Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. rugpjūčio 18 d., Nr. 15 (282)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Katalikių moterų bendrystė

Konferencijos dalyviai
Vileišių gimtinėje, Medinių kaime

Gyvųjų skrybėlaičių centre –
LKMS dvasios vadas kun. Vytautas Rapalis

Įžanginį žodį Pasvalio Krašto
muziejuje taria LKMS dvasios
vadas kun. Vytautas Rapalis

Konferencijos dalyvius
sveikina Pasvalio rajono
meras Gintautas Gegužinskas

Konferencija „ant ratų‘‘

Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) Pasvalio skyrius birželio 30 dieną šešioliktą kartą pakvietė dalyvauti dvasinėje-kraštotyrinėje konferencijoje „ant ratų“ „Parymokim prie tėviškės slenksčio“. Ji buvo skirta Palaimintojo arkiv. Teofiliaus Matulionio metams, Fatimos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Pagrindinė konferencijos tema – „LKMS ir Pasvalio katalikių moterų veikla 1918–1940 metais“.

Renginyje dalyvavo svečias iš Vilniaus, LKMS dvasios vadas kun. Vytautas Rapalis, LKMS valdybos narės – kraštietė soc. m. dr. Aldona Kačerauskienė, Pasvalio krašto Garbės pilietė gydytoja Genovaitė Jusaitienė, LKMS Pasvalio skyriaus įsteigėjo kan. Kazimiero Krikščiūno dukterėčia gydytoja Gražina Krikščiūnaitė – ir LKMS narės iš Biržų, Palėvenės, Panevėžio, Šiaulių, Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, istorikas iš Pasvalio Gražvydas Balčiūnaitis, literatė iš Paįstrio Onutė Striškienė, Pasvalio neįgaliųjų vokalinis ansamblis „Žalsvasis šaltinis“ (vadovas – Jonas Vaitiekūnas), Neįgaliųjų centro grupė „Purienos“ (vadovės – Eugenija Butkienė ir Birutė Simonaitienė).

Šv. Mišios

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šv. Mišias aukojo kun. V. Rapalis. Skaitinius iš Šventojo Rašto skaitė Šiaulių Šv. Elžbietos Katalikių Moterų Draugijos pirmininkė Janina Klungevičienė ir Palėvenės (Kupiškio dekanatas) Katalikių Moterų draugijos pirmininkė Aldona Ramanauskienė. Šv. Mišiose atnašas nešė Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Šiaulių katalikės moterys bei Pasvalio vokalinio ansamblio „Žalsvasis šaltinis“ dalyvės. Šv. Mišiose giedojo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios giesmininkai, vadovaujami vargonininko Jono Poškaus.

Konferencija Krašto muziejuje

Po šv. Mišių visi pakviesti į konferenciją Pasvalio krašto muziejuje. Jos dalyvius pasveikino Pasvalio Katalikių moterų draugijos valdybos narės. Pasveikinimą palydėjo Pasvalio himnas, daina Lietuvai ir poezijos posmai. Muzikinius kūrinius atliko vokalinis ansamblis „Žalsvasis šaltinis“, o kraštiečio poeto Mykolo Karčiausko eilėraščius deklamavo Pasvalio katalikės moterys bei grupė „Purienos“ (literatūrinį montažą režisavo B. Simonaitienė).

Įžanginį žodį tarė LKMS dvasios vadas kun. V. Rapalis, rajono meras G. Gegužinskas, gyd. G. Jusaitienė. Pagrindinį pranešimą „LKMS ir Pasvalio katalikių moterų veikla 1918–1940 metais“ pristatė Pasvalio katalikių moterų draugijos skyriaus narė, soc. m. dr. A. Kačerauskienė. Prisiminimais apie dėdę kan. K. Krikščiūną pasidalino jo dukterėčia gyd. G. Krikščiūnaitė. Vaizdo medžiagą „Pasvalio katalikių moterų veikla 1922–2017 metais“ pristatė Pasvalio katalikių moterų draugijos skyriaus pirmininkė Vlada Čirvinskienė.

Konferencijos pabaigoje gyvųjų skrybėlaičių pasirodymą padovanojo katalikės moterys iš Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Šiaulių. Jį palydėjo muzikinis kūrinys, kurį atliko Biržų KMD pirmininkė Rima Zuozienė. Skrybėlaičių modelių kūrėjos buvo pačios moterys, o idėjos autorė – Pasvalio skyriaus pirmininkė.

Pabaigoje padėkota svečiams ir visiems konferencijos dalyviams, organizatoriams bei Pasvalio krašto muziejaus darbuotojams. Įteiktos Pasvalio katalikių moterų draugijos valdybos narių sukurtos bei Artūro Juozafovičiaus padarytos padėkos – istorinė 1933 metų Katalikių moterų draugijos Pasvalio skyriaus bei šiuolaikinė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios nuotraukos. Konferencija baigta giesme „Marija, Marija“, kurią giedojo visi dalyviai, o vedė vokalinis ansamblis „Žalsvasis šaltinis“.

Ekskursija po Pasvalio kraštą

Visi renginio dalyviai buvo pakviesti į ekskursiją atversti gal dar kam ir nežinomus Pasvalio krašto istorijos puslapius. Ekskursijai vadovavo istorikas ir krašto mylėtojas G. Balčiūnaitis. Aplankytos Pasvalio senosios (P. Avižonio gatvėje) bei naujosios (Stoties gatvėje) kapinės. Jose pagerbtas Vileišių giminės, Pasvalio krašto savanorių, kun. Petro Lileikio, knygnešio Kazio Gumbelevičiaus, Katalikių moterų sąjungos Pasvalio skyriaus įsteigėjo kan. K. Krikščiūno, Katalikių moterų sąjungos Pasvalio skyriaus pirmininkių Liucijos Karoblienės, Aldonos Petkevičienės, vienuolių bei visų čia besiilsiančių miesto gyventojų atminimas.

Po to stabtelėta prie Antano Smetonos (Ustukių) tilto. Ekskursijos vadovas G. Balčiūnaitis vaizdžiai apibūdino šio tilto statybos ir atidarymo istoriją. Jis pasakojo, kad tilto atidarymo ceremonijoje dalyvavo pats Lietuvos prezidentas A. Smetona ir su savo limuzinu iškilmingai pervažiavo naująjį tiltą. Manoma, kad tiltas galėjo būti pastatytas tam, kad patogiau būtų pasiekti Chodikauskų (dabar Vitartų) dvarą, kur gyveno Smetonienės giminaičiai. Tiltas Antrojo pasaulinio karo metu nenukentėjo, visada yra saugomas ir remontuojamas.

Nuo šio tilto autobusas riedėjo Grūžių kryptimi, link Medinių kaimo. Čia, lietuvybės puoselėtojų Vileišių gimtinėje, šios šeimos istorijos ir gyvenimo puslapius atskleidė dr. A. Kačerauskienė. Prie stogastulpio Vileišiams atminti uždegtos žvakelės ir padėta lauko gėlių puokštė. Iškilmingai nuskambėjo Medinių kaimo palaukėje „Tautiška giesmė“ – Lietuvos valstybės himnas.

Bendravimas Kalneliškio kaime

Renginio apibendrinimas, diskusijos bei visų dalyvių bendravimas vyko Kalneliškio kaime, Juliaus ir Petro Simonaičių sodyboje. Čia visus pasitiko tvarkinga ir autentiška šių namų aplinka. Tarsi tą sustojusį laiką vėl pažadino malonus šių namų šeimininkų pasakojimas apie šio kiemo istoriją, gyventojus, svečių juokas ir smalsumas, maldos už kunigus, už buvusius ir esančius šių namų gyventojus, už varduvininkus – Petrus, Povilus, Adeles, Emilijas, Julius – ir svečius, pasvaliečius, už brangią Lietuvą. Skambėjo lietuvių liaudies dainos. Nuotaikingai suktasi šokio sūkuryje. Sočiais pietumis, bandelėmis bei abrikosiniu tortu renginio dalyvius vaišino Sigitos Kvedarauskienės įmonė ir Pasvalio katalikės moterys.

Galbūt šis pabuvimas kartu leido dar giliau suprasti ir įvertinti gimtojo krašto bei katalikių moterų veiklos vertę ir pasidalinti gerąja patirtimi.

Vlada Čirvinskienė

Autorės, Pauliaus Ramanausko ir Onutės Striškienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija