„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2017 m. kovo 3 d., Nr. 2 (82)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Likimai

Mirė partizanų ryšininkė

Partizanų ryšininkė Ona
Jonaitytė-Bajerčienė-Ramunė

Vasario 21 dieną mirė Lekėčiuose gyvenusi partizanų ryšininkė Ona Jonaitytė-Bajerčienė-Ramunė. Ji buvo gimusi 1918 m. liepos 14 d. Lekėčių kaime. Baigusi pradžios mokyklą padėjo tėvams žemės ūkio darbuose. Nuo 1946 metų dirbo Lekėčių ambulatorijoje sanitare. Tada įsijungė į rezistencinę veiklą. Priesaiką davė Zygmantiškės miške dalyvaujant Sutkų klebonui kun. Juozui Pilipaičiui, partizanams Petrui Jurkšaičiui-Beržui, Pranui Basčiui-Dūmui, Aleksandrui Povilaičiui-Riešutui ir Kostui Zarankai-Bitei (Vėliau klebonas kun. J. Pilipaitis buvo areštuotas ir sustojo Sutkų bažnyčios statyba). Ona tapo Tauro apygardos partizanų ryšininke Ramune, padėjo partizanams medikamentais ir tvarsliava. Per savo giminaitę Albiną Baronienę, gyvenusią Kaune, išrūpino Žalgirio rinktinės, kuriai vadovavo Feliksas Žindžius-Tigras, štabui rašomąją mašinėlę. Ja buvo spausdinamas laikraštukas „Į laisvę“ ir platinamas žmonėms. 1951 metais enkavedistams aptikus partizanų bunkerį Rūdšilio miške, O. Jonaitytė-Ramunė buvo areštuota. Ilgiau kaip metus tardyta Kauno kalėjime, vėliau išvežta į Vilnių ir kalinta Lukiškėse. Paskui išvežta į Sverdlovsko persiuntimo punktą, o iš ten – į Maskvą. Gavo 10 metų bausmę ir po dviejų savaičių išvežta į Sangyro lagerį. Ten ilgai kankinta neišleidžiant į gryną orą, todėl labai sutino visas kūnas. Tada išvežta į Kengyro kalėjimą. Stalinui mirus amnestuota ir 1955 metų birželį paleista. Grįžusi 35 metus dirbo ambulatorijoje, dar šešerius metus būdama pensininke. Su vyru užaugino sūnų Kęstutį, susilaukė trijų vaikaičių ir trijų provaikaičių.

Onutė džiaugėsi atgauta laisve. Ji dalyvaudavo patriotiniuose renginiuose, tapo LPKTS, o vėliau – ir TS-LKD nare. Lietuvos valdžia už jos kalinimą sovietų lageriuose sumokėjo 5000 Lt kompensaciją. Ji turtų nekrovė, pasitenkino tuo, ką turi, ir dalindavosi su kitais. Parėmė Sutkų bažnyčios ir Lukšių klebonijos statybą, Lekėčių bažnyčios remontus. Buvo Laisvės kovų dalyvė, apdovanota medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“, Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi. O. Bajerčienės niekada nemačiau piktos ar nusiminusios. Vasario 23 dieną, po šv. Mišių, ji palaidota Lekėčių kapinėse. Laidotuvių apeigas atliko Lekėčių klebonas kun. Audrius Kurapka. Tebūna šviesus tikrai mūsų tautos patriotei kelias į Dievo prieglobstį.

Zenonas RAKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija