2017 m. spalio 06 d.
Nr. 38 (2255)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Įamžino 46 metus parapijoje dirbusį kunigą

Kun. Vytautas Vincas Radzevičius
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

KAIRIAI. Rugsėjo 24-ąją, sekmadienį, pilnutėlėje Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčioje, buvo švenčiami tituliniai atlaidai. Kartu buvo meldžiamasi už 46 metus šioje bažnyčioje dirbusį kunigą tremtinį Vytautą Vincą Radzevičių (1922 06 06–1945 04 29–2000 01 18). Šv. Mišių aukai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, pamokslą sakė Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas. Šalia altoriaus buvo patalpintas kunigo Vinco Vytauto Radzevičiaus portretas ir keli jo asmeniniai daiktai, parsivežti iš Sibiro. Giedojo „Sandoros“ mokyklos mokinių choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Pamokslininkas išryškino Dievo gailestingumo reikšmę žmogaus gyvenime, skatino visus būti gailestingus vieni kitiems, turėti labai plačias ir mylinčias širdis, būti atlaidžius vieni kitiems, priimti vieniems kitus ir labai mylėti. Kun. V. Vaišvilas pamokslą užbaigė citata iš šv. apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams „Himnas meilei“: „Ir jei išdalinčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, – nieko neturėčiau“. Po šv. Mišių tikintieji dalyvavo Švč. Sakramento procesijoje aplink bažnyčią.


Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Melsti arkangelo Mykolo užtarimo, tikėjimą liudyti gyvenimu ir darbais

Šv. Mišių auka. Iš kairės: dekanas
kun. Algis Neverauskas, nuncijus
arkiv. Pedras Lopesas Kvintana,
kun. Mindaugas Šlaustas
ir vikaras kun. Ernestas Želvys

BIRŽAI. Pirmasis spalio sekmadienis buvo neeilinis tikintiesiems, susirinkusiems į Šv. arkangelo Mykolo atlaidus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Parapijos kunigų pakviestas, į Biržus atvyko nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana). Dar gerokai prieš šv. Mišias Gyvojo rožinio draugijos narės kalbėjo rožinį, o tikintieji lūkuriavo lauke, norėdami šį garbingą svečią – Popiežiaus pasiuntinį – pasitikti bažnyčios šventoriuje. Ypač jaudinosi jaunosios gėlių barstytojos, pirmą kartą dalyvausiančios tokioje iškilmėje.

Šv. Mišių aukai vadovavo arkiv. P. Lopesas Kvintana, koncelebravo jo asmeninis sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas ir Biržų dekanas kun. Algis Neverauskas. Perdavęs Šventojo Tėvo palaiminimą ir pasidžiaugęs galimybe kartu su Biržų tikinčiaisiais švęsti Eucharistiją, arkivyskupas tikintiesiems kalbėjo, kad Šv. arkangelo Mykolo šventė visada turi būti džiaugsmo, dėkingumo ir paguodos priežastimi. Džiaugtis reikia, nes bendruomenė, kuri švenčia, gali vienytis ir iš naujo atrasti savo bendrystę.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Tituliniai atlaidai

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų)
bažnyčios choras Ariogalos bažnyčioje.
Priekyje centre – kun. dr. Kazimieras
Ambrasas, dešinėje – klebonas
kun. Gintautas Jankauskas

ARIOGALA. Rugsėjo 24 dieną Šv. arkangelo Mykolo parapijoje buvo švenčiami tituliniai bažnyčios atlaidai. Jie čia visada yra artimųjų, giminių, senų draugų susitikimų vieta. Klebonas kun. Gintautas Jankauskas pasirūpino, kad atlaiduose dalyvautų kunigas jėzuitas dr. Kazimieras Ambrasas, jau ne kartą lankęsis Ariogalos parapijoje. Jis aukojo Sumos šv. Mišias, pasakė pamokslus per Sumą ir Votyvą, vadovavo procesijai apie bažnyčią.

„Šventasis Mykolas, krikščionių gerbiamas kaip Bažnyčios globėjas ir gynėjas, buvo ir dangaus gydytojas, ankstyvosios krikščionių bendruomenės gerbiamas už stebuklingus išgydymus, padarytus jo užtarimu, – kalbėjo kun. K. Ambrasas SJ. – Ir šis numylėtasis arkangelas buvo vienas iš dangaus svečių, kurie atskleidė jaunai valstietei Žanai D‘Ark jos misiją išlaisvinant Prancūziją. Mykolas yra Dievo sąmonės, tikėjimo, gynybos, tobulumo ir valios įsikūnijimas“. Svečias sakė, kad Šv. arkangelo Mykolo atlaidai švenčiami 32 Lietuvos parapijose.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Didingoje bažnyčioje – iškilūs atlaidai

Klebonas kun. Antanas Gutkauskas
sveikina legionierę Zitą Auškalnienę.
Dešinėje – kun. Česlovas Degutis

RIETAVAS. Rugsėjo 24-ąją, sekmadienį, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje įvyko tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Jie prasidėjo Votyvos šv. Mišiomis. Jas aukojo dabartiniai šventovės kunigai: klebonas, Telšių vyskupijos „Carito“ direktorius Antanas Gutkauskas ir vikaras Tadas Šeputis. Homiliją pasakė buvęs klebonas kun. Česlovas Degutis, dabar dirbantis Švėkšnoje. Šis buvęs parapijos klebonas prieš 20 metų Rietave, netoli bažnyčios, įkūrė senelių globos namus, o pats 40 metų tarnauja įvairiose parapijose. Kun. Č. Degutį rietaviškiai pagerbė suvenyrais bei padėkomis. Atlaidų šv. Mišių metu buvo pasimelsta ir už naująjį Telšių vyskupijos ganytoją vyskupą Kęstutį Kėvalą, pagerbta 80-mečio sulaukusi Rietavo parapijos Marijos legiono narė Zita Auškalnienė bei parapijiečiai Snieguolė ir Vaidotas Šliogeriai, atšventę savo bendro gyvenimo 25-metį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija