2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Paminklas kunigui kraštiečiui

Paminklą kan. Pranui Liutvinui
atminti šventoriuje šventina
arkiv. Sigitas Tamkevičius

Prie paminklo buvusiam gimtosios
parapijos klebonui kalba kun. Vytautas
Antanas Matusevičius

Gėles prie paminklo deda Šakių
rajono meras Edgaras Pilypaitis

SUTKAI. Gegužės 27-ąją, šeštadienį, čia buvo paminėtas iš šios parapijos kilęs kan. Pranas Liutvinas (1927 05 23–1950 09 24–2011 02 14), paskutinius 35 metus dirbęs Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijoje ir palaidotas jos bažnyčios šventoriuje. Minint 90-ąsias kanauninko gimimo metines Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčioje šv. Mišias už iš šios parapijos kilusį kunigą aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Šakių ir Plokščių parapijų klebonas kun. Vytautas Antanas Matusevičius, Aukštosios Panemunės altaristas kun. Petras Kražauskas, svečiai iš Marijampolės kun. Vytautas Užkuraitis ir kun. Bronius Gimžauskas. Arkiv. S. Tamkevičius pamoksle prisiminė savo studijų Kauno kunigų seminarijoje metą, kuomet kan. P. Liutvinas buvo jos dėstytojas bei bendrabučio vedėjas. Tačiau seminarijoje jis darbavosi tik vienerius mokslo metus – iki 1962 m. sausio 2 d. Ilgiau padirbėti seminarijoje kanauninkas negalėjo, nes atsisakė bendradarbiauti su kagėbistais. Taigi arkivyskupui studijuojant Kunigų seminarijoje šį kunigą teko trumpai pažinti. Po šv. Mišių šventoriuje arkivyskupas pašventino paminklą kan. P. Liutvinui atminti. Paminklo fundatorius – Stanislovas Viktoras Liutvinas. Šakių klebonas kun. V. A. Matusevičius sakė, kad kan. P. Liutvinas, būdamas jo gimtosios Aukštosios Panemunės parapijos klebonu, daug lėmė, jog ir jis pasirinko kunigystę. Kunigas Pranas žavėjo savo kunigišku gyvenimu, ištikimybe prisiimtai pareigai, buvo pamaldus, geras ir dosnus žmogus. Jis mėgdavo bendrauti su parapijiečiais, visada skirdavo dėmesį svečiui, ypač buvo rūpestingas klierikams, sekmadieniais juos pavaišindavo savo išvirta sriuba. Jo pasėtas grūdas davė gražių vaisių – keli jo parapijiečiai tapo kunigais. Renginyje kalbėjo Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, dalyvavo Lukšių seniūnas Vidas Cikana, būrelis kanauninko giminių ir parapijiečių.

Romas BACEVIČIUS

Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija