandžio 2 dienomis vyko Gavėnios rekolekcijos. Iš anksto susiderinęs su parapijos klebonu, dekanu, kanauninku Jonu Paulausku, rekolekcijoms vadovavo kapucinų vienuolis kun. Gintaras Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Jis yra Jurbarko rajone, Paulių kaime, veikiančio brolių kapucinų reabilitacijos centro vadovas. Čia pagalbos sulaukia nuo priklausomybių kenčiantys. Broliai kapucinai ne tik padeda vargstantiems, bet ir vykdo savo pagrindinę misiją – evangelizuoja.

Rekolekcijos vyko Tarptautinės Švenčiausios Marijos iš Nazareto krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos dvasioje. Lietuvoje šios mokyklos filialai yra du – Kaune ir Vilniuje. Gargžduose sesijų metu rekolekcijose vyko teoriniai ir praktiniai mokymai, asmeninė, bendruomeninė, užtarimo maldos, šv. Mišios, liudijimai, adoracija, šlovinimas, bendravimas mažose grupelėse. Mokytasi dalintis tikėjimu ir jį skelbti.


Susitaikymas, vedantis į ramybę ir Velykų džiaugsmą

Mokinių Kryžiaus kelias
besiartinant Šv. Velykų iškilmėms.
Centre – vikaras kun. Ernestas Želvys

Gavėnios metas Bažnyčioje kviečia nurimti, susimąstyti, išgyventi širdyje „dykumos“ laikotarpį. Tačiau tai neturi būti tuščias laikas. Ir tai – ne tik gerų darbų metas. Gavėnia – atsigręžimas į save, gebėjimas atsiprašyti, atleisti ir susitaikyti su savimi, kitais ir Dievu. Tuomet įgyta ramybė galės vesti į didįjį džiaugsmą – Prisikėlimą. Bažnyčia kviečia švęsti Susitaikymą, kad savo širdies ramybe galėtume švytėti, kviesdami aplinkinius drauge džiūgauti, giedant skambų velykinį „Aleliuja“. Susitaikymo sakramentas tai suteikia.

Tinkamai pasiruošti ir laukti Šv. Velykų siekia kiekvienas sąmoningas krikščionis. Bažnyčia ragina bent apie Velykas atlikti išpažintį ir priimti Švč. Sakramentą. Šiuo laiku vyksta rekolekcijos – susitaikymo ir apmąstymo pratybos sielai. Taigi ir Biržų Šv. Jono Krikštytojo bei kitose dekanato bažnyčiose tikintieji dalyvavo šioje maldingumo praktikoje. Į dvasios parengimą pasveikinti prisikėlusį Kristų aktyviai įsijungė visos rajono mokyklos: Biržų „Saulės“ gimnazija, Kaštonų, „Aušros“, „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, kurių mokiniai gausiai dalyvavo sakramentų šventime, bažnyčioje bendravo su klebonu kun. Algiu Neverausku, turėjo galimybę asmeniškai išgirsti pamokymus, atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Biržų parapijos vikaras kun. Ernestas Želvys suorganizavo Nemunėlio Radviliškio ir Medeikių mokyklų mokiniams mažas rekolekcijas su apmąstymais, sakramentų šventimu. Neabejingi liko Germaniškio bei Kratiškių mokyklų mokiniai. Visi vaikai pamaldų metu ėjo Kryžiaus kelią, turėdami savo intencijas – dėkojimus, prašymus Dievui. Galintys ir norintys atliko velykinę išpažintį, atrado savyje tikrą ramybę ir džiaugsmą.


Rekolekcijas vedė buvęs vikaras

Rekolekcijų vedėjas Žygaičių
klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius
(kairėje) ir Šilalės parapijos
klebonas kan. Algis Genutis

Pirmosiomis balandžio dienomis atnaujintoje ir išdabintoje Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje šilališkiai per rekolekcijas išvydo jas vedusį prieš beveik 20 metų čia vikaru dirbusį kun. Egidijų Jurgelevičių, dabar klebonaujantį Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, dar aptarnaujantį Sartininkų Šv. Jurgio ir Ropkojų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčias. Kun. E. Jurgelevičius rekolekcijas vedė ir Šilalės parapijos kunigų aptarnaujamose Tūbinių Dievo Apvaizdos ir Vaitimėnų Šv. Kryžiaus bažnyčiose. Smagu, kad rekolekcijas buvęs vikaras vedė nuoširdžiai: aukojo šv. Mišias, pasakė jaudinančias homilijas. Visose bažnyčiose, kur vyko kun. E. Jurgelevičiaus vestos rekolekcijos, buvo daug tikinčiųjų, nemažai jų susibūrė ir prie klausyklų. Nestokojo ir jaunimo. Kun. E. Jurgelevičius su nostalgija pasakė: „Prabėgantys metai daro savo: po dvidešimties metų visose bažnytėlėse sunkiai beatpažinau į vyrus ir moteris išaugusį jaunimą... Beveik nebesimatė garbaus amžiaus žmonių, su kuriais teko bendrauti – jie jau iškeliavo į Amžinybę... Ką padarysi: prieš skubantį laiką mes visi esame bejėgiai“. Vis dėlto tarp visų trijų bažnyčių tikinčiųjų kunigo Egidijaus vestose rekolekcijose buvo galima sutikti žmonių, kurie kadaise meldėsi, kai jis dirbo Šilalės vikaru, lankydavo senelius ir ligonius jų namuose, sugebėjo nuoširdžiai su visais bendrauti, todėl šilališkiai, tūbiniškiai, vaitimėniškiai jį mini tik geru žodžiu. Žmonės dėkojo kun. E. Jurgelevičiui už jo nuoširdumą, gerumą, kuris neišblėso žmonių širdyse ir po 20 metų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija