2017 m. rugsėjo 22 d.
Nr. 36 (2253)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vyskupas Kęstutis Kėvalas – Telšių vyskupijos ordinaras

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Telšių vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ
Edvino Bružo nuotrauka

Popiežius Pranciškus patenkino vyskupo Jono Borutos SJ įteiktą prašymą jį atleisti iš pastoracinio vadovavimo Telšių vyskupijai. Telšių vyskupo ordinaro pareigas perima vysk. Kęstutis Kėvalas, iki šiol buvęs vyskupijos koadjutorius. Šventojo Tėvo sprendimas paskelbtas pirmadienio, rugsėjo 18 dienos, vidudienį, Vatikane ir Telšių vyskupijoje, Lietuvoje.

Naujasis vyskupijos ordinaras, 45-erių K.Kėvalas kunigu konsekruotas 2000 m. birželio 29 d. Jis yra tarnavęs Kauno Arkikatedroje, ėjęs konfesarijaus pareigas Kunigų seminarijoje, dirbęs „Marijos radijo“ programų direktoriumi. Vysk. K. Kėvalas 2012 metų rugsėjį paskirtas Kauno vyskupu augziliaru, o konsekruotas tų pačių metų lapkritį. Šiemet, balandžio 20 dieną, popiežius Pranciškus jį paskyrė Telšių vyskupijos koadjutoriumi.

Telšių vyskupas emeritas J. Boruta SJ yra gimęs 1944 m. spalio 11 d. Kaune, todėl 75-erių metų amžiaus, kai vyskupai ordinarai privalo atsistatydinti, jam dar trūko dvejų metų. Kunigu jis slapta įšventintas 1982 m. rugpjūčio 5 d. Skaistgiryje. Kunigo tarnystę pradėjo 1982 metais slapta paskirtas į Ukrainos Chmelnickio srities katalikų parapiją, tačiau po mėnesio KGB įsakė iš ten išvykti. 1982–1989 metais neviešai talkino Kybartų (Vilkaviškio r.), Valkininkų (Varėnos r.) ir Viduklės (Raseinių r.) klebonams. 1989–1990 metais ėjo vikaro pareigas Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje,1990 metais paskirtas Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektoriumi. 1989–1997 metais – Lietuvos ir Latvijos Jėzuitų provincijos provincijolas. 1997 m. birželio 21 d. konsekruotas tituliniu Vulturaros vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo augziliaru. 2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II vysk. J. Borutą SJ paskyrė Telšių vyskupu. Sausio 20 dieną įvyko vyskupo J. Borutos SJ ingresas į Telšių vyskupijos Katedrą. Taigi Telšių vyskupijos ordinaro pareigas jis ėjo 15 metų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija