2017 m. spalio 06 d.
Nr. 38 (2255)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Dvi Pelesos saulės

Kunigai Elijas Anatolijus Markauskas
ir Leonas Ladyšius klausosi koncerto
Pelesos lietuviškoje vidurinėje mokykloje
Marijos Šaknienės nuotraukos

Pelesos parapijiečiai šv. Mišiose

Gervėčių parapijos klebonas kun. Elijas
Anatolijus Markauskas aukoja šv. Mišias

Lietuvišką Pelesos mokyklą ir Pelesos Šv. Lino bažnyčią žmonės vadina skaisčiomis saulėmis ne vien todėl, kad jos stovi šalia viena kitos, bet kad ir likimai jų panašūs. Lietuvos etninių žemių dukros patyrė vienodai skausmų, vargų, pažeminimo. Dabar jos abi kuria krašto vaikams šviesesnę ateitį. Jų tėvų ir protėvių kova saugant lietuvybę neištirpo laiko bėgsme. Ji sutelkė ne tik Pelesos, bet ir kitų lietuviškų kaimų gyventojus.

Lietuvių ginta, statyta ir mylima bažnyčia

Pietiniame Dzūkijos etnokultūrinio regiono pakraštyje, atokiau nuo Pelesos (Pervažos) upelio, spindi darbščių ir tvarkingų lietuvių kaimas. Likimas lėmė jam kaip ir gretimiems lietuviškiems kaimams nelengvą dalią – atskyrė nuo motinos Lietuvos. Daug teko iškentėti valdant carinei Rusijai. 1912 metais Rodūnios bažnyčioje buvo uždraustos lietuviškos pamaldos. O tuo metu pelesiškiai ir kiti lietuviškų kaimų katalikai priklausė Rodūnios parapijai. Tad 1917 metais gyventojai pasistatė naują medinę bažnytėlę. O 1926 metais specialiu Vilniaus arkivyskupo Jurgio Matulaičio dekretu buvo įsteigta lietuviška Pelesos lietuvių parapija. Lenkijos okupantai uždraudė lietuviškas pamaldas. Tada lietuviai su kitų kaimų gyventojais pasistatė naują akmenų mūro bažnyčią. Bet ji nepatiko sovietiniams okupantams. Jie 1952 metais bažnyčią uždarė, o vėliau ir išniekino – nugriovė bokštą, pavertė kolchozo trąšų sandėliu. Atkūrus Lietuvai nepriklausomybę, Pelesos lietuviai bažnyčią atstatė, atnaujino. Šiame kilniame darbe daug nuveikė iš Pelesos krašto kilęs šviesuolis, žinomas kultūros veikėjas Izidorius Šimelionis ir visą gyvenimą kovoms už lietuvybę pašventusi Marija Kruopienė. Jų vardai aukso raidėmis įrašyti į Pelesos istoriją. Vyresni ir jaunesni Pelesos gyventojai su pagarba taria ir Vilniaus arkivyskupo Julijono Steponavičiaus vardą. Šis, beje, Gervėčių parapijos Miciūnų kaimo lietuvis, 1989 m. rugsėjo 23 d. Pelesos bažnyčią pašventino ir atvėrė naujam gyvenimui. Ilgus metus joje dirbo iš Lietuvos atvykęs kunigas Kastytis Krikščiukaitis.

Šv. Lino atlaidai

Jau nemažai metų, kai Pelesoje švenčiami Šv. Lino atlaidai. Šiemet rugsėjo 23 dieną vyko jau tradicine tapusi ši šventė. Susirinko parapijiečiai, aplinkinių kaimų lietuviai. Atvyko svečių iš Vilniaus. Šv. Mišias aukojo buvęs Pelesos klebonas kun. Elijas Markauskas, dabar paskirtas Gervėčių (Astravo r.) parapijos klebonu.

Naujasis Pelesos parapijai paskirtas kun. Leonas Ladyšius – pelesiškis, bet dėl įvairių aplinkybių primiršęs taisyklingą lietuvių kalbą dar nedrįso šv. Mišių aukoti lietuvių kalba ir paprašė tai padaryti kun. E. Markauską, kuris pasakė turiningą pamokslą, susietą su švento Lino asmenybe ir mūsų dienų gyvenimu. Pakalbintas kun. L. Ladyšius pažadėjo išmokti lietuvių kalbą, kuri jam sava ir brangi. Prisiminė mamą, kurios akivaizdoje buvo susprogdintas Pelesos bažnyčios bokštas. Ji tuo metu buvo nėščia ir pažadėjo Aukščiausiajam, kad, jei gims sūnus, išaugins jį kunigu. Taip ir atsitiko. Kunigas Leonas studijavo Rygoje, dirbo kitataučių parapijose, o Pelesos šviesuolė Marija Kruopienė nuolat primindavo, kad būtina puikiai išmokti lietuvių kalbą. Kaip tik dabar jam jos stinga. Tikisi, kad mokykla, joje dirbantis lietuvių kalbos mokytojas padės tai padaryti.

Mokyklos šviesa

Po pamaldų bažnyčioje visi patraukė į mokyklą Tai jau tapo įprasta. Nuotaikingas mokyklos koncertas, trumpi svečių pasisakymai pratęsė šventę. Malonu, kad daug kančių patyrusi lietuvių mokykla bendrauja su Bažnyčia. Kovos dėl lietuviškos mokyklos truko daug metų. Ir dabar tik Lietuvos švietimo ministerijos išlaikoma mokymo įstaiga moko ir ugdo Pelesos ir apylinkių kaimų vaikus. Šiuo metu mokykloje yra 101 mokinys. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse – daugiau kaip dvidešimt vaikų. Juos mokyklai rengia pedagogės, dalyvaujančios lietuviškame ansamblyje.

Mokykloje vykęs koncertas liudijo, kokia brangi mokiniams ir jų mokytojams lietuvių kalba, Lietuva.

Atsisveikindami su Pelesa, linkėjome, kad niekada neužgestų skaidri dviejų saulių – lietuviškos bažnyčios ir mokyklos – šviesa ir šiluma. Tegu jos gaubia ir saugo senosios Lietuvos žmones.

Bernardas Šaknys,
Lietuvos žurnalistų draugijos narys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija