Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. liepos 5 d., Nr. 13 (304)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Paskirtas Kauno vyskupas augziliaras

Popiežius Pranciškus liepos 2 dieną Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskyrė mons. dr. Algirdą Jurevičių, Kaišiadorių vyskupijos generalinį vikarą. A. Jurevičius gimė Vievyje, Kaišiadorių vyskupijoje, 1972 m. kovo 24 d. 1987 m. baigęs Vievio vaikų muzikos mokyklą bei devynias klases Vievio vidurinėje mokykloje tęsė muzikos mokslus Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija). 1986–1991 m. vadovavo chorui bei dirbo vargonininku Vievio Šv. Onos bažnyčioje; 1990–1991 m. dirbo tikybos mokytoju Vilniaus 44-ojoje (dabar – „Senvagės“) vidurinėje mokykloje. 1991 metais įstojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, 1996 m. gruodžio 26 d. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis suteikė kunigystės šventimus ir paskyrė Kaišiadorių parapijos vikaru, jaunimo kapelionu. 1996–1997 m. dirbo Kauno kunigų seminarijoje Kaišiadorių vyskupijos seminaristų ugdytoju, 1996–1998 m. – dogmatinės teologijos dėstytoju. 1998 metais buvo paskirtas Kaišiadorių parapijos vikaru ir katalikiškų klasių kapelionu. Tais pačiais metais skiriamas Aukštadvario bei Vytautavos parapijų administratoriumi. 2000–2004 metais studijavo praktinę teologiją Frankfurte prie Maino (Vokietija) Sankt Georgen aukštojoje filosofijos-teologijos mokykloje, ją baigė įgydamas praktinės teologijos mokslų daktaro laipsnį. 2001–2004 m. talkino lenkų sielovadoje Fuldos vyskupijoje ir buvo atsakingas už lietuvių sielovadą Štutgarte. Nuo 2004 m. – Kaišiadorių vyskupo generalvikaras. 1998–2008 m. buvo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos notaru, 2017 metais paskirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatoriumi. 2008 m. popiežius Benediktas XVI suteikė Jo Šventenybės kapeliono (monsinjoro) titulą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija