2017 m. lapkričio 10 d.
Nr. 43 (2260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Įamžintas patarnavęs šv. Mišiose

Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje atidengta atminimo lenta kadenciją baigusiam Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui

Memorialinė lenta, įamžinanti
prezidentą Valdą Adamkų
Edvardo Šiugždos nuotraukos

Lapkričio 2-osios, Vėlinių dienos, popietę į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią gausiai rinkosi parapijos bendruomenė, sambūrio „Gerumo ąžuolas“ atstovai. Su nekantrumu laukta garbių svečių iš Vilniaus – kadenciją baigusio Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus ir Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio.

Šv. Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, „Gerumo ąžuolo“ dvasios vadovas, parapijos vikaras kun. Virginijus Dudonis, kun. Povilas Narijauskas, melstasi už prezidento V. Adamkaus šeimą, mirusius „Gerumo ąžuolo“ narius ir už visus mirusiuosius. Arkivyskupas šią Mirusiųjų pagerbimo dieną homilijoje sakė: „Mes turime priimti mirtį kaip Dievo gailestingumą. Kiekvieno siela ieško Dievo, ieško širdies pilnatvės ir viso to, ką mums gali duoti tik Dievas. Mes esame palaiminti, jei mokame gyventi pasitikėdami Viešpačiu“. Arkivyskupas kvietė susimąstyti, ar esame pasiruošę patekti į Dievo gailestingumo slėnį, kad susitiktume Viešpaties artumoje ir glėbyje.


Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai – 70 metų

Būrelis Eucharistinio Jėzaus
seserų su arkivyskupais Sigitu
Tamkevičiumi, Lionginu Virbalu
ir Kišiniovo vyskupu Antonu Koša

Spalio 28-ąją, šeštadienį, 12 val. šv. Mišiomis Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje prasidėjo Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos 70 metų jubiliejaus paminėjimas. Kongregacija įsteigta 1947 m. spalio 11 d. Kauno arkivyskupijoje. Pirmoji bendruomenė buvo suformuota Šiauliuose. Kongregacijos įkūrėjas – tėvas Pranciškus Masilionis SJ (1902 02 26–1927–1980 10 14). Sovietmečiu pogrindžio sąlygomis rizikuodamos laisve seserys eucharistietės katechizavo vaikus, jaunimą. Buvo įsteigusios Eucharistijos bičiulių sąjūdį ir ugdė jaunimą religine bei tautine dvasia. Jos aktyviai prisidėjo leidžiant ir platinant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, dėl to kai kurios yra patyrusios sovietinio KGB persekiojimą. Dar sovietmečiu seserys yra pradėjusios misijas Kazachstane, Moldovoje, Latvijoje. Vienuolijos dvasingumas šaknijasi Eucharistijos slėpinyje.


Paminėjo kunigo mirties metines

Šv. Mišias Sidabravo
bažnyčioje aukojo trys
vyskupai ir keli kunigai

Spalio 14 dieną Sidabrave paminėtas prieš 37 metus miręs kunigas vienuolis jėzuitas Pranciškus Masilionis. Šv. Mišias aukojo trys vyskupai – Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas – ir šeši kunigai. Pamokslą sakė vysk. Jonas Kauneckas. Šv. Mišių metu giedojo Sidabravo bažnyčios choras (vadovas – Eugenijus Janeliūnas). Žmonių pilnutėlėje, švara ir grožiu spindinčioje Švč. Trejybės bažnytėlėje skambėjo giesmė „Radau bičiulį didį“ pagal kun. P. Masilionio parašytus žodžius. Kas gali būti iškilmingiau? Rodos, sustoja laikas ir širdis džiaugiasi, kad ilgiau tęstųsi ši šventa akimirka. Kaip pabrėžė arkiv. S. Tamkevičius, vienintelis kunigas Lietuvoje, kurio kiekvienais metais (taigi jau 37 metai) minimos mirties metinės, yra P. Masilionis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija