2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Susitikimas po 29 metų

1988 m. gegužės 29 d. įšventinti
kunigai po 29-erių metų Sudarge

1988 m. gegužės 29 d. įšventinti
kunigai Sudarge, prie kun. Martyno
Sederevičiaus kapo

Kaimelio ir Sudago klebonas
kun. Zenonas Stepanauskas (dešinėje)
savo kurso draugus pradžiugino
kelione laivu plaukiant Nemunu

KAIMELIS–SUDARGAS. Gegužės 29 dieną Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 12 valandą prie altoriaus aukoti šv. Mišių išėjo net vienuolika kunigų: Eucharistijai vadovavęs Ruklos klebonas, Ruklos įgulos 1-ojo kapelionato vyr. kapelionas, teol dr. Arnoldas Valkauskas bei koncelebravę Želvos ir Pusnės klebonas Petras Avižienis, Micaičių, Juozapavos ir Raudėnų klebonas Alionidas Budrius, Vadoklių, Lėno ir Šilų klebonas Vidmantas Kareckas, Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros rezidentas g. kan. Juozapas Kuodis, Rudaminos klebonas Alfredas Nėnius, Punios klebonas, soc. m. mgr. Vytas Sabaliauskas, Mosėdžio klebonas g. kan. Juozas Vaičius, Karmėlavos klebonas, teol. bažn. t. lic. Virginijus Veprauskas, Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaras Stanislovas Žukauskis ir šeimininkas, šios parapijos klebonas Zenonas Stepanauskas. Visi jie kunigais įšventinti 1988 m. gegužės 29 d., todėl tądien minėjo kunigystės 29 metų sukaktį.

Po šv. Mišių papietavę kunigai įlipo į laivą ir juo nuplaukė į Sudargą. Šią parapiją aptarnauja Kaimelio klebonas kun. Z. Stepanauskas. Tai – piliakalnių kraštas, Lietuvos knygnešių sostinė. Kunigai aplankė piliakalnius, išgirdo įdomią istoriją apie juos ir miestelio praeitį, parapiją, knygnešius, krašto žmones, kurią papasakojo Sudargo bendruomenės pirmininkė mokytoja kraštotyrininkė Alberta Dragūnaitienė. Paskui kunigai atėjo prie buvusio Sudargo klebono, knygnešių patriarcho kun. Martyno Sederevičiaus (1829 11 09–1858 11 27–1907 03 07) kapo. Čia Sudargo parapijietis Jonas Bosas jiems perskaitė ištrauką iš Juozo Švaisto romano „Žiobriai plaukia“ (Lietuviškos knygos klubas), kuriame rašoma apie paskutines kun. M. Sederevičiaus gyvenimo dienas, kai jis susirgo plaučių uždegimu iškritęs iš rogių vežamas iš ligonio, mirtį, laidotuves ir jose sakytą kunigo Martišiaus paskutinį atsisveikinimo žodį. „Giliai apverkė mirusį katalikai, protestantai ir žydai. Visiems jis buvo draugas ir tėvas. Nė vieno neatstūmė ir nė vienam neatsisakė padėti ar patarti. Visa Sudargo parapija labai skaudžiai išgyveno savo mylimo klebono mirtį. Daug žmonių suvažiavo palydėti. Net iš tolimiausių vietų. Visai nepaisė, kad ankstyvo pavasario keliai beveik makalynė“, – rašoma knygoje.

Būrelis Sudargo parapijiečių svečius gražiai priėmė ir pavaišino, o jų klebonas kun. Z. Stepanauskas pasidalijo prisiminimais apie kunigystės kelią.

XXI
Juozo Vyto TAMUŠAUSKO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija