2017 m. balandžio 14 d.
Nr. 15 (2231)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Rekolekcijas vedė buvęs vikaras

Rekolekcijų vedėjas Žygaičių
klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius
(kairėje) ir Šilalės parapijos
klebonas kan. Algis Genutis

Pirmosiomis balandžio dienomis atnaujintoje ir išdabintoje Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje šilališkiai per rekolekcijas išvydo jas vedusį prieš beveik 20 metų čia vikaru dirbusį kun. Egidijų Jurgelevičių, dabar klebonaujantį Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, dar aptarnaujantį Sartininkų Šv. Jurgio ir Ropkojų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčias. Kun. E. Jurgelevičius rekolekcijas vedė ir Šilalės parapijos kunigų aptarnaujamose Tūbinių Dievo Apvaizdos ir Vaitimėnų Šv. Kryžiaus bažnyčiose. Smagu, kad rekolekcijas buvęs vikaras vedė nuoširdžiai: aukojo šv. Mišias, pasakė jaudinančias homilijas. Visose bažnyčiose, kur vyko kun. E. Jurgelevičiaus vestos rekolekcijos, buvo daug tikinčiųjų, nemažai jų susibūrė ir prie klausyklų. Nestokojo ir jaunimo. Kun. E. Jurgelevičius su nostalgija pasakė: „Prabėgantys metai daro savo: po dvidešimties metų visose bažnytėlėse sunkiai beatpažinau į vyrus ir moteris išaugusį jaunimą... Beveik nebesimatė garbaus amžiaus žmonių, su kuriais teko bendrauti – jie jau iškeliavo į Amžinybę... Ką padarysi: prieš skubantį laiką mes visi esame bejėgiai“. Vis dėlto tarp visų trijų bažnyčių tikinčiųjų kunigo Egidijaus vestose rekolekcijose buvo galima sutikti žmonių, kurie kadaise meldėsi, kai jis dirbo Šilalės vikaru, lankydavo senelius ir ligonius jų namuose, sugebėjo nuoširdžiai su visais bendrauti, todėl šilališkiai, tūbiniškiai, vaitimėniškiai jį mini tik geru žodžiu. Žmonės dėkojo kun. E. Jurgelevičiui už jo nuoširdumą, gerumą, kuris neišblėso žmonių širdyse ir po 20 metų.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija