2017 m. spalio 06 d.
Nr. 38 (2255)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Didingoje bažnyčioje – iškilūs atlaidai

Klebonas kun. Antanas Gutkauskas
sveikina legionierę Zitą Auškalnienę.
Dešinėje – kun. Česlovas Degutis

Atlaiduose dalyvavo Rietavo
meno mokyklos orkestras

Klebonas kun. Antanas
Gutkauskas šventina automobilius

RIETAVAS. Rugsėjo 24-ąją, sekmadienį, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje įvyko tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Jie prasidėjo Votyvos šv. Mišiomis. Jas aukojo dabartiniai šventovės kunigai: klebonas, Telšių vyskupijos „Carito“ direktorius Antanas Gutkauskas ir vikaras Tadas Šeputis. Homiliją pasakė buvęs klebonas kun. Česlovas Degutis, dabar dirbantis Švėkšnoje. Šis buvęs parapijos klebonas prieš 20 metų Rietave, netoli bažnyčios, įkūrė senelių globos namus, o pats 40 metų tarnauja įvairiose parapijose. Kun. Č. Degutį rietaviškiai pagerbė suvenyrais bei padėkomis. Atlaidų šv. Mišių metu buvo pasimelsta ir už naująjį Telšių vyskupijos ganytoją vyskupą Kęstutį Kėvalą, pagerbta 80-mečio sulaukusi Rietavo parapijos Marijos legiono narė Zita Auškalnienė bei parapijiečiai Snieguolė ir Vaidotas Šliogeriai, atšventę savo bendro gyvenimo 25-metį.

Garbė aukoti Sumos šv. Mišias teko pagarbos iš rietaviškių sulaukusiam kun. Č. Degučiui. Jis džiaugėsi, kad Viešpats leido kunigystei paskirti 40 metų ir per juos daug ką nuveikti Dievo ir Bažnyčios labui.

Pasibaigus atlaidams bažnyčioje įvyko sakralinės muzikos koncertas, kurį atliko Rietavo meno mokyklos muzikantai – pučiamųjų instrumentų orkestras. Atlaidų dalyvius pradžiugino atlaiduose giedojęs bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Juozo Barsteigos.

Tą dieną klebonas kun. A. Gutkauskas pašventino netoli bažnyčios stovėjusius automobilius. Pasibaigus atlaidams, senelių globos namuose įvykusioje agapėje pabendrauta prie vaišių stalo kartu su jų gyventojais. Jie su ašaromis akyse dėkojo gerbiamam kunigui Č. Degučiui už kadaise padovanotus namus senatvėje prsiglausti.

Rietaviškiai labai patenkinti ir dabartiniu klebonu kun. Antanu Gutkausku – darbščiu ir rūpestingu parapijiečių sielovadininku. Jo iniciatyva buvo renovuota ir atnaujinta gražioji bažnyčia.

Šventėje dalyvavo grupė svečių. Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, deda visas pastangas, kad mieste ir toliau būtų puoselėjamas grožis ir tvarka.

Pirmoji katalikų bažnyčia Rietave buvo pastatyta XV amžiaus pabaigoje ar XVI amžiaus pradžioje. Reformacijos laikais ją perėmė reformatai. 1721 metais buvo pastatyta nauja medinė bažnytėlė. 1853–1874 metais Rietavo valdytojai ir žemvaldžiai kunigaikščiai Oginskiai pastatė didžiulę mūrinę bažnyčią, kuri papuošė Rietavą ir dabar ji yra miesto pasididžiavimas. Ši šventovė yra neoromantiško („venecijietiško“) stiliaus su aukštai į padangę „šaunančiais“ bokštais ir aštuonkampiu kupolu virš transepto. Statybos planus šiai didingai šventovei paruošė architektas F. A. Stuleris iš Berlyno, o bažnyčios statybos darbus vykdė bei jų eigą prižiūrėjo garsus inžinierius Gansovskis. Tai buvo gražiausia bažnyčia visoje Žemaitijoje. Ir nors yra sakoma, kad turtuoliai ir visokie kunigaikščiai būdavę šykštūs, bet kultūriniams bei dvasiniams reikalams jie nešykštėdavo pinigų. Vien Rietavo bažnyčiai, kuri ir šiandieną tvirtai tebestovi, kunigaikščiai Oginskiai išleido apie pusę milijono rublių.

Drąsiai galima teigti, kad ši šventovė, puošianti Rietavą, yra istorinis bei meninis miesto šedevras! O kiek visokiausių itin meniškų skulptūrų, paveikslų šioje šventovėje išliko iš Oginskių laikų! Beje, miesto teisės ir herbas buvo suteiktos 1792 metais.

Taigi, jeigu kada važiuotumėte pro Rietavą, sustokite apžiūrėti šį puikų, dar gyvą praeitį menantį Žemaitijos didikų Oginskių gražintą bei puoselėtą miestelį.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija