2017 m. balandžio 14 d.
Nr. 15 (2231)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Susitaikymas, vedantis į ramybę ir Velykų džiaugsmą

Mokinių Kryžiaus kelias
besiartinant Šv. Velykų iškilmėms.
Centre – vikaras kun. Ernestas Želvys

Biržų Kaštonų mokyklos
giesmininkai gieda Kryžiaus kelyje

Gavėnios metas Bažnyčioje kviečia nurimti, susimąstyti, išgyventi širdyje „dykumos“ laikotarpį. Tačiau tai neturi būti tuščias laikas. Ir tai – ne tik gerų darbų metas. Gavėnia – atsigręžimas į save, gebėjimas atsiprašyti, atleisti ir susitaikyti su savimi, kitais ir Dievu. Tuomet įgyta ramybė galės vesti į didįjį džiaugsmą – Prisikėlimą. Bažnyčia kviečia švęsti Susitaikymą, kad savo širdies ramybe galėtume švytėti, kviesdami aplinkinius drauge džiūgauti, giedant skambų velykinį „Aleliuja“. Susitaikymo sakramentas tai suteikia.

Tinkamai pasiruošti ir laukti Šv. Velykų siekia kiekvienas sąmoningas krikščionis. Bažnyčia ragina bent apie Velykas atlikti išpažintį ir priimti Švč. Sakramentą. Šiuo laiku vyksta rekolekcijos – susitaikymo ir apmąstymo pratybos sielai. Taigi ir Biržų Šv. Jono Krikštytojo bei kitose dekanato bažnyčiose tikintieji dalyvavo šioje maldingumo praktikoje. Į dvasios parengimą pasveikinti prisikėlusį Kristų aktyviai įsijungė visos rajono mokyklos: Biržų „Saulės“ gimnazija, Kaštonų, „Aušros“, „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, kurių mokiniai gausiai dalyvavo sakramentų šventime, bažnyčioje bendravo su klebonu kun. Algiu Neverausku, turėjo galimybę asmeniškai išgirsti pamokymus, atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Biržų parapijos vikaras kun. Ernestas Želvys suorganizavo Nemunėlio Radviliškio ir Medeikių mokyklų mokiniams mažas rekolekcijas su apmąstymais, sakramentų šventimu. Neabejingi liko Germaniškio bei Kratiškių mokyklų mokiniai. Visi vaikai pamaldų metu ėjo Kryžiaus kelią, turėdami savo intencijas – dėkojimus, prašymus Dievui. Galintys ir norintys atliko velykinę išpažintį, atrado savyje tikrą ramybę ir džiaugsmą.

Kelerius metus iš eilės ypač jautriai į Jėzaus kančios istorijos išgyvenimą įsilieja Kaštonų mokyklos bendruomenė, atskirai apmąstydama Kryžiaus kelią. Lydimi savo tikybos mokytojo kunigo Ernesto, mokiniai meldžiasi, šlovina Dievą giesmėmis.

Kunigai džiaugdamiesi dėkoja mokyklų vadovams, mokytojams už išgirstą kvietimą dvasinio tobulėjimo link. Klebonas Algis ypač stengiasi tikintiesiems akcentuoti Atgailos sakramento svarbą. Jis drąsina vaikus ir jaunuolius įprasti pasinaudoti Jėzaus mums palikta nuostabia galimybe po žingsnelį žengti į dvasinio sąmoningumo augimo kelią. Tik supratus šių dalykų esmę, nebeliks abejonės ar baimės, vidinis dvasios ramybės alkis ves jauną žmogų į bažnyčią ir prie klausyklos. Todėl klebonas mokyklų įtraukimą į Susitaikymo pamaldų šventimą laiko itin svarbiu pamatu būsimam dvasiniam gyvenimui.

Tegul Didžioji savaitė paliečia kiekvieno žmogaus širdį nelikti abejingą tam, kas įvyko prieš daug metų ir vyksta kiekvieną sekmadienį eucharistiniu būdu šv. Mišiose, – Jėzaus Prisikėlimas kelia mus naujai vilčiai ir naujam gyvenimui.

Sandra Balodytė,
Biržų dekanato referentė

Pauliaus Paškausko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija