2017 m. spalio 06 d.
Nr. 38 (2255)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimas

LLKS Prezidiumo pirmininkas d. plk.
Jonas Čeponis, Vietinės rinktinės
vadas d. kpt. Jeronimas Kraulys,
LLKS štabo viršininkas d. mjr. Vytautas
Balsys, buvęs Seimo narys Rytas
Kupčinskas ir LLKS štabo narys
d. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas

Rugsėjo 23 dieną Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje įvyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) suvažiavimas. Jame dalyvavo buvę Lietuvos partizanai, jų rėmėjai, laisvės kovų dalyviai ir svečių būrys. Salė pasipuošė atkurtų partizanų apygardų vėliavomis. Suvažiavimas pradėtas žuvusių dėl Lietuvos laisvės bei mūsų dienomis išėjusių į Viešpaties namus buvusių Laisvės kovotojų atminimo pagerbimu, Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektoriaus, Kauno įgulos kariuomenės kapeliono, kun. mjr. Tomo Karklio malda ir Lietuvos himnu. Jaunųjų šaulių grupė iškilmingai išnešė gėlių puokštes padėti prie Nežinomo kareivio kapo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje ir prie Laisvės kovotojų Motinos paminklo miesto Senosiose kapinėse.

Pagrindinė suvažiavimo tema – LLKS įstatų papildymas, naujos Tarybos išrinkimas ir a.a. mons. Alfonso Svarinsko iniciatyva pradėto statyti Kryžkalnyje paminklo Lietuvos partizanams ateitis ir įgaliojimo suteikimas Raseinių savivaldybei jį užbaigti. Apie tai pranešimą padarė fizinę negalią turintis, bet visada pasižymintis guviu mąstymu ir stipria dvasia LLKS prezidiumo pirmininkas dim. plk. Jonas Čeponis. Suvažiavimui pirmininkauti buvo išrinkti d. mjr. Vytautas Balsys ir dim. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas. Gražiais žodžiais suvažiavimą sveikino buvę Seimo nariai Rytas Kupčinskas ir Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė. Diskusijoje dalyvavo atkurtos Prisikėlimo apygardos vadas publicistas Juozas Mocius, LLKS štabo viršininkas Vytautas Balsys, atkurtos Vietinės rinktinės vadas Jeronimas Kraulys, atkurtos Lietuvos laisvės armijos atstovė Irena Montvydaitė, suvažiavimo dalyviai Giedrius Gataveckas, Romas Karbauskas, Zenonas Rakauskas, Pranas Kavaliauskas ir kiti. Suvažiavimo dalyviai pritarė pasiūlymui operatyviai užbaigti statomą Kryžkalnio paminklą, suteikiant atitinkamą įgaliojimą Raseinių savivaldybei, siūlomiems LLKS nuostatų papildymams. Išrinkta nauja LLKS Taryba: Vytautas Balsys, Algis Čeponis, Saulius Čiarna, Giedrius Gataveckas, Angelė Jakavonytė ir Zigmas Tamakauskas.

Suvažiavimo dalyviai siūlė kreiptis į LR Vyriausybę, kad ji dėtų pastangas išsaugoti ir tvarkyti pastatytus paminklus – memorialus, žyminčius kovų vietas su sovietiniu okupantu ir žuvusių Laisvės kovotojų atminimą. Zigmas Tamakauskas pateikė Nutarimo projektą, adresuotą LR Prezidentei, LR Seimo Pirmininkui, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto vadovui bei LR Vyriausybei „Dėl vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektų“, pritariantį LRS narių Audroniaus Ažubalio, Lauryno Kasčiūno, Stasio Šedbaro ir kitų pasiūlytam variantui. Projektas priimtas vienbalsiai.

Suvažiavimas baigtas išnešamų vėliavų pagerbimu, prasmingu palinkėjimu, nuoširdžiais pokalbiais, pasivaišinimu kareiviška koše bei arbata.

Zigmas Tamakauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija