2017 m. liepos 21 d.
Nr. 29-30 (2246-2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kunigas Pranciškus Čivilis apdovanotas ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“

Rūta Averkienė

Kun. Pranciškų Čivilį sveikinimo
artimieji – du broliai ir dvi sesės
bei būrelis kitų giminaičių

Babriškėse buvo minimas visų mylimo Babriškių, Senosios Varėnos ir Akmens parapijų klebono Pranciškaus Čivilio 60 metų jubiliejus. Mažutė gražiausiomis pievų gėlėmis išpuošta Babriškių Šv. arkangelo Mykolo bažnytėlė negalėjo sutalpinti visų norinčių pasveikinti šį ypatingą asmenybės šviesą skleidžiantį dvasininką, kurio gerumą patiria ne tik Varėnos krašto, bet ir jį pažįstantys Lietuvos žmonės. Kunigui Pranciškui įteiktas pirmasis Varėnos rajono savivaldybės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“, o maestro Virgilijus Noreika bei kiti muzikai dovanojo nuostabų koncertą. Kunigas nusipelno didžiausios pagarbos, nes, be daugybės jo prasmingų darbų, po dvasios rūmą jis sugeba pastatyti ir kiekvieno jį pažįstančio žmogaus širdyje. Jo dėka Babriškės tapo dideliu dvasinės traukos centru visos Lietuvos žmonėms. Apie tai liudijo daugybė kunigą norėjusių pasveikinti žmonių. Ypatinga kun. P. Čivilio asmenybės šviesa, šiluma ir bendrystės dovana kaskart sukviečia ne tik parapijiečius, bet ir daug tikinčiųjų iš svetur.

„...Reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse...“ – rašė Senojoje Varėnoje gimęs didysis lietuvių menininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Šie žodžiai puikiai tinka ir kunigui Pranciškui, kuris Senojoje Varėnoje pastatė bažnyčią, įrengė kleboniją ir ne vieną dešimtmetį nenuilsdamas rūpinasi Varėnos krašto žmonių dvasios vertybėmis.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo pats jubiliatas. Pamoksle kunigas paminėjo, kad visų jo troškimų, įsipareigojimų, planų, darbų pagrindas yra Dievo meilė. „Jei mylime Dievą, tos meilės užteks visiems žmonėms, visam pasauliui. Ji prasideda nuo mūsų šaknų, iš ten, iš kur mes atėję“, – sakė kun. P. Čivilis.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, sveikindamas su 60-mečiu ir užsegdamas kunigui svarbų Varėnos rajono savivaldybės įsteigtą ženklą „Už nuopelnus Varėnos kraštui“, linkėjo, kad kasdienės šio dvasininko pastangos dalinti Dievo meilę sudygtų gerumo sėklomis žmonių širdyse. „Kunige Pranciškau, telydi Jus sveikata, neišsenkanti kantrybė bei džiaugsmas ir toliau dirbant sielovadinį darbą“. Simboliška, kad kunigas yra pirmasis, apdovanotas ir Varėnos rajono savivaldybės ženklu „Sidabrinė bitė“, kuriuo įvertinami Varėnos krašto kultūrai nusipelnę žmonės.

Daug gražių sveikinimo ir padėkos žodžių jubiliatas sulaukė iš maestro Virgilijaus Noreikos ir jo žmonos Loretos. V. Noreika, kaip pats sakė, dėl ypatingos kunigo asmenybės pamėgo Babriškių bažnytėlę ir joje per Sekmines koncertuoja jau keletą metų.

Jubiliatą sveikinę Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė ir muzikologas Vaclovas Juodpusis pripažino, kad kunigas Pranciškus – visos Dzūkijos gerumo pavyzdys.

Nuoširdžius padėkos žodžius kunigui kalbėjo Babriškių parapijos žmonės. „Į šio gražaus jubiliejaus kraitę įdėjote visa, ką geriausia atsinešėte iš vaikystės, – daugiavaikėje šeimoje puoselėtą meilę ir pamaldumą, kanauninkui Jonui Vilkui duotą pažadą tapti kunigu, nes jame matėte tobulą pavyzdį. Iš jaunystės – jau tos svajonės išsipildymą, puikų bendravimą ir supratimą. Esate kunigas šviesuolis, taurios, kilnios sielos asmenybė, žinoma visoje Lietuvoje. Einame prie Jūsų, ar bėda, ar džiaugsmas. Dalijate save begaline meile. Skleidžiate šviesą ir gėrį. Nėra nei jauno, nei seno, nei turtuolio, nei mažiau pasiturinčio, prie kurio Jūs neprieitute su geru žodžiu ir palaiminimu. Dėkojame Jums“, – užrišdami jubiliejinę juostą ir įteikdami dovanų bei gėlių, su didžiausiu dėkingumu kalbėjo parapijiečiai.

Jautrius sveikinimo ir padėkos žodžius dovanojo artimieji – du broliai ir dvi sesės bei būrelis kitų giminaičių. Per bažnytėlę nusidriekė ilgiausia eilė žmonių, kurie su pačiu didžiausiu dėkingumu norėjo pagerbti gražų jubiliejų švenčiantį kunigą.

Iš Molėtų krašto kilęs trijų parapijų – Akmens, Babriškų ir Senosios Varėnos – klebonas kun. P. Čivilis Varėnos krašte darbuojasi nuo 1985 metų. Dažnas, pažįstantis dvasininką, jį lygina su šviesios atminties mons. Kazimieru Vasiliausku – abiejų šviesūs veidai ir šiltos širdys. Kiti dvasininką vadina čiurlioniškosios „procesijos“, kuriančios Gėrio, Grožio, Taikos pasaulį, vedliu. Kun. P. Čivilis už nenuilstamą rūpinimąsi dvasinėmis vertybėmis, kultūros bei meno puoselėjimą įvertintas aukščiausių valstybės vadovų, mylimas paprastų varėniškių.

2009 metais kun. P. Čiviliui buvo suteiktas „Lietuvos šviesuolio“ vardas ir įteiktas garbingas apdovanojimas. Šią prasmingą akciją, minint Lietuvos vardo tūkstantmečio sukaktį, sugalvojo ir įgyvendino M. K. Čiurlionio fondas, siekdamas įtvirtinti pastovias visuomenės vertybes, atrasti ir apdovanoti žmones, kurie savo kasdieniu, nenuilstamu darbu paminklosaugos, kultūros paveldo, švietimo srityse nusipelnė Lietuvos kūrimui, jos kultūrinio augimo, liaudies meno tradicijų puoselėjimui. Jam suteikti kaimo dvasininko, populiariausio Varėnos rajono gyventojo vardai. Dvasininkas apdovanotas „Riterio kryžiaus“ ordinu.

Šį dvasininką už kiekvienam ir džiaugsme, ir varge surandamą gerą žodį, šiltą, padrąsinantį žvilgsnį pamilo Varėnos krašto žmonės. Noriai jam padėjo įgyvendinti nelengvą rūpestį – Senojoje Varėnoje pastatyti bažnyčią. Pradėdamas šį darbą, klebonas turėjo viziją – bažnyčia turi atspindėti čia gimusio ir ankstyvąją vaikystę praleidusio M. K. Čiurlionio kūrybos dvasią. Taip ir gimė šventovė su pavasarį skelbiančiu varpu atviroje prieš bažnyčią stovinčioje varpinėje (projekto autoriai – Brunonas Bakaitis ir Gediminas Baravykas). Bažnyčios varpinėje buvo pakabintas ypatingas varpas, kuriuo irgi pasirūpino klebonas. Tai – Magdeburgo (Vokietija) ir Voronežo (Rusija) vyskupijų dovana. Bažnyčioje skamba iš Pietų Anglijos parvežti vargonai. 1994 m. lapkričio 8 d. bažnyčia buvo pašventinta. Senosios Varėnos kaime prasidėjo reguliarūs „Sekmadienio muzikos“ koncertai, kuriuose koncertuoja žymūs atlikėjai iš Lietuvos bei užsienio.

Tuo darbų virtinė dar nesibaigia. Klebono kun. P. Čivilio pastangomis bažnyčios rūsyje įrengta koplyčia, žemutinė bažnyčios salė, kurioje nuolat veikia Varėnos krašto bei šalies menininkų darbų parodos. Įrengta erdvi klebonija. Visi svarbiausi renginiai, susiję su M. K. Čiurlioniu, organizuojami Senosios Varėnos bažnyčioje. Čia vyksta nuostabus tarptautinis chorų festivalis „Beauštanti aušrelė“. Kasmet, minint M. K. Čiurlionio gimimo metines, šioje šventovėje Varėnos rajono kultūros ir meno tarybos „Sidabrinės bitės“ ženklu bei rajono savivaldybės premija apdovanojami labiausiai rajono kultūrai nusipelnę žmonės. Šiuo ženklu ir premija 2000 metais yra apdovanotas kun. P. Čivilis.

Drauge su geros valios žmonėmis jis dailina ir puoselėja gražią akmeninę Babriškių bažnytėlę, kuri prieš metus jo pastangomis vietoj senos medinės zakristijos pasipuošė nauju, iš akmenų ręstu priestatu, kurį pašventino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Per šių metų Sekmines ant kalnelio priešais bažnyčią iškilo įspūdingas dvylikos metrų balto metalo kryžius, skirtas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimui Palaimintuoju.

Nors pagrindinis klebono darbas yra rūpintis tikinčiųjų sielovada, kultūriniais krašto reikalais, jis kasdien negailėdamas jėgų ir laiko prižiūri gausų būrį keturkojų globotinių, rūpinasi, kad kiekvienas jų būtų sotus, turėtų šiltą pastogę, jaustųsi mylimas bei reikalingas. Pasak kun. P. Čivilio, kad jis globos didelį būrį benamių gyvūnų, net nesapnavo, bet taip nutiko, kad šiandien dvasininkas jau neįsivaizduoja kitokio gyvenimo.

Kunigas Pranciškus kaip ir šv. Pranciškus rūpestingai globoja benamius gyvūnus, klebonijos teritorijoje nuolat rūpestingai kunigo prižiūrimi gyvena beveik trisdešimt benamių šunų. Už prieglobsčio ir pagalbos suteikimą benamiams gyvūnams bei visuomenės švietimą gyvūnų globos klausimais kun. P. Čivilis 2011 metais apdovanotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsteigtu ženklu „Sekime Šv. Pranciškaus pavyzdžiu“.

Su gražiu jubiliejumi, gerbiamas kunige Pranciškau! Sveikatos Jums ir Dievo palaimos!

Babriškės, Varėnos rajonas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija