Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. birželio 15 d., Nr. 12 (303)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Palaimintojo Teofiliaus metinės Kaišiadoryse

Prabėgo beveik metai, kai Vilniaus Katedros aikštėje buvo iškilmingai perskaitytas popiežiaus Pranciškaus laiškas, skelbiantis vyskupą ir kankinį Teofilių Matulionį palaimintuoju. Kaišiadorių vyskupija paskelbė pradedanti ir kanonizacijos procesą. Paskelbtas palaimintuoju Teofilius tampa dar artimesnis kiekvienam, ieškančiam prasmės, meldžiančiam sveikatos, sunkiose situacijose trokštančiam įžvelgti vilties kibirkštėlę.

Birželio 14–17 dienomis Kaišiadorių Katedroje iškilmingai švenčiamos pirmosios beatifikacijos metinės. Birželio 14 dieną buvo Palaimintojo Teofiliaus liturginis bei Gedulo ir vilties dienos minėjimas. 12 val. šv. Mišios aukotos kaip padėka Dievui už pal. Teofiliaus gyvenimą ir tarnystę. Pal. Teofiliaus relikvijos įteiktos Kauno seserims benediktinėms.

Birželio 15-oji, penktadienis, skirta Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbei. 12 val. šv. Mišiose bus meldžiama Dievo gailestingumo ir Išganymui reikalingų malonių. Kauno miesto parapijų piligriminė kelionė.

Birželio 16 diena, šeštadienis, skirta Švenčiausiosios Mergelės Marijos Širdies garbei. 12 val. šv. Mišiose meldžiamasi už kunigus, seminaristus ir pašaukimus kunigystei. Kauno kunigų seminarijos kandidatų kunigystei skyrimai ir įvilkimas į kunigišką rūbą – sutaną. 15 –15.15 val. – Gailestingumo valanda. 15.15–18 val. – Kristaus kančios apmąstymas. Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Gieda Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos Grigališkojo choralo studija „Schola cantorum de Regina Pacis“. 18 val. – šv. Mišios meldžiantis už Popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą. Mišiose bus giedamos senovinės žemaičių giesmės.

Birželio 17 diena, sekmadienis. Pirmųjų Teofiliaus Beatifikacijos metinių iškilmė. 12 val. – šv. Mišios – padėka už Palaimintąjį Teofilių, dalyvaujant Apaštaliniam nuncijui, Lietuvos ir kitų šalių vyskupams, kunigams, vienuolėms, vienuoliams ir tikintiesiems. 18 val. – šv. Mišios. Meldžiamės už Lietuvos šeimas, vaikus ir jaunimą.

Minėjimo dienomis Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Atgailos Sakramentas švenčiamas prieš šv. Mišias. Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas pagerbimui išstatytas Katedros viduryje nuo 8 iki 20 val.

Visus kviečiame drauge švęsti ir dėkoti Dievui už palaimintąjį Teofilių! Nuolat esame kviečiami atvykti pas palaimintąjį Teofilių su savo šeimomis pasidžiaugti Jo globa.

 

Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėviškėje

Druskininkiečio medžio meistro
Tauro Česnulevičiaus kryžius
Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus
Matulionio gimtinėje Kudoriškyje
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Pernai, liepos 25-osios pavakarę, praėjus mėnesiui po Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmių Vilniuje, jo gimtinėje – Kudoriškyje, Skiemonių parapijoje – 7 metrų aukščio medžio skulptūrą-kryžių, sukurtą druskininkiečio medžio meistro Tauro Česnulevičiaus, pašventino Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Tada jis kalbėjo: „Iškilmingai palaimindami naująjį kryžių, atgaivinkime savo tikėjimą Kristaus kryžiaus galia. Amžinuoju Dievo sumanymu kryžius tapo išganymo ženklu visiems žmonėms. Žvelgdami į kryžių atminkime, kokia meile Kristus mylėjo Bažnyčią, už kurią atidavė save. Lenkdamiesi kryžiui atminkime, kad Kristus savo krauju panaikino visa, kas kurstė nesantaiką, kad jis iš skirtingų genčių padarė vieną Dievo tautą. Gerbdami kryžių atminkime, kad kaip ištikimieji Kristaus mokiniai, kaip ištikimasis Palaimintasis Teofilius Matulionis turime sekti juo kasdien nešdami savo kryžių. Tad stenkimės atidžiai dalyvauti šiose apeigose, kad kryžiaus slėpinys dar skaisčiau šviestų ir mes dar veiksmingiau patirtume jo jėgą“. Ganytojas sakė, kad arkiv. T. Matulionio šūkis buvo „Per kryžių – į žvaigždes“. Jo gyvenimo kryžius kasdien buvo tardymai, kalėjimas, tremtys iki paskutinio atodūsio. Baigdamas vyskupas palaimino ir pašventino naująjį kryžių.

 

Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėvų kapai

Alantos klebonas kun. Sigitas
Sudentas prie Palaimintojo
arkivyskupo Teofiliaus Matulionio
motinos kapo Alantos kapinėse
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Prie Palaimintojo arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio tėvo Jurgio
Matulionio kapo Dusetų klebonas
kan. Stanislovas Krumpliauskas,
Dusetų parapijos pastoracinės
tarybos narės ir Dusetų
seniūnas Saulius Kėblys
Virginijos VISOCKIENĖS nuotrauka

Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėvai mirė skirtingu metu, todėl jo mama 1877 metais palaidota Alantos kapinėse, o tėvas 1911 metais – Dusetų kapinėse.

Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėvas Jurgis Matulionis (1833–1911) 1890 metais su šeima apsigyveno netoli Dusetų, Baraukos vienkiemyje. Čia jis pasiligojo, mirė 1911 metais ir buvo palaidotas Dusetų kapinėse. Visas karų ir pokario negandas pergyvenęs, puikiai išsilaikė iki šių dienų didingas akmeninis kryžius, ant jo metalo plokštelėje dar matomas užrašas apie čia palaidotą Jurgį Matulionį. Kapavietę puošia kalto metalo tvorelė. Kadangi senasis užrašas sunkiai įskaitomas, seserų vienuolių Kristaus Karaliaus diakonių iniciatyva šalia kryžiaus pritvirtinta nauja lentelė su užrašu: „ARKIVYSKUPO / DIEVO TARNO / KANKINIO / TĖVAS / JURGIS MATULIONIS / (1833–1911)“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija