2018 m. gegužės 11 d.
Nr. 19 (2286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Telšių vyskupijoje

Palangos ir Gargždų dekanatuose

Žengtas prasmingas dvasinis žingsnis 

Grupė Sutvirtinimo sakramentą
priėmusio Gargždų jaunimo su
vyskupu Kęstučiu Kėvalu

MIKOLIŠKIAI–GARGŽDAI. Sutvirtinimo sakramentas yra žingsnis iš dvasinės paauglystės į subrendusio žmogaus gyvenimą. Šeštadienį, gegužės 5 dieną, Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje šį žingsnį žengė apie 170 moksleivių, jaunų žmonių. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, lydimas vyskupijos kanclerio kun. Haroldo Šneideraičio, tą šeštadienį atvyko į Gargždus iš pat ryto. Su parapijos klebonu dekanu kanauninku Jonu Paulausku pirmiausia nuvyko į Gargždų klebono aptarnaujamą Mikoliškių Šv. Juozapo parapiją Palangos dekanate. Ten Sutvirtinimo sakramentas buvo suteiktas penkiolikai pasiruošusių belaukiančių.

Gargždų bažnyčioje vysk. K. Kėvalas Sutvirtinimo sakramentą teikė per dvi pamainas. Bažnyčia buvo pilna susikaupusių, pasipuošusių, jaunų žmonių. Šiam svarbiam žingsniui juos atlydėjo Sutvirtinimo tėvai, artimieji, šeimos nariai. Dėmesingai, susikaupę visi klausėsi šv. Mišiose sakytos homilijos. Vyskupas labai vaizdžiais pavyzdžiais įdomiai perteikė susirinkusiems Sutvirtinimo sakramento prasmę, svarbą, pareigą laikytis prisiimtų įsipareigojimų, skatino nelikti abejingais gautoms Šventosios Dvasios dovanoms, tapti gerais, aktyviais katalikais, laimingais tikinčiais žmonėmis.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno II dekanate

Sutvirtinimo sakramentas kviečia pasilikti Jėzuje

LAPĖS. Balandžio 28 dienos rytą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ vadovavo šv. Mišioms ir teikė Sutvirtinimo sakramentą parapijos jaunuoliams. Kartu su arkivyskupu šv. Mišias aukojo arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Lapių parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras, patarnavo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Mantas Šideikis ir Eligijus Žakys.

Mons. A. Grušas sutvirtinamiesiems priminė apaštalų, Jėzaus mokinių, išgyventas Sekmines. Jose išsipildė Jėzaus pažadas: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Gavę Šventąją Dvasią Jėzaus mokiniai skelbė „įstabius Dievo darbus“ (Apd 2, 11). Sutvirtinimo sakramentu katalikai užbaigia įkrikščioninimą ir gauna Šventosios Dvasios dovanų. Melsdamiesi Šventajai Dvasiai, prašydami Jos vedimo, stipriname pasitikėjimą Dievu, tampame tikrais Dievo vaikais. Mons. A. Grušas jaunuoliams linkėjo drąsos atsispirti sekuliariojo pasaulio vilionėms, žodžiais ir darbais skelbti meilę Jėzui.


Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Svečio rekolekcijos

JURBARKAS. Balandžio 23–29 dienomis Švč. Trejybės parapijoje vyko rekolekcijos, kurias vedė kunigas tėvas Džeimsas Mariakumaras (James Mariakumar) SVD iš Indijos kartu su Mary Pareira. Rekolekcijų temos – kančios prasmė, šeima ir santuoka, Dešimt Dievo įsakymų. Savo mokymuose tėvas Džeimsas atskleidė vidinių sužeidimų priežastis, iliustravo jas pavyzdžiais, paremtais ilgamete sielovadininko patirtimi, ir nurodė klausytojams kryptį, glaudžiai susietą su Šventuoju Raštu. Kiekvieną vakarą, po šv. Mišių, vyko mokymai, katechezė, Švč. Sakramento adoracija, palaiminimas. Dieną svečiai parapijos namuose susitikdavo su atėjusiais žmonėmis, kurie turi problemų, kartu su jais meldėsi, prašydami jiems Dievo palaimos, globos, užtarimo.

Eglė


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Klebonas kunigystės 25-metį šventė kartu su kurso draugais

Kun. Sigitas Bitkauskas (sėdi)
ir jį pasveikinti atvykę kunigai
iš įvairių Lietuvos vietų

SEIRIJAI. Balandžio 18 dieną Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje parapijos klebonas kun. Sigitas Bitkauskas kartu su kurso Kauno kunigų seminarijoje draugais iškilmingai šventė 25 kunigystės metų jubiliejų. Atvykusieji kunigai aukojo šv. Mišias. Kun. S. Bitkauskas 1993 m. balandžio 18 d. pirmasis įšventintas kunigu iš savo kurso draugų. Per 25 metus jam teko darbuotis Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos parapijose: Vilijampolėje, Deltuvoje (kartu aptarnaujant Bukonis), Kėdainiuose (Šv. Jurgio), Jonavoje (aptarnaujant  Skarulius), Igliaukoje (aptarnaujant Gudelių ir Daukšių parapijas), Griškabūdyje (aptarnaujant Barzdus), Išlauže. Kun. S. Bitkauskas teigė, jog per visą kunigystės laiką vienoje parapijoje tarnauja apie 2–3 metus. Seirijuose jis darbuojasi dvejus metus, todėl juokaudamas sakė, kad šios parapijos labui dar liko dirbti vieneri metai. Tačiau Seirijuose jam patinka. Džiaugiasi žmonių nuoširdumu, gražia Dzūkijos gamta, rajono bei miestelio vadovais, kurie visuomet padeda prireikus pagalbos ir norėtų čia pasilikti ilgiau nei trejus metus. Pats Seirijų klebonas nesureikšmina šio jubiliejaus ir sako, jog Dievas laiko neskaičiuoja, nes tarnystė Dievui yra amžina. Sveikinimus jam priimti neįprasta, o šie kaip ir gėlių žiedai priklauso ir jo kurso draugams, tarp jų – Lazdijų dekanato Kučiūnų parapijos klebonas kun. Vytautas Sakavičius bei Metelių parapijos klebonas kan. Vytautas Prajara.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija