Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. spalio 7 d., Nr. 19 (262)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Įamžinkime tikėjimo kankinę

Adelės Dirsytės tėviškėje
prie buvusio namo įkaltas kuolas,
ant jo – apvožtas kibiras

Šėtos parapijoje, Promislavos vienkiemyje, gimė ir augo Dievo tarnaitė, kankinė Adelė Dirsytė (1909–1955). Ji garsi visame pasaulyje, nes Sibire parašė maldaknygę „Marija, gelbėk mus!“, kuri dabar išversta į daug pasaulio kalbų ir išleista dideliais tiražais. Ji yra perspektyviausia kandidatė į palaimintuosius iš Kauno arkivyskupijos (daugiau apie ją – http://kaunoarkivyskupija.lt/adele-dirsyte/).

Deja, jos gimtinė apleista, namai nugriauti, nėra jokio paminklinio ženklo. Prie buvusio namo įkaltas kuolas, ant jo – apvožtas kibiras. Negi taip turi būti pagerbta mūsų tautos karžygė, Dievo tarnaitė, kankinė?

Esu gavęs Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ pritarimą ir pavedimą rūpintis jos gimtinės įamžinimu – koplytstulpio statyba. Todėl šiuo metu menininkai, tautodailininkai, architektai kviečiami pateikti savo siūlymus, o geros valios žmones prašome paaukoti koplytstulpio pagaminimui ir pastatymo darbams (daugiau informacijos – tel. 8 347 35139). Visiems, kurie savo lėšomis prisidės prie šio projekto įgyvendinimo, nuoširdžią padėką reiškia ir savo palaiminimą teikia arkiv. L. Virbalas.

Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas,
Šėtos klebonas

Gavėjas – Šėtos Švenčiausiosios Trejybės parapija.

Paskirtis – Adelės Dirsytės gimtinės įamžinimui.

Kodas 291248420; Swedbank LT547300010146839527.

Dėkojame visiems geradariams ir meldžiame Dievo palaimos!

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija