Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. gegužės 18 d., Nr. 10 (301)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Netektis

A†A kun. Petras PETRAITIS

(1955 09 26–1981 05 31–2018 05 07)

Gegužės 7 dieną Kėdainiuose mirė Krakių parapijos rezidentas kun. Petras Petraitis. Jis gimė 1955 metų rugsėjo 26 dieną Pakruojo rajone, Žeimelio apylinkėje, Geručių kaime, valstiečių šeimoje. Jis buvo vienintelis vaikas šeimoje, gimęs tėvams jau esant pagyvenusiems. Pakrikštytas buvo Žeimelio bažnyčioje 1956 m. birželio 24 d. Atrodo, kad šeima glaudesnio ryšio su religija nepalaikė, nes kitus įkrikščioninimo sakramentus Petras priėmė pats sąmoningai, būdamas jau septyniolikos metų. 1963 metais Petras pradėjo lankyti Geručių pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Žeimelio vidurinėje mokykloje. Baigęs ją 1974 metais, dirbo statybininku vietiniame kolūkyje kartu su savo tėvu. Nuo karinės tarnybos buvo atleistas dėl silpnos sveikatos.

1976 metais P. Petraitis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir baigė ją 1981 metais. Mokydamasis nepasižymėjo ypatingais gabumais, seminarijos vadovybės apibūdinamas kaip labai užsidaręs, bet drauge kuklus, draugiškas bei paklusnus seminarijos drausmei. Dėl melancholiško temperamento jis paprastai nerodydavo jokios ypatingos iniciatyvos, bet daugiau būdavo su kitais, paklusdamas jų vadovavimui. Ši būdo ypatybė tolesniame gyvenime tikrai ne visada pasitarnaudavo jo gerovei.

Diakonu P. Petraitis buvo įšventintas Kauno Arkikatedroje 1981 m. balandžio 5 d. Aktyvios diakono tarnystės jam atlikti neteko, nes pagal to meto sąlygas naujieji diakonai dar tęsė mokslą seminarijoje, pareigas atlikdami seminarijos bendruomenėje, atostogų metu gimtojoje parapijoje bei sekmadieniais Arkikatedroje. Kunigu P. Petraitis buvo įšventintas 1981 m. gegužės 31 d. ir paskirtas Šiaulių Šv. Petro ir Povilo parapijos vikaru. Čia kunigas Petras dirbo beveik septynerius metus. Pastoracijoje buvo uolus ir darbštus, draugiškas su parapijiečiais, net po daugelio metų jų buvo prisimenamas kaip nuoširdus ir kuklus kunigas. 1988 m. gegužės 23 d. kun. P. Petraitis buvo paskirtas Bazilionų parapijos administratoriumi. Po dvejų metų jis buvo perkeltas klebono pareigoms į Šaukoto ir Šiaulėnų parapijas. Tada dalis Bazilionų parapijiečių kreipėsi į tuometinį Kauno arkivyskupą kardinolą Vincentą Sladkevičių su prašymu palikti kunigą Petrą jų parapijoje. Išvardiję jo įdėtas pastangas, paminėję kunigo Petro nuoširdumą ir sąžiningumą, vis dėlto jie pripažino, kad savarankiškas jo darbas parapijoje prasidėjo nuo nemažų sunkumų.

Sudėtingi metai kunigui Petrui buvo ir klebonaujant Šiaulėnuose ir Šaukote. Uždaras jo būdas, gal ir apdairumo stoka neleido tinkamai pasirinkti artimesnės aplinkos žmonių. Pakako ir parapijiečių nepasitenkinimo, o pats kunigas Petras irgi jautėsi iki galo nesuprastas.

Po penkerių metų darbo Šiaulėnuose ir Šaukote kun. P. Petraitis buvo skiriamas Žemaitkiemio parapijos administratoriumi, tačiau nenuvyko. Pasikeitus aplinkybėms, 1993 m. liepos 19 d. buvo paskirtas Šventybrasčio ir Apytalaukio parapijų administratoriumi. Ten dirbant labai susilpnėjo jo sveikata. 1998 metų pabaigoje pasiprašė išleidžiamas gydytis, o 1999 m. balandžio 6 d. buvo paskirtas Kavarsko parapijos altaristu. Ten išbuvo tik pusę metų, tuomet buvo perkeltas į Kėdainių Šv. Juozapo parapiją rezidentu dekano priežiūroje, tačiau ir Kėdainiuose pabuvo tik porą mėnesių. 1999 m. gruodžio 9 d. kun. P. Petraitis buvo paskirtas Krakių parapijos altaristu.

Į Krakes kunigas Petras nuvyko ne iš karto. Įsisenėjusios bėdos trukdė tinkamai įsipareigoti savo pašaukimo darbui. Prireikė net kelių arkivyskupo įspėjimų ir priminimų, kol galiausiai jis apsistojo šioje paskutinėje savo gyvenimo stotelėje. Gyvendamas Krakėse buvo globojamas vietos klebonų ir seserų kotryniečių, esant galimybėms patarnaudavo bažnyčioje. Nepaisydamas problemų, su kuriomis tekdavo susidurti, kunigas Petras neliko abejingas savo kunigiškiems įpareigojimams, nors ir ne visuomet reguliariai atlikdavo kunigams privalomas rekolekcijas.

Visiškai pašlijus sveikatai kunigas Petras buvo paguldytas į Kėdainių ligoninę. Priėmęs Ligonių sakramentus gegužės 7 dieną jis iškeliavo į amžinybę.

Kun. P. Petraičio žemiškieji palaikai buvo pašarvoti Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčioje. Gegužės 10 dieną buvo aukojamos laidotuvių šv. Mišios, po jų, paties pageidavimu, kun. P. Petraitis buvo palaidotas Krakių bažnyčios šventoriuje.

Kauno arkivyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija