2017 m. birželio 23 d.
Nr. 25-26 (2242-2243)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Bažnyčios 100-mečiui – Angelo skulptūra

Angelo skulptūrą šventina kun. Vytautas
Paukštis, už jo – kun. Ramutis Janšauskas

Iškilmių dalyviai prie
Šv. Antano Paduviečio bažnyčios

Pagerbti bažnyčios giedotojai

Žaiginiškiai šv. Mišiose

ŽAIGINYS. Pernai miestelis atšventė 500 metų jubiliejų, o šiemet, birželio 11-ąją, 100 metų atstatymo jubiliejų šventė Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Kartu švęsti ir Šv. Antano atlaidai. Šv. Mišias aukojo bei pamokslą sakė Raseinių klebonas ir dekanas kun. teol. lic. Vytautas Paukštis. Šv. Mišiose giedojo Šiluvos parapijos bažnytinis choras ir solistė Lina Urniežiūtė. Vyko atlaidų procesija. Susirinkusieji pastebėjo, kaip aktyviai iškilmėse dalyvavo parapijos jaunimas, suburtas tikybos mokytojos sesers Reginos Teresiutės. Parapijos jaunimas ir Pranciškaus Šivicko mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai už pastangas labiau atsigręžti į Dievą, suvokti jo gailestingumą ir atrasti gyvenimo pilnatvę dėkingi savo parapijos dvasiniam vadovui kun. Ramučiui Janšauskui. Šventės vedėjai Šiluvos gimnazistai Gintarė Jasinskaitė ir Antanas Vitkus po pamaldų visus pakvietė dar į vieną iškilmę – Angelo skulptūros šventinimą. Ją sukūrė skulptorius Vidas Cikana iš Lukšių, atidengė vyriausioji tikinčiųjų bendruomenės narė Michalina Rimkutė-Žickienė, Šiluvos seniūnas Juozas Šlepas ir Žaiginio bendruomenės „Bitupis“ pirmininkas Arūnas Birvinskas, o pašventino Raseinių dekanas kun. V. Paukštis.

Prie Angelo skulptūros kalbėjęs geriausiai šio krašto istoriją žinantis kraštietis habil. dr. Alfonsas Vaišvila priminė, kad pirmoji bažnyčia Žaiginyje buvo pastatyta 1664 metais. 1762 metais Nagurskai į Žaiginį pakvietė pranciškonus, o vienuolynui dovanojo 90 valakų žemės. 1764 metais pranciškonai pastatė vienuolyną, bet 1832 metais carinė Rusijos valdžia vienuolyną uždarė, o netrukus sudegė bažnyčia. Ant jos pamatų Žaiginio dvaro savininkas pastatė kleboniją ir įrengė koplyčią. 1916–1917 metais kunigo Skabeikos rūpesčiu pastatyta nauja medinė bažnyčia, o šventoriuje – ir varpinė. 1931 metais pastatyti parapijos namai. Bažnyčia savo forma labiau primena didelį gyvenamąjį namą. Šiluvos seniūnas J. Šlepas, Raseinių rajono savivaldybės vicemerė Gitana Rašimienė išsakė gražius sveikinimo žodžius. Gražiai buvo pagerbti bažnyčios giedotojai, kurie nuoširdžiai, tik jiems būdingu stiliumi, perimtu iš buvusių kartų, žaiginiškius kelia į aukštybes. Tai Kazimiera Valinčienė, Ona Sinkevičienė, Teresė Dabažanskienė, Elena Mačiulskienė, Birutė Dauknienė, Valerijonas Nagretskis, Jonas Vaitekūnas, Juozas Teišerskis. Visiems jiems palinkėta Dievo palaimos ir sveikatos.

Pasibaigus iškilmėms bažnyčioje ir prie Angelo skulptūros, šventės dalyviai perėjo į prie bažnyčios esantį špitolės kiemelį. Čia vyko nuotaikingas koncertas, šoko Žaiginio meno mėgėjų kolektyvas „Sandrava“, kuriam vadovauja Asta Beniulienė, dainavo Lina Urniežiūtė ir Raseinių bardai Albinas Stakauskas, Rytas Germanavičius.

Žaiginio bendruomenė „Bitupis“ (joje yra 185 nariai) pasižymi artimo meile, todėl jos pirmininkas A. Birvinskas dėkoja aktyviausiems jos žmonėms ir visiems atvykusiems paminėti bažnyčios 100 metų jubiliejaus. Teneblėsta žaiginiškių gyvenime krikščioniška dvasia paremtos vertybės.

Pranas LAURINAVIČIUS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija