2017 m. spalio 20 d.
Nr. 40 (2257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Angelai – mūsų saugotojai ir globėjai

Svečias Telšių vyskupo Vincento
Borisevičiaus seminarijos rektorius
kun. teol. dr. Ramūnas Norkus (antroje
eilėje antras iš dešinės), parapijos
kunigai Stanislovas Toleikis (antroje
eilėje trečias iš dešinės), Kęstutis
Vainorius (antroje eilėje dešinėje),
Donatas Žukauskas (trečioje eilėje
antras iš kairės), klebonas kan. Jonas
Paulauskas (trečioje eilėje dešinėje),
patarnautojai, procesijos dalyvės
mergaitės

GARGŽDAI. Rugsėjo 29 dieną yra minimi arkangelai šventieji Mykolas, Gabrielius ir Rapolas. Sekmadienį, spalio 1-ąją, Šv. arkangelo Mykolo parapija šventė titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus. Pamaldoms vadovavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus. Pamoksle jis išsamiai ir nuoširdžiai kalbėjo apie atlaidus, jų prasmę, arkangelus ir angelus. „Angelai yra Dievo sukurtos protingos dvasios, turinčios pareigas. Tai – Dievo pasiuntiniai. Kiekvienas žmogus turi savo globėją angelą sargą, Dvasių pasaulis egzistuoja realiai, yra ir piktosios dvasios. Žmogus laisvas apsispręsti, ką rinktis, tad svarbu nepamiršti savo globėjo angelo sargo, kreiptis į jį kasdienybėje“, – kalbėjo kunigas ir patarė maldose nepamiršti policijos darbuotojų, nes jie mums reikalingi, o jiems ypač reikalinga angelų sargų globa.

Šv. Mišiose bei Eucharistinės procesijos metu giedojo didysis parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio. Chorui akomponavo pučiamųjų kvartetas, atvykęs iš Klaipėdos, vadovaujamas Vidmanto Budreckio. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo svečias kunigas teol. dr. R. Norkus, koncelebravo parapijos vikarai kun. Kęstutis Vainorius ir kun. Stanislovas Toleikis. Po šv. Mišių vyko Eucharistinė procesija šventoriuje. Atlaiduose dalyvavo daug tikinčiųjų ir prapijos katalikiškų organizacijų. Mišių aukai iškilmingai atneštos prie altoriaus įvairios atnašos.

Po pamaldų svečias kun. teol. dr. R. Norkus džiaugėsi matydamas gausiai susirinkusius maldininkus, katalikiškų organizacijų atstovus, dėkojo parapijos klebonui dekanui kan. Jonui Paulauskui už pakvietimą dalyvauti atlaiduose. Parapijos klebonas dėkojo svečiui už šv. Mišių auką ir prasmingą įtaigų pamokslą. Parapijiečiai svečiui dėkojo gėlių žiedais, audringais plojimais. Didysis choras darnia giesme palinkėjo ilgiausių metų.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija