2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Fatimos Švč. Mergelės spindesys

Kun. Albertas Kasperavičius
veda katechezę

Baigiantis gegužei, Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos maldininkai rinkosi į šv. Mišias Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo šios parapijos klebonas kun. Albertas Kasperavičius. Paskui klebonas visus pakvietė į katechezę „Fatimos Švč. Mergelė Marija“ klebonijos salėje. Ją vedęs klebonas Albertas priminė visiems maldininkams Fatimos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų istoriją bei jų 100-ųjų metinių minėjimo svarbą šiuolaikiniame katalikiškame pasaulyje. Jis kalbėjo: ,,Šiandien Fatima – piligrimams gerai žinomas miestelis. Jie čia plūsta trokšdami pasimelsti Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kuri net kelis kartus pasirodė trims piemenėliams“. Klebonas atkreipė dėmesį, jog apsireiškimų liudytojais Dievo Motina išsirinko tris vaikus – Jacintą, Pranciškų ir Liuciją. Jie nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, bet turėjo tikėjimą, perduodamą šeimoje, kuri, nors ir vargingai gyveno, buvo paprasta ir laiminga, dirbo kasdienius darbus, o sekmadieniais ilsėjosi. Trys vaikai 1917 metų gegužės 13-osios vidudienį pamatė moterį spindinčiais rūbais, o ji paragino juos kalbėti Rožinį už taiką ir pasaulio atsivertimą. Apsireiškimai pasikartojo kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną iki rudens. Paskutinio apsireiškimo metu Mergelė Marija vaikams pasakė esanti Rožinio Karalienė ir paragino karštai melstis už žmonijos atsivertimą. Dabar Fatimos Marijos šventovę gausiai lanko viso pasaulio tikintieji. „Ir šiandien labai reikia maldos ir atgailos, – sakė popiežius Pranciškus lankydamasis Fatimoje. – Turime prašyti atsivertimo malonės, kad baigtųsi pasaulyje vis labiau plintantys karai, liautųsi absurdiški dideli ir maži konfliktai, žeidžiantys žmonijos veidą. Leiskime, kad mus vestų iš Fatimos sklindanti šviesa“.

Pabaigoje dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai kviesti aplankyti ir pagarbinti Fatimos Švč. Mergelę Mariją vykstant į piligriminę kelionę.

Vlada Čirvinskienė

Pasvalys
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija