Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. liepos 5 d., Nr. 13 (304)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Budavonėje nukankintų kunigų minėjimas

1941 metų birželio 22-ąją Budavonės miške bolševikai nukankino tris Vilkaviškio vyskupijos kunigus – Vaclovą Balsį, Joną Petriką ir kunigų seminarijos profesorių Justiną Dabrilą. Dvasininkai buvo suimti Lankeliškių parapijos klebonijoje.

Vėliau mirčiai atvežti į vietą, kurioje, atgavus nepriklausomybę, nusistovėjo tradicija kasmet birželio mėnesį artimiausią šeštadienį prieš kunigų nukankinimo dieną aukoti šv. Mišias. Šiemet minėjimas sutapo su Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmių išvakarėmis. Kaip ir kasmet į atokią Vilkaviškio rajono vietą tylomis rinkosi kunigai, tikintieji... Budavonės miškas visus pasitiko svetingai: iš vakaro čia uoliai darbavosi aplinkinių kaimų bendruomenės žmonės, kiekvieną atvykstantįjį lyg svečią pasitiko Vilkaviškio dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis, Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Bartninkų parapijos klebonas kun. Alvydas Dvareckas. Gėlėmis papuoštas laikinas trijų kankinių kapas, uždegtos žvakelės prie trijų kryžių paminklo, kurio atstatymu 1989 metais pasirūpino Vilkaviškio Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, jaukus tarsi stiprios šeimynos tikinčiųjų susitikimas liudijo apie įkvepiančią drąsiems darbams vietą, iš kurios negali išvykti nesutvirtėjęs.

Šiemet šv. Mišias aukoti Budavonėje susirinko net 10 kunigų: minėtieji mons. Gintautas Kuliešius, prel. Vytautas Gustaitis, Alvito parapijos klebonas kun. Vytautas Kajokas, Keturvalakių parapijos klebonas kun. Arvydas Jakušovas, Kybartų parapijos klebonas kun. Vaidotas Labašauskas, Kybartų parapijos altaristas kun. Vaclovas Stakėnas, Alksnėnų klebonas kun. Mindaugas Martinaitis, Virbalio klebonas kun. Gediminas Marcinkevičius, Pajevonio parapijos klebonas kun. Audrius Kurapka bei Vilkaviškio parapijos vikaras Deividas Baumila. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio dekanas prel. V. Gustaitis, jautrią homiliją sakė mons. G. Kuliešius, jaunystėje ne kartą su mokytoju Kostu Janulaičiu lankęs šią vietą ir ją tvarkęs.

Po šv. Mišių savo kūrybos eilėraštį, skirtą Budavonės kankiniams, perskaitė marijampolietis poetas Jeronimas Šalčiūnas. Jo sodrų, tvirtą balsą keitė lietuviška daina. Ir buvo aišku – kol šie žmonės kasmet čia atvyks, tol bus saugomas trijų be kaltės nukankintų kunigų atminimas. Šv. Mišiose dalyvavę vaikai ir jaunuoliai įkvėpė viltį, kad tai tikrai nebus pamiršta.

Vilma Balandienė,
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija