Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. lapkričio 4 d., Nr. 21 (264)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kardinolo Audrio Juozo Bačkio viešnagė Telšiuose

Iš kairės: Telšių rajono meras
Petras Kuizinas, vyskupas Jonas
Boruta SJ, kardinolas Audrys
Juozas Bačkis, prof. Paulius Subačius
Viktoro Naco nuotrauka

Spalio 14 dieną Telšiuose lankėsi iš Vilniaus atvykęs garbus svečias – kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Susitikimas prasidėjo bendrais pietumis Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiajame refektoriume.

Po pietų, 13 val., kardinolo susitikimas su Telšių vyskupijos kunigais, seminaristais, Telšių miesto vadovais, Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškos gimnazijos mokytojais, mokiniais bei jų tėvais vyko būtent toje gimnazijoje. Susitikime, kurio metu buvo pristatytos kardinolo autobiografinė knyga „Taip, laimingas“ ir LKMA akademiko, VU prof. Pauliaus Subačiaus parašyta ir parengta dviejų dalių knyga „Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai“, dalyvavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, vyskupo vikaras, gimnazijos kapelionas prel. Juozas Šiurys, Telšių kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių vyskupijos dvasininkai, gimnazijos bendruomenė, Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono meras Petras Kuizinas, vicemeras Kęstutis Gusarovas, administracijos direktorius Saulius Urbonas, Telšių savivaldybės tarybos nariai.

Renginį pradėjo visus pasveikinęs Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos kapelionas prel. Juozas Šiurys, o giesme pasveikino ir viso renginio metu intarpuose giedojo Ernestos Dargužienės vadovaujami vaikų ir suaugusiųjų ansambliai.

Renginį vedė, kardinolui klausimus uždavė prof. Paulius Subačius. Gimnazijos aktų salė buvo pilnutėlė ir visi dalyviai turėjo puikią galimybę pateikti kardinolui įvairiausius klausimus, į kuriuos Jo Eminencija atsakinėjo išsamiai, nuoširdžiai ir gyvai. Prof. P. Subačiaus knygą pristatė Telšių vyskupas J. Boruta SJ.

Susitikimo su kardinolu metu į jį kreipėsi ir už šį išskirtinį vizitą į Telšius padėkojo Seimo narys V. Bukauskas, meras P. Kuizinas, padėkos žodžius išsakė ir leidinių apie gimnaziją kardinolui atminčiai padovanojo gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis.

18 val. kardinolas vadovavo šv. Mišioms Telšių vyskupijos Katedroje. Koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ, jo generalvikaras kan. R. Saunorius, kancleris kun. H. Šneideraitis, Katedros administratorius kun. Darius Trijonis, Telšių kunigų seminarijos vadovai, kiti kunigai, liturgijoje patarnavo diakonai ir seminaristai. Šv. Mišių metu giedojo Telšių vyskupijos Katedros Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės.

Šv. Mišių pradžioje garbų svečią pasveikino ir gausiai susirinkusiems tikintiesiems pristatė, vizitu pasidžiaugė Telšių vyskupijos vyskupas, pakvietė visus maldoje prisiminti kardinolą ir priminė, jog po šv. Mišių vyks knygos pristatymas ir gražaus pabendravimo su svečiu vakaras. Pamoksle komentuodamas tos dienos Dievo Žodį, kardinolas išryškino žmogaus ir Dievo draugystės svarbą ir būtinumą dvasiniame gyvenime, drąsino šv. Mišių dalyvius atvirai kasdien kreiptis į Viešpatį ir pasitikėti jo meile bei gailestingumu.

Po šv. Mišių Telšių Žemaitės dramos teatre vyko tikinčiųjų susitikimas su kardinolu ir LKMA akademiku prof. P. Subačiumi, pristatytos minėtos knygos. Kardinolas nuoširdžiai bendravo su susirinkusiais, dalinosi asmenine patirtimi ir savo, kaip ganytojo, įžvalgomis, plačiau pakomentavo knygose aptartas temas.

Abiejų susitikimų metu po knygų pristatymo dalyviai turėjo galimybę įsigyti knygų, asmeniškai pabendrauti su knygų autoriais ir gauti jų autografus.

Telšių vyskupijos dvasininkams, dalyvavusiems susitikime su garbiais svečiais ir knygų pristatyme, tai buvo ir kasmėnesinės formacijos laikas. Kita dvasininkams bei visiems tikintiesiems skirta konferencija, vyks 2016 m. lapkričio mėn. 18 d. Tada bus iškilmingai minimos Pirmojo Telšių vyskupijos vyskupo, vieno iš modernios nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjų ir įžymaus veikėjo, 1918 metų Vasario 16-osios akto signataro Justino Staugaičio 150-osios gimimo metinės. Renginys (konferencija) prasidės lapkričio 18 dieną 10 val. Telšių Žemaitės dramos teatre, o po konferencijos – Telšių vyskupijos Katedroje, kurios kriptoje ilsisi žemiškieji garbiojo vyskupo palaikai, bus aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios. Kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija