2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Pasišventusių našlių laikinųjų įžadų šventė

VVPNA narės laikinųjų įžadų šventėje
su vysk. Rimantu Norvila (dešinėje),
kun. Petru Dumbliausku SDB (kairėje)
ir kapelionu kun. Žydrūnu Kulpiu
(antroje eilėje kairėje)

Gegužės 24 dieną, trečiadienį, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje susirinko Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos (VVPNA) narės bei nemažas būrys parapijiečių. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir asociacijos kapelionas kun. dr. Žydrūnas Kulpys, keli kiti kunigai buvo klausyklose. Pagiedojus Šventosios Dvasios himną, vysk. R. Norvila, visus pasveikinęs, pasidžiaugė, kad asociacijos narės sėkmingai vykdo prisiimtus įstatus bei reglamento įsipareigojimus, kad didėja duodančių įžadus našlių skaičius, atsiranda norinčių dalyvauti šioje asociacijoje. Ganytojas akcentavo, kad labai svarbu suprasti, jog našlių įžadai yra atsiliepiant į Dievo meilę ir kvietimą savo likusį gyvenimą paaukoti Dievui, atsakyti į Dievo meilę, pasišvęsti Viešpačiui kuo daugiau dalyvauti vietinės Bažnyčios gyvenime pagal našlės galimybes bei sugebėjimus, dar daugiau didinti ištikimybę liturginei ir asmeninei maldai.


Fatimos Švč. Mergelės spindesys

Kun. Albertas Kasperavičius
veda katechezę

Baigiantis gegužei, Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos maldininkai rinkosi į šv. Mišias Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo šios parapijos klebonas kun. Albertas Kasperavičius. Paskui klebonas visus pakvietė į katechezę „Fatimos Švč. Mergelė Marija“ klebonijos salėje. Ją vedęs klebonas Albertas priminė visiems maldininkams Fatimos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų istoriją bei jų 100-ųjų metinių minėjimo svarbą šiuolaikiniame katalikiškame pasaulyje. Jis kalbėjo: ,,Šiandien Fatima – piligrimams gerai žinomas miestelis. Jie čia plūsta trokšdami pasimelsti Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kuri net kelis kartus pasirodė trims piemenėliams“. Klebonas atkreipė dėmesį, jog apsireiškimų liudytojais Dievo Motina išsirinko tris vaikus – Jacintą, Pranciškų ir Liuciją. Jie nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, bet turėjo tikėjimą, perduodamą šeimoje, kuri, nors ir vargingai gyveno, buvo paprasta ir laiminga, dirbo kasdienius darbus, o sekmadieniais ilsėjosi. Trys vaikai 1917 metų gegužės 13-osios vidudienį pamatė moterį spindinčiais rūbais, o ji paragino juos kalbėti Rožinį už taiką ir pasaulio atsivertimą. Apsireiškimai pasikartojo kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną iki rudens. Paskutinio apsireiškimo metu Mergelė Marija vaikams pasakė esanti Rožinio Karalienė ir paragino karštai melstis už žmonijos atsivertimą. Dabar Fatimos Marijos šventovę gausiai lanko viso pasaulio tikintieji. „Ir šiandien labai reikia maldos ir atgailos, – sakė popiežius Pranciškus lankydamasis Fatimoje. – Turime prašyti atsivertimo malonės, kad baigtųsi pasaulyje vis labiau plintantys karai, liautųsi absurdiški dideli ir maži konfliktai, žeidžiantys žmonijos veidą. Leiskime, kad mus vestų iš Fatimos sklindanti šviesa“.


Dvi reikšmingos parodos

Šv. Petras, XIX amžius

Birželio 15 dieną Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9), atidarytos net dvi parodos: Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios erdvėje įrengta arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai skirta ekspozicija „Per kryžių į žvaigždes“, o muziejaus laikinų ekspozicijų salėje eksponuojami „Užtarėjai ir globėjai. Restauruoti paveikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių“.

Kankinys, Dievo tarnas Teofilius Matulionis (1873–1962) – tik antrasis lietuvių kilmės palaimintasis, tampantis Katalikų bažnyčios pripažintu pavyzdžiu viso pasaulio krikščionims. Paroda „Per kryžių į žvaigždes!“ kuriama kontrasto principu: palaimintojo arkivyskupo kankinystė ir ganytojo orumas atsiskleidžia lyg veidrodyje per vienas prieš kitą atsispindinčius daiktus, lydėjusius arkivyskupą skirtingais gyvenimo laikotarpiais. Kalinio drabužiai, rožinis iš duonos, ranka rašyta maldaknygė, baudžiamoji KGB byla bei kiti kankinystę liudijantys daiktai supriešinami su kitu „atspindžiu“ – puošniais ganytojo kunigiškais drabužiais, vyskupo insignijomis, prabangia Peterburgo auksakalių sukurta liturgine taure, beatifikacijos proceso dokumentų knyga. Šie kontrastingi kančios, tikėjimo, nuolankumo, paprastumo, visiško pasitikėjimo Dievu ir dvasinio tvirtumo atributai, susiliejantys viename asmenyje, skatina naujai, jautriai ir su pasididžiavimu permąstyti skaudžią XX amžiaus Lietuvos istorijos patirtį. Skirtinguose ekspozicijos poliuose pristatomų įvairiais laikotarpiais vyskupą lydėjusių daiktų istorijos čia susilieja į vieną autentišką ir herojišką žmogiškumo viršenybės prieš blogį liudijimą. Kompiuteriniame terminale sudėtos nuotraukos ir laiškai aiškiai liudija, kad brutalaus ateistinio sovietinio režimo, represijų, trėmimų ir kankinimų akistatoje atsidūrusio vyskupo nepalaužiamai tvirta laikysena tapo ne tik Katalikų bažnyčios, bet ir visos tautos herojiškumo istorija, pasakojančia apie lietuvį, visuotinės istorijos klystkeliuose sugebėjusį išsaugoti žmogiškumą ir artimo meilės idealą.


Prisimintas buvęs vyriausiasis kariuomenės kapelionas

Baigiantis darbo savaitei, birželio 2-ąją, penktadienį, į Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovę susirinko Kauno įgulos karinių vienetų ir statutinių valstybės institucijų vadai, kariai, medikai, civiliai tarnautojai, pareigūnai, bendruomenė. Taip artėjant Tėvo dienai bendra malda pagerbtas Dvasios tėvų, ypač buvusio vyriausiojo kariuomenės kapeliono arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, kuris birželio 25-ąją bus paskelbtas palaimintuoju, atminimas. Prisiminti ir pagerbti visi gyvi ir mirusieji šeimų tėvai. Šv. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės Ordinariato kancleris kun. dr. Mindaugas Sabonis, buvęs ilgametis bažnyčios rektorato bendradarbis kun. Artūras Kazlauskas, Kauno įgulos bažnyčios rektoriaus pagalbininkas kun. Vytenis Vaškelis ir Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. Tomas Karklys. Homilijoje kanoninės teisės daktaras kun. M. Sabonis, dirbęs arkiv. T. Matulionio bylos postulatoriumi, pristatydamas būsimojo palaimintojo asmenybę, paaiškino, kas yra šventumas, ir palinkėjo jo siekti visiems.


Įšventino du diakonus

Birželio 11-ąją, Švenčiausiosios Trejybės sekmadienį, Kauno Arkikatedroje Bazilikoje švenčiant pagrindines šv. Mišias daugiau kaip dvidešimties dvasininkų bei gausiai dalyvavusių tikinčiųjų akivaizdoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas diakonais įšventino du Kauno kunigų seminarijos klierikus – Vincentą Lizdenį ir Emilį Vasiliauską. Bičiulių apvilkti naujais liturginiais drabužiais diakonai buvo pasveikinti ramybės pabučiavimu. Diakonai Emilis ir Vincentas vėliau patarnavo Eucharistijos liturgijoje, kuriai vadovavo arkivyskupas L. Virbalas, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Aurelijus Žukauskas, kun. Andrius Končius, kun. Artūras Kazlauskas, kiti kunigai. Duonos ir vyno atnašas Eucharistijai atnešė diakonų mamos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija