Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. birželio 16 d., Nr. 12 (279)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Lietuvos kunigų seminarijų vadovų susitikimas

Lietuvos kunigų seminarijų vadovai
prie namo, kuriame gyveno
vysk. Justinas Staugaitis
Kan. Viktoro Ačo nuotrauka

Birželio 5-ąją Telšiuose įvyko visų Lietuvos kunigų seminarijų vadovų bei dėstytojų susitikimas. Į Telšius susirinko visų trijų – Kauno, Vilniaus ir Telšių – kunigų seminarijų rektoriai, vicerektoriai, ugdytojai, dvasios tėvai bei dėstytojai. Susirinkusieji kartu išgyveno bendrystę ir kartu paminėjo Telšių kunigų seminarijos įkūrimo 90-metį. Ji įkurta 1927 metais vyskupo Justino Staugaičio rūpesčiu ir iniciatyva. Pirmuoju rektoriumi buvo paskirtas kan. Vincentas Borisevičius, vėliau tapęs Telšių vyskupu ir kankiniu. Seminarija atkurta 1989 metais, jos pirmuoju rektoriumi tapo mons. kan. Kazimieras Gaščiūnas. Per 90 gyvavimo metų (ji buvo uždaryta 1946–1989 metais) Telšių kunigų seminarija parengė iš išleido beveik 300 kunigų.

Susirinkusieji susipažino su Telšių kunigų seminarijos istorija bei dabarties realijomis, kartu meldėsi Telšių vyskupijos Katedroje. 12 val. šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Telšių vyskupijos ordinaras vyskupas Jonas Boruta SJ ir seminarijų atstovai. Šv. Mišiose giedojo vargonininkės Elenos Žirgulienės vadovaujamas ansamblis.

Šv. Mišių, kuriose tą dieną buvo kreipiamasi į Šventąjį vyskupą, kankinį Bonifacą, nes jis tą dieną liturgijoje minimas, pradžioje vyskupas K. Kėvalas pasveikino susirinkusiuosius ir priminė, jog šv. Mišiose prisimenamas ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, kuris šventė 10-ąsias kunigystės metines. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie kankinio šv. Bonifaco gyvenimą, jo pavyzdį ir tikėjimo skelbimo džiaugsmą. Vyskupas, analizuodamas tos dienos Šventojo Rašto skaitinius, ragino visus išmokti gyventi Dievo meilės ir Gerosios Naujienos skelbimo dvasia savo kasdienybėje ir taip atpažinti Viešpatį gyvenimo kelionėje. Duodamas pavyzdžių, remdamasis savo asmenine patirtimi pamokslininkas kvietė nuoširdžiai pasitikėti Dievu ir gyvenant malonėje siekti tobulumo bei nuolat augti ir stiprėti. Bažnyčia nuolat kviečia į keitimąsi, nes tik tokiu būdu galime įvykdyti Dievo valią ir siekti šventumo.

Šv. Mišių pabaigoje į susirinkusiuosius kreipęsis Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. R. Norkus padėkojo vyskupams, atvykusiems svečiams bei Mišių dalyviams už bendrą maldą bei nuolatinę maldą už pašaukimus.

Po šv. Mišių seminarijų atstovai pietavo su abiem Telšių vyskupijos ganytojais Telšių vyskupijos kurijoje, bendravo tarpusavyje, o po pietų turėjo puikią galimybę susipažinti su Telšių miesto istorija bei architektūra, nes vyko paskaita-ekskursija po Telšių miestą. Ją vedė architektas prof. Algirdas Žebrauskas.

Šie gražūs ir prasmingi visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų vadovų ir dėstytojų susitikimai tradiciškai vyksta kiekvienais metais, o šiemet jie vyko būtent Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Išsiskirdami suvažiavimo dalyviai dėkojo Telšių kunigų seminarijos vadovybei už pakvietimą ir suorganizuotą renginį ir nutarė vėl susitikti liepos 12 dieną per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, nes ši atlaidų diena skirta būtent kunigams.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija