2017 m. spalio 20 d.
Nr. 40 (2257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Angelai – mūsų saugotojai ir globėjai

Svečias Telšių vyskupo Vincento
Borisevičiaus seminarijos rektorius
kun. teol. dr. Ramūnas Norkus (antroje
eilėje antras iš dešinės), parapijos
kunigai Stanislovas Toleikis (antroje
eilėje trečias iš dešinės), Kęstutis
Vainorius (antroje eilėje dešinėje),
Donatas Žukauskas (trečioje eilėje
antras iš kairės), klebonas kan. Jonas
Paulauskas (trečioje eilėje dešinėje),
patarnautojai, procesijos dalyvės
mergaitės

GARGŽDAI. Rugsėjo 29 dieną yra minimi arkangelai šventieji Mykolas, Gabrielius ir Rapolas. Sekmadienį, spalio 1-ąją, Šv. arkangelo Mykolo parapija šventė titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus. Pamaldoms vadovavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus. Pamoksle jis išsamiai ir nuoširdžiai kalbėjo apie atlaidus, jų prasmę, arkangelus ir angelus. „Angelai yra Dievo sukurtos protingos dvasios, turinčios pareigas. Tai – Dievo pasiuntiniai. Kiekvienas žmogus turi savo globėją angelą sargą, Dvasių pasaulis egzistuoja realiai, yra ir piktosios dvasios. Žmogus laisvas apsispręsti, ką rinktis, tad svarbu nepamiršti savo globėjo angelo sargo, kreiptis į jį kasdienybėje“, – kalbėjo kunigas ir patarė maldose nepamiršti policijos darbuotojų, nes jie mums reikalingi, o jiems ypač reikalinga angelų sargų globa.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Atlaidai su dainomis

Klebono kan. dr. Algio Genučio
rūpesčiu restauruoti, kažkada
buvę vertingi, bet užmiršti Šv. Onos
ir Dievo Motinos paveikslai, kurie
po restauracijos papuošė bažnyčios
Lurdo Dievo Motinos navą

ŠILALĖ. Spalio 8-ąją, sekmadienį, į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią rinkęsi žmonės šventė Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidus. Votyvos šv. Mišias aukojo klebonas kan. dr. Algis Genutis, o Sumos šv. Mišias aukojo svečias, anksčiau Šilalėje dirbęs vikaru, o dabar Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios administratorius kun. Vaidotas Vitė. Darniai giedojo šios bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko, vyko procesija aplink bažnyčią.

Pasibaigus šv. Mišioms, klebono kan. A. Genučio dėka, padedant parapijos visuomeninėms organizacijoms, parapijos namuose vyko nuotaikinga agapė – nuoširdus pabendravimas prie suneštinių vaišių. Visus džiugino Traksėdžio kaimo kapela „Patkava“. Padainuota senovinių ir dabartinių lietuviškų dainų. Prisidėjusiems bei prisidedantiems prie parapijos veiklos išdalinti įvairūs apdovanojimai.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Mums reikia kertinio akmens

Kan. Egidijus Juravičius aukoja
šv. Mišias. Kairėje klūpo
kan. Vytautas Prajara
Autorės nuotrauka

KRYŽIAI. Diecezinė Kryžių šventovė (Metelių parapija) beveik visus metus džiugina maldininkus ne tik stebuklingo vandens, bet ir dvasinio šaltinio versme – gražiais atlaidais: pavasarį sukviečia Sekminių, vasarą – Šv. apaštalų Petro ir Povilo iškilmei, o rudenį minimos Švč. Mergelės Marijos Rožančinės vardinės. Taip spalio 8 dieną švenčiamus titulinius atlaidus pavadino šventovę aptarnaujantis Lazdijų dekanato dekanas, Metelių parapijos klebonas kan. Vytautas Prajara. Šis vardas jai buvo suteiktas 2000 metais tuometinio ordinaro vyskupo Juozo Žemaičio MIC, kuris konsekravo naująją koplyčią Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, titulu.

Atlaidus vedė Šventežerio parapijos klebonas g. kan. bažn. t. lic. Egidijus Juravičius. Homilijoje jis aiškino dienos Dievo Žodį, papildė jį mūsų dienų pavyzdžiais, liudijimais. Analizuodamas dienos skaitinį (Iz 5, 1–7), kur minima, jog vynuogynas davęs tik rūgštuoges, o ne saldžias uogų kekes (tai – Izraelio istorija), prisiminė jam žinomą atvejį. Šeimoje nusižudė sūnus, mirė tėvas. Tai – skaudūs gyvenimo įvykiai, kuriuos išgyventi labai sunku. Apie tą skaudų šeimos vaizdą kalbėjusi moteris teigė, nors materialiai ten visko pakako, bet šeimos gyvenime trūko Dievo. Ir šiandien mums labai reikia Dievo, nors dažnai visuomenė nori kunigo, tokio švento durnelio, kuris nieko nesakytų, kai nesilaikoma Dievo Įsakymų, gyvenama susidėjus, daromi abortai ir t.t. Dienos Evangelijoje minima, kaip Jėzus, pateikęs palyginimą apie akmenį, kurį statytojai atmetė, o jis tapo kertiniu akmeniu. Mums labai reikia to kertinio akmens...


Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Tituliniai atlaidai

BUKONYS. Spalio 1 dieną Šv. arkangelo Mykolo parapijoje švęsti Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Šv. Mišios prasidėjo procesija per miestelį su Švč. Sakramentu. Šv. Mišias aukojo prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, koncelebravo klebonas kun. Audrius Mikitiukas (nuotraukoje). Šv. Mišiose giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos „Viduramžių“ choras, vadovaujamas vargonininko E. Obrikio.

Šiemet šventė parapijiečiams buvo ypatinga, nes ką tik savomis rankomis jie atnaujino bažnytėlę. Šioje savanoriškoje talkoje dalyvavo gausus būrys Bukonių miestelio gyventojų, taip pat ir sesė Pranciška, kuri pati gyvena Bukonių miestelyje. Susitelkę žmonės atliko iš tiesų didelius darbus per gana trumpą laiką, suvienijo bendruomenę. Šv. Mišiose prisiekė parapijos pastoracinės tarybos nariai, kuriuos šiai tarnystei patvirtino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Šventėje buvo apstu nuoširdžios maldos, geros nuotaikos, muzikos, bendrystės ir vaišių. Pasveikinti parapijiečius ir kartu švęsti atlaidus atvyko Jonavos rajono meras Eugenijus Sabutis kartu su rajono savivaldybės tarybos nare Birute Gailiene, Seimo narys Rimantas Sinkevičius bei gausus būrys tikinčiųjų.


Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Didingai ir iškilmingai

Vyskupai Šeduvoje

ŠEDUVA. Spalio 1 dieną 12 valandą Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje prasidėjo Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė. Būtent Šeduvoje Palaimintasis Teofilius gyveno paskutiniuosius savo gyvenimo metus ir čia mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Per šv. Mišias kūrinį „Dievui ir Tėvynei“ (kompozitorius – Vilimas Malinauskas) giedojo Baisogalos kultūros centro mišrus choras (vadovė – Neringa Bernadickienė), Rozalimo moterų choras „Gaudulė“ (vadovė – Jūratė Skorupskienė), Šeduvos gimnazijos pučiamųjų orkestras (vadovas – Kęstutis Meškauskas), vargonais grojo Rasa Vaigauskaitė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija