2017 m. spalio 06 d.
Nr. 38 (2255)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vyskupu nominuotas Telšių Katedros administratorius kun. Darius Trijonis

Vyskupas nominatas Darius Trijonis

Rugsėjo 29 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo Telšių Katedros administratorių teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą.

Darius Trijonis gimė 1973 m. balandžio 21 d. Telšiuose, praktikuojančių katalikų šeimoje. 1980 metais pradėjo lankyti Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą, o 1990 metais, Telšiuose atvėrus duris pirmajai Lietuvoje katalikiškai mokyklai, mokėsi jos dvyliktoje klasėje. 1991 metais įstojo į Telšių kunigų seminariją ir baigė 1996 metais. Tiek katalikiškoje mokykloje, tiek seminarijoje ypatingą įtaką jaunuolio dvasinei formacijai darė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kuris tuo metu buvo seminarijos dvasios tėvas ir mokyklos kapelionas.

1996 m. gegužės 25 d. Telšių vyskupas Antanas Vaičius pašventino Darių Trijonį diakonu ir išsiuntė į pastoracinę praktiką Palangoje. Čia diakonas padėjo klebonui sielovadoje, įsitraukė į darbą su parapijos ateitininkais, dėstė tikybą visose trijose Palangos mokyklose. 1997 m. gegužės 18 d. D. Trijonis pašventintas kunigu ir išsiųstas studijuoti teologijos į Romą. 1999 metais, baigęs studijas Romos Popiežiškajame Laterano universitete, įgijo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį.

Grįžęs į Lietuvą kun. D. Trijonis tapo Telšių kunigų seminarijos prefektu, trejus metus darbavosi kaip klierikų ugdytojas ir dėstytojas. Seminarijoje dėstė bendrąją pastoracinę teologiją, šeimos ir santuokos pastoracinę teologiją, ekumeninę teologiją, pažinimo filosofiją ir metafiziką.

2002 metais išvyko tęsti teologijos studijų į Romą. Popiežiškojoje Šv. Alfonso moralinės teologijos akademijoje pradėjo doktorantūros studijas. Kartu talkino Romos Švenčiausiojo Veido parapijos sielovadoje. 2006 metais apgynė daktaro disertaciją moralės teologijos srityje „Solidarumas su imigrantais. Etinis-pastoracinis aspektas. Lietuvos situacijos analizė, remiantis Katalikų Bažnyčios mokymu“.

2006 metų pradžioje grįžęs į Lietuvą kunigas ėjo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas ir dėstė. Iki šiol šioje seminarijoje dėsto bendrąją ir specialiąją moralinę teologiją. 2007 metais paskirtas rezidentu Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijoje. Taip pat dėstė Klaipėdos universitete. 2008–2012 metais tarnavo Klaipėdos r. Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonu, rūpinosi bendruomenės telkimu ir bažnyčios statyba Slengiuose.

2012–2015 metais dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje generalinio sekretoriaus pavaduotoju, buvo leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos narys. Talkino Vilniaus Arkikatedros sielovadinėje veikloje. 2013–2014 metais Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė bendrąją moralės teologiją.

2015 metais grįžo į Telšių vyskupiją ir buvo paskirtas Telšių Šv. Antano Paduviečio (Katedros) parapijos administratoriumi. 2017 metų liepą taip pat paskirtas Telšių vyskupijos kurijos ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ekonomu.

Vyskupu nominuotas D. Trijonis kalba italų, vokiečių, rusų kalbomis, turi anglų kalbos pradmenis. Nuo 2000 iki 2010 metų organizuodavo piligrimines keliones į Europos šventoves. Kun. D. Trijoniui yra tekę padėti tiek Vokietijos, tiek Italijos tikinčiųjų pastoracijoje. Jis yra susipažinęs su lietuvių išeivių sielovada, lankė tikinčiųjų bendruomenes Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje, Suomijoje.

Vilniaus arkivyskupijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija