2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Kraštiečių šventė ir Porciunkulės atlaidai

Panevėžio vyskupas emeritas
Jonas Kauneckas ir klebonas
kan. Stanislovas Krumpliauskas
su svečiais ir parapijiečiais

ANTALIEPTĖ. Rugpjūčio 6-ąją čia vykusi kraštiečių šventė prasidėjo naujausios rašytojo Vytauto Indrašiaus knygos „Gutaučių piliakalnio papėdėje“ pristatymu Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Jis buvo papildytas Antalieptės bibliotekos parengta šio autoriaus knygų paroda. Tad naujos, septynioliktos autoriaus knygos sutiktuves renginio vedėja Aušra Mieželytė-Bukienė pradėjo pasakojimu apie anksčiau skaitytojus pasiekusius V. Indrašiaus darbus. Plačiau kalbėta apie knygą „Gutaučių piliakalnio papėdėje“. V. Indrašius dėkojo visiems prisidėjusiems prie jos išleidimo ,,už išsaugotą meilę savo gimtinei, pagarbą jos žmonėms ir šviesiam jų atminimui, gimtinę mylintiems ir jos istorinį paveldą saugantiems mecenatams bei tiems, kurie aukojo savo profesines žinias, talentą ir laisvalaikį, ruošdami šią knygą spaudai“. Autorių sveikino ir savo mintimis dalinosi UAB „Utenos Indra“ leidyklos-spaustuvės Pardavimų skyriaus vadovė Audronė Jurelytė kalbėjo, kad knygoje aprašyti didingo Gutaučių piliakalnio papėdėje išsidėstę Gutaučių, Drūsenų kaimai bei Moniškio viensėdis prasmingai papildo Piliakalnių metų renginius. Rašytoją sveikino antalieptiškis medžio drožėjas Pranas Savickas, kuris savo darbais apdovanojo ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos narę Stasę Goštautienę, Moniką Krogelevičienę ir kitus šventės dalyvius.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Šv. Lauryno atlaidai

Grupelė Šv. Lauryno atlaidų
dalyvių prie Lurdo
ir kan. Nikodemo Kasperiūno kapo

SKAPIŠKIS. Rugpjūčio 13 dieną Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijoje švęsti Šv. Lauryno atlaidai. Maldininkus pasitiko seniūnijos pastangomis (seniūną pavaduoja Regina Beleckienė) ir naujojo klebono kun. Alberto Kasperavičiaus rūpesčiu gražiai sutvarkytas šventorius, gyvomis gėlėmis bei vainikais išpuošta bažnyčia. Seniai Skapiškio bažnyčia nematė tokios maldininkų gausos: tai puikiausiai paliudijo po šv. Mišių vykusi procesija: dar ne visi buvo išėję iš bažnyčios, kai į ją jau reikėjo grįžti.

Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė klebonas kun. A. Kasperavičius. Jis visai neseniai paskirtas Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonu ir aptarnaus Panemunio Švč. Trejybės bei Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijas. Gaila, kad 2019 metais 200 metų jubiliejų minėsianti vienuolių dominikonų Skapiškyje pastatyta Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia neturi nuolatinio kunigo, bet parapijiečiai džiaugdamiesi naujo klebono kun. A. Kasperavičiaus dėmesingumu, nuoširdumu ir paprastumu, tikisi, kad Skapiškis klebonui taps svarbus. Šv. Mišiose giedojo iš Pandėlio atvykę choristai, vadovaujami vargonininkės Astos Davolienės, įsijungė ir keli skapiškėnai – tikimasi, kad ateityje jų skaičius augs. Pamoksle kun. A. Kasperavičius kalbėjo apie išvakarėse praūžusią gamtos stichiją, gražiai susiedamas su skaitiniuose (pirmąjį skaitinį perskaitė s. Dalia Liutkevičiūtė PAMI, antrąjį – s. Elija Rudinskaitė CSC) paminėta audra. Pamokslininkas kalbėjo apie diakono Lauryno uolumą, jo rūpestį, dėmesį ir pagalbą vargšams. Pabaigoje klebonas nuoširdžiai dėkojo seniūnijai ir visiems talkininkams, padėjusiems tvarkyti šventorių, puošusiems bažnyčią. Dėkojo Elenutei Stuokienei už išaugintus ir atlaidams padovanotus kardelius (jais išpuošta visa šventovė), dėkojo ir „jungtiniam“ Pandėlio ir Skapiškio chorui.


Kaišiadorių vyskupijoje

Alytaus dekanate

Per Šv. Jokūbo atlaidus pagerbė monsinjoro titulu įvertintą kleboną

Šv. Mišios. Iš kairės:
kun. Remigijus Butkevičius
ir mons. Stanislovas Stankevičius

ALOVĖ. Liepos 30-ąją Šv. Jokūbo atlaidų šventėje Švč. Trejybės bažnyčioje gausiai susirinkusiai tikinčiųjų bendruomenei šv. Mišias aukojo trys kunigai: koncelebracijai vadovavęs klebonas monsinjoras Stanislovas Stankevičius, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapelionato kapelionas Remigijus Butkevičius ir Alytaus įgulos kapelionas Saulius Kasmauskas. Šv. Mišios aukotos pagerbiant Palaimintąjį Teofilį Matulionį, dėkojant Dievui, popiežiui Pranciškui, Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui už suteiktą monsinjoro titulą Alovės ir Ryliškių parapijų klebonui St. Stankevičiui. Raštą, liudijantį apie šio titulo suteikimą, perskaitė kapelionas kun. R. Butkevičius (jis padėjo organizuoti šventę), paaiškindamas, kad dabar į gerbiamą kleboną galėsime kreiptis – Jūsų Prakilnybe (monsinjore). Mons. St. Stankevičių sveikino garbūs svečiai, Alovės mokyklos bendruomenės nariai, parapijiečiai iš Alovės, Ryliškių ir aplinkinių vietovių.


Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Žolinės aidai

Šventoriuje prie kryžiaus
stalinizmo aukoms atminti

NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS. Kai vasara žmonių džiaugsmui dalija paskutiniąsias savo dienas, Bažnyčia švenčia Marijos Ėmimo į Dangų atlaidus – Žolinę. Biržų rajone ši iškilmė ypatingai švenčiama Vabalninke ir Nemunėlio Radviliškyje. Pastarojo miestelio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje tituliniai atlaidai kasmet sutraukia minią žmonių. Šiemet šventė tarsi padvigubėjo, nes šventoriuje pastatytas kryžius stalinizmo aukoms atminti, ir per Žolinės iškilmes buvo pašventintas.

Tikintieji rinkosi į bažnyčią maldai ir apmąstymui prie Švč. Sakramento. Adoracijos metu sukalbėtas Mergelės Marijos garbei skirtas Rožinis, prašant Jos užtarimo ir malonių pas Dievą. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė kun. Ernestas Želvys. Jo rūpesčiu visuomet Žolinės atlaidai šioje šventovėje tampa ypatingi – tiek liturgija, tiek visais kitais elementais. Pilnutėlė maldininkų bažnyčia išties skyrė daug maldų Marijai, po šv. Mišių dar drauge su kunigais giedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją, pavedė save ir savo reikalus Jos globai, kreipėsi į Ją gilioje maldoje. Tuomet su pasitikėjimu ir viltimi, pakilę nuo altoriaus, kunigas bei tikintieji leidosi į iškilmingą procesiją aplink bažnyčią su Švč. Sakramentu. Visų rankose pašventinti žolynai – nueinančios vasaros grožio ir artėjančio rudens derliaus simbolis, palaimintas Dievo. Skambiomis sakralinėmis giesmėmis visus džiugino Ieva Morkūnaitė su savo mergaitėmis iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios.


Vilniaus arkivyskupijoje

Trakų dekanate

Žolinė švęsta gatvėse eisenoje su paveikslu, gaudžiant orkestro garsams

Žolinės procesija su Dievo
Motinos, Lietuvos Globėjos,
paveikslu Trakų gatvėmis

TRAKAI. Rugpjūčio 15 dieną Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija Žolinės iškilmę šventė ypatingu būdu. Jau septintus metus iš eilės miesto gatvėmis, dalyvaujant parapijos bendruomenės nariams bei gausiam piligrimų būriui, buvo nešamas gėlių žiedlapiais išpuoštas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas. Džiugią nuotaiką ir eisenos ritmą palaikė Hyžne miesto savanoriškosios priešgaisrinės tarnybos pučiamųjų orkestras, atvykęs pasveikinti Trakų Dievo Motiną, Lietuvos Globėją, net iš kaimyninės Lenkijos.

Iškilmė prasidėjo 10 val. šv. Mišiomis, kurias lenkų kalba aukojo kun. Mindaugas Bernotavičius. Pasibaigus šv. Mišioms lenkų ir lietuvių bendruomenės kartu su piligrimais išsirikiavo paskui Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslą į Žolinės procesiją ir žengdamos Trakų miesto gatvėmis liudijo savo tikėjimą ir meilę Švč. Mergelei Marijai. Pasibaigus procesijai, 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios lietuvių kalba. Joms vadovavo kun. M. Bernotavičius, koncelebravo kun. br. Severinas Arminas Holocheris OFM iš Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimieros provincijos Kryžių kalno vienuolyno ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios emeritas mons. Vytautas Rūkas.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Žolinė su malda, poezija ir senjorų šokiais

Šokėjai

ARIOGALA. Su šviesia nuotaika Žolinę šventė Šv. arkangelo Mykolo parapijos tikintieji. Saulės spindulių nutviekstomis Ariogalos miesto gatvėmis būreliai žmonių su margaspalvių gėlių puokštėmis rinkosi į parapijos šventovę. O šalia bažnyčios esančioje Taurupio gatvėje nutįso ilgos lengvųjų automobilių eilės. Parapijiečiai ir svečiai atvyko į tradicinę ir iškilmingą šventę, paskleisdami nuostabų lauko gėlių aromatą. Šventoriuje susitiko giminės, artimieji, iš toliau atvykę buvę kaimynai, pažįstami... Išsakyta daug šiltų sveikinimų, linkėjimų, prisiminimų, o kaimo žmonės vieni kitiems linkėjo gero ir gausaus derliaus. Visi džiaugėsi, kad gražiausia vasaros šventė vyksta po giedru, saulėtu dangumi. Bažnyčioje skambėjo giesmės Švč. Marijos garbei. Prieš Šv. Mišias kun. Gintautas Jankauskas kalbėjo: „Žolinė yra tuo vasaros laiku, kai visa gamta žydi, vešliai bręsta, ir atrodo, jog bažnyčioje susirenkame pagerbti žoles, medžius ir kitus augalus. Ši tradicija kilo iš krikščioniškojo tikėjimo, kuris turi daug svarbesnę reikšmę – pagerbdami Švč. Mergelę Mariją mes dėkojame Dievui už sukurtą pasaulį, už tai, ką dabar turime“.


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Žolinė: šventoriaus puošimas, žolynų puokštės, maldos, koncertas, šiupinys ir arbata

Su dovanomis prie
renginio vedėjos stalo

KĖDAINIAI. Žolinės išvakarėse Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje rinkosi Marijos legiono moterys su krepšeliais žolynų, surinktų pievose ir savo daržuose. Vienos darė Žolinės puokšteles, kitos gražino šventorių. Į puokšteles moterys dėjo įvairiausių augalėlių. Daugiausia jų buvo vaistiniai – medetkos, raudonėliai, nasturtos, šalavijai, bazilikai, ramunėlės ir prinokusių javų varpos bei linai. Padarytos puokštelės stebino augalėlių gausa ir savo spalvine gama.

Kitą dieną Žolinės iškilmės šv. Mišias aukojo klebonas kun. Artūras Stanevičius. Visuotinėje maldoje melstasi už Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) narius ir jų vadovus bei Kėdainių, Raseinių ir Prienų meno kolektyvų narius ir jų vadovus, prašant Viešpaties Dievo visiems sveikatos, sėkmės darbuose ir kūrybinėje veikloje, dėkojant Dievui už neįgaliųjų galimybę kurti, dalyvauti kūrybinėje, visuomeninėje veikloje, gyventi visavertį, motyvuotą gyvenimą. Atnašauti žolynai ir duona. Pašventinti žolynai ir naujasis derlius.


Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Bažnyčioje – svečių iš Sankt Perterburgo koncertas

Baltijos muzikos akademijos orkestras
ir jo dirigentas Aleksejus
Vasiljevas Kavarsko bažnyčioje
Pagal www.kavarskobaznycia.lt

KAVARSKAS. Rugpjūčio 20 dieną Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko „Sankt Perterburg“ klubo 10-mečio koncertas. Šventėje dalyvavo Baltijos muzikos akademijos orkestras ir jo dirigentas Aleksejus Vasiljevas, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės moterų vokalinis ansamblis „Guostė“ ir jo meno vadovė Gabrielė Rastenytė-Mališauskienė. Kavarsko parapijiečiai dėkoja Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės pirmininkui prof. Gintautui Želviui ir visiems jos nariams už šį koncertą. Dėkoja ir visiems rėmėjams, prisidėjusiems prie šio orkestro atvykimo ir priėmimo, svečiams, gausiai susirinkusiems į šventinį renginį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija