2017 m. spalio 27 d.
Nr. 41 (2258)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijos kunigų susirinkime – apie naujus darbus

Telšių vyskupijos kunigai, policijos
vadovai ir savivaldybių merai
su vyskupais Kęstučiu Kėvalu,
Jonu Boruta ir Linu Vodopjanovu

mons. Kęstutis Latoža
kvietė į Aušros Vartų atlaidus

Apie Bažnyčios ir Lietuvos
Policijos bendradarbiavimą
kalbėjo prel. Juozas Šiurys

Vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ
Klier. Sauliaus URBONO nuotraukos

Spalio 18 dieną Telšiuose vyko Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis formacijos susirinkimas. Susirinkusiuosius pasveikino ir rytmetinei bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas. Pradėdamas maldą jis, pasveikino kunigus ir iš Vilniaus atvykusius vyskupą emeritą Joną Borutą SJ bei Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios kleboną, Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčios rektorių mons. Kęstutį Latožą. Po bendros maldos įžvalgomis pasidalino vyskupas emeritas J. Boruta SJ. Jis kalbėjo apie dabarties realijas ir aktualijas, apie itin sparčiai besikeičiančią situaciją Lietuvoje ir visame pasaulyje, drąsino kunigus nebijoti sunkumų ir pastoracinių iššūkių, pasitikėti Dievo Apvaizda ir Jo vedimu bei veikimu Bažnyčioje. Kunigams vyskupas emeritas linkėjo ištvermės ir ryžto sekti Kristumi ir uoliai skelbti Evangeliją šių dienų pasaulyje.

Į šių metų Aušros Vartų atlaidus visus pakvietė, šios šventovės istoriją pristatė mons. K. Latoža. Jis kalbėjo apie šių metų atlaidų programą, kuri skirta dieviškosioms dorybėms pagilinti, ir kvietė visus atvykti, ypač lapkričio 16 dieną, skirtą Telšių vyskupijai. Lektorius išsamiai kalbėjo apie Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – paskelbtus metus ir Trakų šventovės tapimą Bazilika. Monsinjoras išryškino Fatimoje įvykusį Dievo Motinos Marijos apsireiškimų šimtmečio minėjimą ir kalbėjo apie svarbą melstis už taiką pasaulyje, o kunigus kvietė atvykti su grupelėmis ir į Aušros Vartus, ir į Trakų šventovę.

Klaipėdos dekanato dekanas kan. Vilius Viktoravičius pristatė žemaičių piligriminės kelionės į Romą ir Asyžių programą. Dėkodami Dievui už visas malones tikintieji iš Telšių vyskupijos lapkričio pirmojoje pusėje vyks į piligriminę kelionę užbaigti Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų šventimą. 230 asmenų vyks į šią kelionę iš įvairių parapijų. Romoje planuojama susitikti su popiežiumi Pranciškumi, bus aplankytos didžiosios Bazilikos ir kitos šventos vietos.

Apie Bažnyčios ir Lietuvos Policijos bendradarbiavimą kalbėjo ir įvairius bendrai vykdomus projektus pristatė Telšių regiono policijos kapelionas, Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys. Jis pasidžiaugė darnaus darbo procesais ir rezultatais, kvietė kunigus aktyviai įsijunti į projektų, tokių kaip „Saugus eismas keliuose“ ir kitų, vykdymą bei glaudų bendradarbiavimą.

Pabaigoje į susirinkusiuosius kreipėsi ir apie savo darbą su lietuviais Airijoje kalbėjo ten tautiečių sielovada besirūpinantis kun. Egidijus Arnašius.

Pabaigoje padėkos žodį tarė vysk. K. Kėvalas ir pakvietė kunigus pasirašyti knygoje apie Telšių vyskupiją, kuri su visų Telšių vyskupijos dvasininkų parašais bus nuvežta ir padovanota kaip padėkos ženklas popiežiui Pranciškui.

Paskui iškilmingoms 12 val. šv. Mišioms Telšių Katedroje vadovavo Telšių vyskupas K. Kėvalas, koncelebravo 15 metų šiai vyskupijai vadovavęs, dabar jau emeritas vysk. J. Boruta SJ, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir apie 100 Telšių vyskupijos kunigų. Šv. Mišių liturgijoje patarnavo diakonas ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Telšių Katedros didysis Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės. Šv. Mišiose dėkota Dievui už ilgametę ir uolią vyskupo J. Borutos SJ tarnystę Telšių vyskupijoje, melsta palaimos naujam ganytojui. Pamoksle vysk. K. Kėvalas priminė, jog spalio 18-oji Bažnyčios kalendoriuje yra ypatinga. Tai – šv. evangelisto Luko diena. Vyskupas kalbėjo apie jo užrašytą Evangeliją, uolumą vykdant Evangelijos skelbimo misiją ir paliktą žinią „Dievas gydo, Dievas ypač myli žmogų ir yra gailestingas“. Vyskupas lygino vysk. J. Borutą SJ su šv. Luku, nes buvęs Telšių vyskupijos ganytojas – mokslo žmogus, gilios įžvalgos ir tvirtos dvasios asmenybė, nuveikusi daugybę svarbių ir ypač vyskupijos gyvenime reikšmingų ir reikalingų darbų. Vysk. J. Boruta SJ pasižymi jautria ganytojo širdimi ir ypatingu uolumu, skelbiant Evangeliją. Buvo išsamiai pristatytas vyskupo emerito gyvenimas, įvardinti svarbiausi jo nuveikti darbai, nes, anot pamokslininko, reikėtų ilgų valandų, kad būtų galima aptarti viską, ką ši asmenybė yra nuveikusi mokslo srityje ir Katalikų Bažnyčios Lietuvoje gyvenime.

Po šv. Mišių padėkos žodžius už ilgametę tarnystę vysk. J. Borutai SJ išsakė, o naujajam ordinarui vysk. K. Kėvalui viso ko geriausio linkėjo didelis būrys garbių svečių, organizacijų atstovų. Sveikinimo žodžius išsakė ir atminimo ženklus įteikė Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, visų Telšių vyskupijos teritorijoje esančių miestų ir savivaldybių merų vardu sveikino Telšių meras Petras Kuizinas, dėkojo Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas OFM, už tarnystės metus dėkojo įvairių katalikiškų organizacijų ir bendruomenių nariai, Telšių katalikiškos krypties Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, Telšių Katedros choro choristai. Vysk. J. Borutai SJ visų Telšių vyskupijos kunigų vardu padėką išsakė vysk. K. Kėvalas. Visas iškilmes, kurias tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“, vainikavo skambus „Ilgiausių metų“.

Po iškilmių buvo padaryta visų dalyvių bendra nuotrauka, o pabaigoje vyko gražus bendravimas Telšių kunigų seminarijoje. Ten buvo surengti šventiniai pietūs.

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Klier. Sauliaus URBONO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija