Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. birželio 15 d., Nr. 12 (303)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Konferencijos apie dvasingumą vyksta Kupiškyje

Iš kairės: kun. dr. Gediminas
Jankūnas OFS, dr. Aldona Vasiliauskienė
ir mons. dr. Algirdas Jurevičius

Kunigai, besirūpinantys Dievo tarno,
arkivyskupo Mečislovo Reinio vardo
garsinimu ir skleidžiantys
jo idėjas (iš kairės):
LEU doktorantas kun. Nerijus Pipiras
ir kun. lic. Renatas Švenčionis

Konferencijos dalyvius pasveikino
Kupiškio kultūros centro kamerinis
choras „Cantus vita“ (vadovas –
Marijanas Remeikis)

Kupiškyje vykusias konferencijas
aplanko Skapiškio pagrindinės
mokyklos mokytojai. Iš dešinės:
Nijolė Bagdonavičienė, mokyklos
direktorė Birutė Zaborskienė (stovi),
Regina Stanienė ir Rita Kiaulėnienė

Kupiškyje jau treji metai organizuojamos mokslinės konferencijos dvasingumo klausimams.

Pirmoji konferencija, skirta pašvęstajam gyvenimui „Pašvęstojo gyvenimo metai: istorija, dabartis, perspektyvos“, vyko 2015 m. spalio 27 d.  Antrosios – konferencijos tema – „Gailestingumo žinios švyturiai Panevėžio vyskupijos 90-metėje istorijoje“ (2016 m. gruodžio 1 d.). Trečioji konferencija, vykusi 2017 m. gruodžio 1 d., buvo skirta pagerbti du palaimintuosius – arkivyskupą Teofilių Matulionį (1873 06 22–1900 03 04–1929 02 09–1962 08 20), užbaigiant jam skirtus Lietuvos vyskupų paskelbtus bažnytinius metus, (palaimintuoju paskelbtas 2017 metais) ir arkivyskupą Jurgį Matulaitį MIC (1871 04 13–1898 11 20–1919 07 13–1927 01 27), palaimintuoju paskelbtą 1987 metais. Konferencijoje „Pašaukimo šventumui išsipildymas Lietuvių tautoje“ buvo paminėti iš Panevėžio vyskupijos kilusieji Dievo tarnai.

Visas tris minėtas konferencijas globojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, organizavo Kupiškio rajono savivaldybė (meras – Dainius Bardauskas), Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius (vedėja – Jurgita Trifeldienė, pavaduotojas – Vytautas Knizikevičius), Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba (Laima Kilkuvienė, laikinai einanti direktorės pareigas, ir Aušra Vapšienė, metodininkė), „Lietuvių ir ukrainiečių istorikų asociacija“ (jos prezidentė – dr. Aldona Vasiliauskienė).

Kiekviena konferencija prasidėjo šv. Mišiomis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. Trečiojoje konferencijoje šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius dr. mons. Algirdas Jurevičius (jis sakė homiliją) ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Mažosios bazilikos rektorius, teol. dr., kun. Gediminas Jankūnas OFS. Giedojo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Marijano Remeikio.

Sveikinimai

Visos konferencijos vyko Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro didžiojoje salėje. Trečiosios konferencijos dalyvius giesmėmis pasveikino Kupiškio kultūros centro kamerinis choras „Cantus vita“ (vadovas – Marijanas Remeikis). Pirmoji giesmė atlikta ukrainiečių kalba. Choristai ją parsivežė iš Ivano-Frankivsko kalėdinių giesmių festivalio „Kalėdos Maizliuose“, kuriame „Cantus vita“ atstovavo Lietuvai. Konferencijos dalyvius savo ir rajono mero vardu sveikino Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Kupiškio klebonas, dekanas kun. mgr. Mindaugas Kučinskas. Dėkodamas lektoriams, suradusiems laiko atvykti, o klausytojams, pasirengusiems išgirsti, kalbėjo: „Šventumas – nesenstanti tema, tad ši konferencija teikia nuostabią galimybę įsižiūrėti į šventuosius. Klausytojams linkėjo prisigerti šventumo ir išeiti, prisisotinus mintimis ir užsidegus šventumu. Tegul gražūs pavyzdžiai visus patraukia“.

Pranešimai

Trečiojoje konferencijoje per dvi sesijas išklausyta net 10 pranešimų. Pirmajai sesijai pirmininkavo kun. dr. Gediminas Jankūnas ir Jurgita Trifeldienė. Pranešimą „Visuotinio pašaukimo į šventumą samprata Vatikano II Susirinkimo dokumentuose“ skaitė Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonas, Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) ir Panemunio Švč. Trejybės parapijų administratorius, kun. lic. Albertas Kasperavičius; „Tikėjimo Švyturiai, vaikščioję tarp mūsų: palaiminti ir šventieji Lietuvoje“ – dr. Aldona Vasiliauskienė; „Pranašystės dvasios lydimas“ – mons. dr. Algirdas Jurevičius; „Šventumas palaimintojo Jurgio gyvenime ir mokyme“ – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos (popiežiaus teisių) vienuolijos vyriausioji vadovė s. Viktorija Plečkaitytė MVS; „Sesers Marijos – Kazimieros Kaupaitės atminimo puoselėjimas Ramygaloje“ – Ramygalos gimnazijos vyr. mokytojas Mantas Masiokas; „Motinos Marijos Kaupaitės asmenybės daugiabriauniškumas jos laiškuose“ – kun. teol. dr. Gediminas Jankūnas OFS.

Antrajai sesijai pirmininkavo dr. mons. A. Jurevičius ir dr. A. Vasiliauskienė. Perskaityti pranešimai: „Šv. Kazimiero įamžinimas mokinių darbuose“ (Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriaus Antašavos pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro vyr. mokytoja Vaida Sarapienė); „Kunigo Alfonso Lipniūno šviesos palytėti“ (Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorė, mokytoja metodininkė Vilma Petrulevičienė); „Profesorius ir studentė: Dievo tarnai kankiniai – arkivyskupas Mečislovas Reinys ir Adelė Dirsytė“ (LEU doktorantas, Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijos vikaras, lic. kun. Nerijus Pipiras); „Žmogaus laisva valia. Vysk. Mečislovo Reinio pasirinkimo kryžkelės“ (Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras, mgr. kun. Renatas Švenčionis).

Konferencijos aptarimas

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius, dr. mons. A. Jurevičius akcentavo keletą svarbių dalykų paskelbiant jį šventuoju: turi būti asmenys, keliami į šventuosius; turi būti asmenys, kurie jais domisi, nori turėti šventąjį – t. y. liaudies valia; bažnytinė vyresnybė turi padaryti namų darbus. Net 27 metus užtruko, kol gimė knyga  (Positio) Teofilių Matulionį skelbti palaimintuoju. Šią didžiulę, daug kilogramų sveriančią raudonu viršeliu knygą monsinjoras atvežė parodyti, kad kiekvienas per pertrauką galėtų ją pavartyti.

Kun. dr. G. Jankūnas OFS priminė, kad vyskupas Kazimieras Paltarokas savo Ganytojiškajame laiške 1944 m. vasario 19 d. rašė: „Dėl menko šv. Kazimiero ir kitų galimų Lietuvos šventųjų gerbimo kaltas mūsų lietuviškas drungnumas, vidutiniškumas – nenorime mes būti nei dideli šventieji, nei dideli prakeiktieji“.

Dr. A. Vasiliauskienė dėkojo pranešėjams, o ypač kun. dr. G. Jankūnui, talkinusiam suformuojant temas, ieškant pranešėjų. Jo patarimai lėmė sklandų konferencijos darbą.

Konferencijos pabaigoje visiems pranešėjams dėkojo savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja J. Trifeldienė: „Tai – didelis ir gražus švento gyvenimo dvasingumo pliūpsnis. Manau, kad klausytojai atrado gerų dalykų savo gyvenime“. Su viltimi susitikti kitų konferencijų metu pranešėjams įteikė padėkos raštus.

Po renginio dar ilgokai užsitęsė diskusijos prie apvaliojo stalo. Kiekvienas pranešėjas bei kiti diskusijų dalyviai išsakė nuoširdžius pastebėjimus ir džiaugėsi renginiu, kalbėjo apie galimą ketvirtąją dvasingumui skirtą konferenciją Kupiškyje, jos tapsmą tarptautine, siūlė ir aptarė temas.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Nuotraukos iš autorės asmeninio archyvo

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija