2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos kongresas

Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio
draugijos maldininkus aplankė Panevėžio
vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Bažnyčios šventoriuje
pasodintas atminimo medelis
Reginos VAIČEKONIENĖS nuotrauka

Pokalbis su Biržų dekanu, Biržų
Šv. Jono Krikštytojo parapijos
klebonu kun. Algiu Neverausku

Rožinio maldą bažnyčios šventoriuje
veda br. Antanas Blužas OFM

Su pasvaliečiais – kraštietis
vyskupas emeritas Jonas Kauneckas

Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio
draugijos maldininkai prie Vabalninko
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios. Kairėje – Panevėžio
vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos
dvasinis vadovas, Zarasų dekanas
kun. Remigijus Kavaliauskas

Gyvojo rožinio draugijos maldininkai ankstų liepos 29-osios rytą Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje rinkosi į XIII Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos kongresą, skirtą Pal. arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti.

Vabalninke prie bažnyčios prie savo vėliavų rikiavosi Gyvojo rožinio draugijos maldininkai. Jie skubėjo registruotis, o tada ėjo į Švč. Sakramento adoraciją. Atvyko kongreso dalyvių ne tik iš Panevėžio vyskupijos, bet ir svečių iš Vilniaus, Kaišiadorių, Ukmergės. Šventoriuje pasitiko Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos dvasinis vadovas kun. Remigijus Kavaliauskas, Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos vadovė Nijolė Gylienė, Biržų dekanato Gyvojo rožinio vadovė Zita Sabeckaitė.

10.30 val., varpams skambinant „Viešpaties Angelo“ maldą, kongreso dalyviai rinkosi į bažnyčią katechezei, kurią vedė kun. Antanas Blužas OFM iš Kretingos. Brolis Antanas daug dėmesio skyrė tikrai krikščioniškai tikėjimo sampratai, Gyvojo rožinio maldos gelmei.

Vėliau ant centrinio tako rožinio maldos procesijai rikiavosi dekanatų bei svečių vėliavnešiai su Gyvojo rožinio draugijos vėliavomis bei kiekvieną vėliavą palydinčios dvi moterys su tautiniais kostiumais. Vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos vėliavą nešė Biržų dekanato Vabalninko parapijos atstovai. Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio draugijos vėliavą nešė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos Gyvojo rožinio draugijos maldininkas Andrius Stakėnas ir Kunigunda Bikinienė ir Elena Gumbelienė, pagalvėlę su rožančiumi procesijos metu nešė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos Gyvojo rožinio draugijos maldininkė Vijolė Saulevičienė.

11.30 val. Rožinio maldos procesija pradėta bažnyčioje visiems drauge giedant Gyvojo rožinio draugijos himną – giesmę „Su galinga rožinio malda“. Po to, kun. A. Blužui OFM vadovaujant, melstasi Rožinio įžangos malda. Visiems drauge giedant giesmę „Sveika, Marija, Dangaus Lelija“ procesijos dalyviai pajudėjo į šventorių pirmosios Rožinio slėpinio stoties link. Rožinio maldos „Šviesos slėpiniams“ vadovavo ir mąstymus sakė kun. A. Blužas OFM. Eidami nuo vienos slėpinio stoties iki kitos visi drauge giedojo giesmes.

Procesijos dalyviams sugrįžus į bažnyčią, kunigai giedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją, skaitė Rožinio pabaigos maldas, pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai aktą, kurį buvo galima rasti gautame lankstinuke. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir kunigai. Vyskupas Linas homilijoje kalbėjo apie šv. Mortos, Švč. Mergelės Marijos nuopelnus bei Rožinio maldos svarbą tikinčiojo gyvenime ir ragino nepamiršti atliekant griežtai rikiuojamus darbus ir prisiminti Viešpaties artumą ir meilę bei Švč. Mergelės Marijos rūpinimąsi kiekvienu Žemėje gyvenančiu žmogumi. Šv. Mišiose giedojo Biržų parapijos choras. Į bendrą giesmę jungėsi visi tikintieji. Šv. Mišių metu skaitinius skaitė Rima Mačiulskienė – Biržų dekanato atstovė, bendruomeninę maldą – Nijolė Gylienė. Atnašas – duoną ir vyną – atnešė Panevėžio miesto Gyvojo rožinio draugijos atstovas, Seimo narys Povilas Urbšys ir Biržų dekanato atstovė Vida Jasinevičienė, kaimišką duonos kepalą – Biržų dekanato atstovės Mirdza Mikoliūnienė ir Marytė Vaičekonienė.

Po šv. Mišių Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos atstovai perdavė pereinamąjį rožinį Pasvalio dekanato Joniškėlio parapijos atstovams. Jį perėmė kun. Virginijus Liuima, būsimasis Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos klebonas, šios parapijos Gyvojo rožinio būrelių vadovai, jaunimas bei Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio draugijos vadovai. Ten 2018 metais numatoma rengti XIV Gyvojo rožinio draugijos kongresą.

Pabaigoje bažnyčios šventoriuje buvo pasodintas atminimo medelis.

Parkelyje šalia šventoriaus vyko agapė. Jos metu maldininkai vaišinosi savo pačių atsineštomis gėrybėmis, su įvairių dekanatų Gyvojo Rožinio maldininkais bendravo  Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas OFM, vyskupas emeritas J. Kauneckas bei Biržų dekanas kun. Algis Neverauskas. Linksmino Biržų kolektyvas „Saulala“.

Laimingi ir dvasiškai pasistiprinę maldininkai grįžo į savo namus.

Vlada Čirvinskienė,
Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio draugijos vadovė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija