2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Sekminės su vyskupu

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila
su priėmusiaisiais Sutvirtinimo sakramentą

KRYŽIAI. Birželio 4 dieną Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, diecezinėje šventovėje vyko Sekminių atlaidai. Šventovę aptarnaujantis Metelių parapijos klebonas kan. Vytautas Prajara, atrodo, kasmet „pas Dievą užsako“ gražų orą. Nors tądien daug kur Lietuvoje lijo, bet Kryžiuose švietė saulė. Pasveikinęs visus piligrimus, kan. V. Prajara paskelbė atlaidų dienos apeigų tvarką. Pirmasis birželio sekmadienis yra ir Tėvo dienos šventė. Ji sutapo su Sekminėmis. Šv. Mišioms už gyvus bei mirusius tėvus vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupo generalvikaras mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius, vyskupijos kancleris, kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis, Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kun. Vitalijus Volodkovičius. Prie šventovės durų buvo išsirikiavę 39 jaunuoliai. Jiems šv. Mišių metu vyskupas ordinaras R. Norvila suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Pamoksle padėkojęs maldininkams, paragino per Sekmines, Tėvo dieną melstis už sutvirtinamuosius, vieniems už kitus, už savo ir visus Tėvus, žvelgti į Šventąją Dvasią Globėją –Vilties šaltinį, kurį atsiuntė Jėzus visiems amžiams iki laikų pabaigos. Vyskupas peržvelgė, kaip Ji konkrečiai veikia šiandien, kaip priimti, naudotis Jos siųstomis dovanomis. Ganytojas analizavo Šv. Dvasios veikimą per Švč. Sakramento, Krikšto, Atgailos, Susitaikymo, Santuokos sakramentus, kurie yra dovana ir kvietimas kiekvienam žmogui. Trumpai priminė Šv. Dvasios atsiųstas septynias dovanas, jų svarbą žmogaus gyvenime. Šios dovanos – žinojimas (pažinimas), išmintis, patarimas, tvirtumas, supratimas, Dievo baimė, maldingumas. Jos skirtos kiekvienam atskirai ir visai Bažnyčiai. Vyskupas ragino jas priimti atviromis širdimis. Palygino Šv. Dvasios veikimą mūsų sieloje su pavasariu, kurio laukimas džiugina. Po pavasario ateina vasara, kurią galima lyginti su tuo, kas mūsų laukia Amžinybėje. Vyskupas ragino melsti Šv. Dvasią, kad ji pripildytų mūsų širdis Dievo siųstų malonių.

Po šv. Mišių, garbinant Švč. Sakramentą, vyko Birželinės pamaldos. Po jų vyskupas suteikė specialųjį palaiminimą tėvams. Jaunuoliams, priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą, buvo išdalinti pažymėjimai. Visi kartu įsiamžino prie šventovės. Pamaldų metu garbino ir šlovino Viešpatį Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto (VDU KTF) mišrus choras „Veritas“, jo meno vadovė ir dirigentė – Vita Liaudanskaitė.

Atlaiduose dalyvavo ir Seimo narys Zenonas Streikus. Į juos iš Metelių pėsčiomis atkeliavo Vilkaviškio vyskupijos jaunimo dienų dalyviai. Šių metų jų sambūrio tema – „Šventoji Dvasia veda į Tiesos pilnatvę“. Apie jas plačiau papasakojo Vyskupijos jaunimo centro referentė Rūta Jurkšaitė. Birželio 3-iosios vakarą į Metelius, į vigiliją, rinkosi jaunimas iš įvairių dekanatų. Iš Alytaus dekanato pėsčiomis (32 km) atkeliavo didelė grupė žygeivių. Pagrindinė kelionės organizatorė – tikybos mokytoja Dalia Vičkačkaitė. Vyko teminiai užsiėmimai. Juos vedė Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės skautas Andrius Kotas ir „Pažink save“ komandos atstovė Rūta Godliauskaitė. Po vakarienės visi rinkosi vigilijai į Metelių bažnyčią. Ten talkino kunigai iš Lazdijų, Alytaus ir Šakių dekanatų. Piligrimai atliko išpažintį, priėmė Komuniją, adoravo ir giesmėmis šlovino Dievą, dalyvavo užtarimo maldoje. Su Marijampolės folkloro ansambliu „Žibinyčia“ vyko šokių vakaras. Po nakties poilsio žygeiviai, skambant giesmėms, nešini kryžiumi, Lietuvos ir Vatikano vėliavomis, atėjo į Kryžius. Juos pasitiko vysk. R. Norvila ir kan. V. Prajara. Po sveikinimų jaunimas pasklido po šventorių, tarsi įvairiaspalviai šviesos žiburiukai, vilties ugnelės. Te palydi juos ir visus maldininkus šio sekmadienio psalmės atliepas, kuris labai aktualus šiandienos žmogaus gyvenime: „Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą“ (Ps 103).

Alvyra Grėbliūnienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija